Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәбгуг 2:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

 • «Ҝөрүм О, дилимлә нә дејәҹәк» (1)

 • Јеһованын пејғәмбәрә ҹавабы (2—20)

  • Ҝөзлә, вәһј ҝерчәкләшәҹәк (3)

  • Салеһ сәдагәти сајәсиндә јашајаҹаг (4)

  • «Вај о кәсин һалына ки» (6—20)

   • Дүнја Јеһова барәдә биликлә долаҹаг (14)

2  Кешик чәкдијим јердә дураҹағам,+Сәддин үстүндә јерими тутаҹағам. Дуруб бахаҹағам, ҝөрүм О, мәним дилимлә нә дејәҹәк,Мәни тәнбеһ едәндә нә ҹаваб верим.   Јеһова мәнә белә деди: «Бу вәһји јаз, лөвһәләр үзәриндә ајдын һәкк ет ки,+Охујан раһат охуја билсин.+   Чүнки вахты чатанда бу вәһј ҝерчәкләшәҹәк,О, иҹрасына тәләсир, јалан чыхмајаҹаг. Ҝеҹикән кими ҝөрүнсә белә, ону ҝөзлә,+ Чүнки мүтләг ҝерчәкләшәҹәк. Ҝеҹикмәјәҹәк!   Мәғрура бах,Онун гәлби надүрүстдүр. Салеһ исә сәдагәти* сајәсиндә јашајаҹаг.+   Шәраб намәрд олдуғунданГүрурлу адам мәгсәдинә јетмәјәҹәк. О, Мәзар* кими аҹҝөздүр,Өлүм кими дојмаг билмир. О, бүтүн халглары топлајыр,Бүтүн үммәтләри јанына јығыр.+   Амма онларын һамысы она мәсәлләр гошаҹаг, ејһамла, атмаҹајла данышаҹаг.+ Дејәҹәкләр: “Вај о кәсин һалына ки, өзҝә малыны мәнимсәјиб јығыр,О, анҹаг борҹуну чохалдыр!Нә вахтадәк?   Елә билирсән, борҹлу галдығын кәсләр гәфил үстүнә галхмајаҹаг? Онлар ојаныб сәни мөһкәм силкәләјәҹәкләр,Сән онлар үчүн гәнимәт олаҹагсан.+   Сән чох халглары сојдуғун үчүнГалан халглар да сәни сојаҹаг.+Чүнки ган төкдүн,Торпаға,Шәһәрләрә вә сакинләринә зүлм етдин.+   Вај о кәсин һалына ки, фәлакәтдән гуртулмаг үчүн,Јувасыны јүксәк јердә гурмаг үчүнЕвинә һарам газанҹ ҝәтирир! 10  Сән гәсд гуруб өз евини рүсвај етдин, Чох халгларын көкүнү кәсмәклә өзүнү ҝүнаһа батырдын.+ 11  Дивар дашы налә чәкәҹәк,Ағаҹ тир она һај верәҹәк. 12  Вај о кәсин һалына ки, шәһәри ган үстүндә тикир,Кәндин бүнөврәсини һагсызлыг үстүндә гојур! 13  Халглар од-аловдан өтрү зәһмәт чәкәҹәк, үммәтләр өзләрини бош-бошуна јораҹаг.+Бу, ордулар Аллаһы Јеһовадан олаҹаг. 14  Сулар дәнизи долдурдуғу кими,+Дүнја башдан-баша Јеһованын әзәмәти барәдә биликлә долаҹаг. 15  Вај о кәсин һалына ки,Јолдашларынын ејиб јеринә бахмаг үчүн онлары ичирдиб сәрхош едир,Гәзәб вә һиддәтини дә буна гатыр. 16  Сән шәрәф әвәзинә рүсвајчылыгла долаҹагсан. Өзүн дә ич, сүннәтсиз олдуғуну ач ҝөстәр*. Јеһованын сағ әлиндәки ҹам ҝәлиб сәнә дә чатаҹаг,+Рәзаләтин шөһрәтини үстәләјәҹәк. 17  Ливана етдијин зүлм,Һејванлары дәһшәтә салан гырғын сәнин өз башына ҝәләҹәк,Чүнки ган төкдүн,Торпаға,Шәһәрләрә вә сакинләринә зүлм етдин.+ 18  Инсан әлинин дүзәлтдији ојма бүтүн,Төкмә бүтүн, Јалан өјрәдән мүәллимин нә хејри?Бу фајдасыз аллаһлары дүзәлдән онлара неҹә ҝүвәнә биләр?Онлар ки дилсиз-ағызсыздыр.+ 19  Вај о кәсин һалына ки, одун парчасына: “Ојан!” Дилсиз даша: “Ојан! Бизә јол ҝөстәр!” — дејир! Онлар чөлдән гызыл-ҝүмүшлә өртүлүб,+Лакин ичләриндә нәфәс јохдур.+ 20  Јеһова исә мүгәддәс мәбәдиндәдир.+ Еј дүнја, Онун өнүндә сүкут ет!”»+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: иманы.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Диҝәр вариант: өзүн дә ич, сәндирлә.