Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 10:1—48

МҮНДӘРИҸАТ

  • Корнилијә верилән вәһј (1—8)

  • Бутрусун ҝөрдүјү ҝөрүнтү (9—16)

  • Бутрус Корнилиҝилә ҝәлир (17—33)

  • Бутрус башга халглара мүждәни тәблиғ едир (34—43)

    • «Аллаһ ајры-сечкилик етмәјән Аллаһдыр» (34, 35)

  • Башга халглардан оланлар мүгәддәс руһ алыб вәфтиз олунур (44—48)

10  Гејсәријјәдә Корнили адында бир адам јашајырды. О, Италјан бөлүјү* адланан бөлүкдә јүзбашы иди.  Корнили мөмин бир адам иди, ев әһли дә өзү кими Аллаһдан горхан адамлар иди. О, халг үчүн саваб ишләр ҝөрүр, даима Аллаһа дуа едирди.  Бир ҝүн тәхминән ҝүнорта саат үч*+ оларды. Корнилинин ҝөзүнә ајдын шәкилдә ҝөрүндү ки, Аллаһын мәләји ичәри ҝириб ону сәсләјир: «Корнили!»  О, мәләјә баханда горхуб деди: «Бәли, Аға!» Мәләк она деди: «Сәнин дуаларын, саваб ишләрин Аллаһын дәрҝаһына јетишиб. Аллаһ онлары јад етди.+  Дур, Јаффаја адам ҝөндәр вә Бутрус ләгәбли Шимону чағыр.  Бу адам Шимон адлы бир даббағын гонағыдыр. Онун еви дәниз кәнарындадыр».  Онунла данышан мәләк чыхыб ҝедән кими Корнили ики нөкәрини вә табелијиндә олан әсҝәрләрин арасындан мөмин бир әсҝәри чағырды,  һәр шеји онлара данышыб Јаффаја ҝөндәрди.  Ертәси ҝүн ҝүнорта саат он ики радәләриндә* онлар шәһәрә јахынлашырдылар. Бутрус да бу вахт дуа етмәк үчүн евин дамына чыхмышды. 10  Бирдән о бәрк аҹды вә јемәк истәди. Наһар һазырланан заман онун ҝөзүнә бир ҝөрүнтү ҝөрүндү.+ 11  Бутрус ҝөрдү ки, ҝөј ачылды вә бөјүк кәтан сүфрәјә охшар бир шеј дөрд уҹундан асылы вәзијјәтдә јерә ендирилди. 12  Онун ичиндә ҹүрбәҹүр һејван: дөрдајаглылар, сүрүнәнләр вә ҝөј гушлары вар иди. 13  Бир сәс она деди: «Бутрус, дур кәс вә је!» 14  Бутрус исә деди: «Хејр, Аға, мәним дилимә һеч вахт мурдар, напак шеј дәјмәјиб».+ 15  Сәс јенидән, икинҹи дәфә онунла данышды вә деди: «Бир дә Аллаһын пак етдији шејләрә мурдар демә». 16  Үчүнҹү дәфә дә ејни шеј тәкрар олунду вә сүфрәјә охшар шеј о андаҹа ҝөјә апарылды. 17  Бутрус чашбаш галыб ҝөрдүјү шејин мәнасы үзәриндә баш сындырырды. Елә бу вахт Корнилинин ҝөндәрдији адамлар Шимонун евини сорушуб дарвазанын гаршысында дајандылар.+ 18  Онлар уҹадан сәсләјиб Бутрус ләгәбли Шимонун бурада гонаг олуб-олмадығыны хәбәр алдылар. 19  Бутрус ҝөрдүкләри илә бағлы дәрин дүшүнҹәләрә даларкән руһ+ она деди: «Сәни үч нәфәр ахтарыр. 20  Дур, ашағы дүш, онларла ҝет, тәрәддүд етмә, чүнки онлары мән ҝөндәрмишәм». 21  Бутрус ашағы дүшүб о адамлара деди: «Ахтардығыныз адам мәнәм. Бура нә үчүн ҝәлмисиниз?» 22  Онлар ҹаваб вердиләр: «Бизи бүтүн Јәһуди халгынын рәғбәтини газанмыш салеһ адам, үрәјиндә Аллаһ горхусу олан јүзбашы Корнили+ ҝөндәриб. Аллаһ она мүгәддәс мәләк васитәсилә ҝөстәриш вериб ки, сәни евинә дәвәт етсин вә динләсин». 23  Бутрус бу адамлары ичәри дәвәт едиб онлара гонагпәрвәрлик ҝөстәрди. Ертәси ҝүн о дуруб онларла јола дүшдү, Јаффадан бир нечә гардаш да онунла ҝетди. 24  Нөвбәти ҝүн Бутрус Гејсәријјәјә ҝәлиб чатды. Корнили бүтүн гоһум-әгрәбасыны вә јахын достларыны евинә јығыб онларын јолуну ҝөзләјирди. 25  О, Бутрусу гаршылады, габағында тәзим едиб ајагларына дүшдү. 