Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 1:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Теофилә мүраҹиәт (1—5)

  • Јерин уҹгарларына гәдәр шаһидлик (6—8)

  • Иса ҝөјә галхыр (9—11)

  • Шаҝирдләр бир јерә јығышырлар (12—14)

  • Мәттија Јәһуданы әвәз едир (15—26)

1  Еј Теофил! Биринҹи һекајәтдә Исанын ҝөјә алындығы ҝүнәдәк ҝөрдүјү бүтүн ишләри вә тәлимләри јазмышдым.+  О, ҝөјә галхмаздан әввәл+ сечдији һәвариләринә*+ мүгәддәс руһ васитәсилә бујруглар вермишди.  Иса чәкдији әзаблардан сонра сағ олдуғуну бир чох данылмаз сүбутларла онлара ҝөстәрди.+ Һәвариләр ону гырх ҝүн әрзиндә ҝөрдүләр. Иса онлара Аллаһын Падшаһлығы һаггында данышырды.+  Иса онларла ҝөрүшәндә бу әмри верди: «Јерусәлимдән узаглашмајын,+ Атамын вәд етдији+ вә мәним дедијим шеји ҝөзләјин.  Чүнки Јәһја су илә вәфтиз* едиб, сиз исә бир нечә ҝүндән сонра мүгәддәс руһла вәфтиз едиләҹәксиниз».+  Онлар бир јерә топлашдыглары заман Исадан сорушдулар: «Аға, Исраилдә падшаһлығы инди бәрпа едәҹәксән?»+  Иса онлара ҹаваб верди: «Дөврләри вә тарихләри тәјин етмәк јалныз Атанын ихтијарындадыр,+ сизин бунлары билмәјинизә ҝәрәк јохдур.  Амма мүгәддәс руһ үзәринизә ҝәләндә сиз гүввәт алаҹагсыныз+ вә Јерусәлимдә+, бүтүн Јәһудијјәдә вә Сәмәријјәдә+, һәтта јерин уҹгарларынадәк+ мәним шаһидим+ олаҹагсыныз».  Бунлары дејәндән сонра Иса онларын ҝөзү өнүндә јухары галдырылды вә булуд ону өртүб ҝөрүнмәз етди.+ 10  Иса галхаркән онлар дуруб ҝөјә бахырдылар. Бу заман онларын јанында ағ либаслы+ ики киши пејда олуб онлара 11  деди: «Еј ҹәлиләлиләр! Нијә дуруб ҝөјә бахырсыныз? Сиздән ҝөјә ҝөтүрүлән бу Исанын ҝөјә неҹә ҝетдијини ҝөрдүнүзсә, елә дә ҝери ҝәләҹәк». 12  Бундан сонра онлар Зејтун дағындан Јерусәлимә гајытдылар.+ Бу дағ Јерусәлимдән һарадаса бир километр аралыда* јерләшир. 13  Онлар шәһәрә ҝәлиб үст мәртәбәдә галдыглары отаға чыхдылар. Бунлар Бутрус, Јәһја, Јагуб, Андреас, Филип, Томас, Бартолмај, Мәтта, Алфајын оғлу Јагуб, Гејрәтли ләгәби верилмиш Шимон вә Јагубун оғлу Јәһуда иди.+ 14  Бәзи гадынлар,+ һабелә Исанын анасы Мәрјәм вә гардашлары+ да онларла бирликдә иди. Онларын һамысы јекдилликлә вә арамсыз дуа едирдиләр. 15  О ҝүнләрдә тәхминән јүз ијирми адам бир јерә топлашмышды. Бутрус гардашларын арасында дуруб деди: 16  «Гардашлар! Мүгәддәс руһ Давудун дили илә Исаны тутанлары ҝәтирән+ Јәһуда һаггында әввәлҹәдән хәбәр вермишди.+ Бу, мүтләг јеринә јетмәли иди, 17  чүнки о, бизләрдән бири+ иди вә бу хидмәтдә пајы варды. 18  (Бу адам пис әмәллә газандығы пула+ тарла алды. Башыашағы јыхылыб гарны јыртылды, бағырсаглары јерә төкүлдү.+ 19  Јерусәлимин бүтүн сакинләри бу һадисәдән хәбәр тутду. Буна ҝөрә дә бу тарлаја онларын дилиндә Һакелдама, јәни Ган Тарласы дејилир.) 20  Чүнки Зәбурда јазылыб: “Јурду бош галсын, орада кимсә јашамасын”+ вә “Нәзарәтчи вәзифәсини башгасы тутсун”.+ 21  Буна ҝөрә дә Иса арамызда фәалијјәт ҝөстәрдији мүддәт әрзиндә һәмишә бизимлә оланлардан бири 22  бизимлә бирҝә онун дирилмәсинә+ шәһадәт етмәлидир. Бу адам Исанын Јәһја тәрәфиндән вәфтиз олундуғу+ ҝүндән та биздән алындығы+ ҝүнә кими арамызда олан адамлардан бири олмалыдыр». 23  Онда ики нәфәр тәклиф едилди. Бунлардан бири Барсәбас вә Јуст адлары илә танынан Јусиф, о бириси Мәттија иди. 24  Һәвариләр дуа едиб дедиләр: «Еј Јеһова! Сән һәр кәсин үрәјини билирсән.+ Бу ики нәфәрдән кими сечдијини бизә ҝөстәр ки, 25  һәмин адам Јәһуданын өз јолу илә ҝедиб имтина етдији бу хидмәти вә һәварилик вәзифәсини јеринә јетирсин».+ 26  Онлар пүшк атдылар+ вә пүшк Мәттијаја дүшдү. Ону он бир һәваринин сырасына дахил етдиләр.

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Һәрфән: шәнбә јолу мәсафәсиндә. Јәһудиләрә шәнбә ҝүнүндә бу гәдәр јол ҝетмәк оларды.