26  Бутрус исә ону галдырыб деди: «Ајаға галх, мән дә сәнин кими бир инсанам».+ 27  Онлар даныша-даныша ичәри кечдиләр. Бутрус ҝөрдү ки, евдә чохлу адам јығышыб. 28  Онлара деди: «Сиз јахшы билирсиниз ки, јәһудиләрин ганунуна ҝөрә башга милләтдән олан адамла үнсијјәт гурмаг вә ја онун јанына ҝетмәк дүзҝүн дејил.+ Лакин Аллаһ мәнә ҝөстәрди ки, мән һеч кәси мурдар вә ја натәмиз сајмамалыјам.+ 29  Буна ҝөрә дә мәни чағыранда етираз етмәјиб ҝәлдим. Инди, дејин ҝөрүм мәни нә үчүн чағырмысыныз». 30  Корнили сөзә башлады: «Бу вахтдан һесабласаг, дөрд ҝүн әввәл ҝүнорта саат үч оларды, мән евимдә дуа едирдим. Бирдән габағымда парлаг либаслы бир адам пејда олду 31  вә деди: “Корнили, Аллаһ сәнин дуаны ешитди вә саваб ишләрини јад етди. 32  Буна ҝөрә дә Јаффаја Бутрус ләгәбли Шимонун далынҹа адам ҝөндәр. О, дәниз кәнарында јашајан даббағ Шимонун евиндә гонагдыр”.+ 33  Мән дә о саат сәнин далынҹа адам ҝөндәрдим. Сағ ол ки, сән дә дуруб ҝәлдин. Ҝөрдүјүн кими, һамымыз Аллаһын гаршысында јығышмышыг. Бујур даныш, Јеһованын сәнә әмр етдији шејләри динләмәјә һазырыг». 34  Бутрус сөзә башлады: «Доғрудан да, ҝөрүрәм ки, Аллаһ ајры-сечкилик етмәјән Аллаһдыр,+ 35  һәр халгын ичиндә Ондан горхан вә дүзҝүн иш ҝөрән адамдан разыдыр.+ 36  О, Исраил оғулларына Өз сөзүнү, һәр кәсин Ағасы олан Иса Мәсиһ васитәсилә+ ҝәлән сүлһ һаггындакы мүждәни ҝөндәрди.+ 37  Јәһјанын тәблиғ етдији вәфтиздән сонра Ҹәлиләдән+ тутмуш бүтүн Јәһудијјәдә һамы бир мөвзудан данышырды. 38  Јәгин ки, сиз дә Аллаһын Насирәдән олан Исаны мүгәддәс руһла+ вә гүввә илә мәсһ етдијини, онун өлкәни ҝәзиб-долашараг инсанлара јахшылыг етдијини, Иблисин әзијјәт вердији адамлары сағалтдығыны+ ешитмисиниз. Аллаһ бу адамла иди.+ 39  Биз онун һәм јәһудиләрин өлкәсиндә, һәм Јерусәлимдә ҝөрдүјү ишләрин шаһидијик. Онлар исә Исаны дирәкдән асыб өлдүрдүләр. 40  Аллаһ ону үчүнҹү ҝүндә+ дирилтди вә инсанлара ҝөрүнмәсинә изин верди, 41  амма һәр кәсә јох, Өзүнүн габагҹадан тәјин етдији шаһидләрә, дириләндән сонра онунла чөрәк кәсән бизләрә ҝөрүнмәсинә изин верди.+ 42  Иса әмр етди ки, биз халга тәблиғ едиб Аллаһын ону дириләрин вә өлүләрин һакими тәјин етдији+ барәдә әтрафлы шәһадәт верәк.+ 43  Бүтүн пејғәмбәрләр онун һаггында шаһидлик едир,+ она иман ҝәтирән һәр кәсин ҝүнаһларынын онун ады илә бағышланаҹағыны билдирирләр».+ 44  Бутрус сөһбәтини гуртармамыш Аллаһын сөзүнү динләјәнләрә мүгәддәс руһ верилди.+ 45  Бутрусла ҝәлән гардашлар сүннәт едилмишләрдән идиләр. Онлар мүгәддәс руһ әнамынын диҝәр халглардан оланларын да үзәринә төкүлдүјүнү ҝөрәндә һејрәтә ҝәлдиләр. 46  Бу гардашлар онларын башга дилләрдә данышдығыны вә Аллаһы мәдһ етдијини ешидирдиләр.+ Онда Бутрус деди: 47  «Мәҝәр кимсә бу адамларын суда вәфтиз олунмасына мане ола биләр?+ Ахы онлар да, бизим кими, мүгәддәс руһ алдылар». 48  Сонра онлара Иса Мәсиһин ады илә вәфтиз олунмағы тапшырды.+ Онлар Бутрусдан хаһиш етдиләр ки, о, бир нечә ҝүн јанларында галсын.

Һашијәләр

Јахуд когортасы. Когорта 600 әсҝәрдән ибарәт Рома гошун һиссәси иди.
Һәрфән: доггузунҹу саат.
Һәрфән: тәхминән алтынҹы саатда.