Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һушә 9:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ Әфраими рәдд едир (1—17)

    • Өзләрини рәзил бүтә һәср етдиләр (10)

9  «Севинмә, еј Исраил!+Диҝәр халглар кими шадланма! Фаһишәлијинә ҝөрә Аллаһындан узаглашдын.+ Бүтүн хырманларда фаһишә муздуна мејил салдын.+   Хырман вә үзүмсыхан онлары дојурмајаҹаг,Тәзә шәраблары олмајаҹаг.+   Даһа Јеһованын торпағында јашамајаҹаглар,+Әфраим Мисирә гајыдаҹаг,Ашшурда һарам шејләр јејәҹәк.+   Артыг Јеһоваја шәраб тәгдимәси ҝәтирмәјәҹәкләр,+Гурбанлары Она хош олмајаҹаг.+ Онлар јас јемәјинә бәнзәјирләр.Ондан јејәнләр өзләрини мурдар едәҹәкләр. Чүнки јемәкләри анҹаг өз гарынлары үчүндүр,О јемәкләр Јеһованын евинә ҝирмәјәҹәк.   Бәс сиз топланты ҝүнүндә,Јеһованын бајрам ҝүнүндә нә едәҹәксиниз?   Онлар мәһв әлиндән гачаҹаглар.+ Мисир онлары топлајаҹаг,+ Мемфис басдыраҹаг.+ Ҝүмүш хәзинәләри ҝиҹиткән колларына нәсиб олаҹаг,Чадырларында тикан-гангал битәҹәк.   Ҹәза ҝүнләри ҝәлир,+Гисас ҝүнләри јетишир.Гој Исраил буну билсин! Онларын пејғәмбәри ағылсыз, вәһј ҝөрәни дәли олаҹаг,Чүнки ҝүнаһын болдур вә сәнә гаршы әдавәт чохдур».   Әфраимин ҝөзәтчиси+ Аллаһымла бирҝә иди.+ Лакин инди пејғәмбәрләринин+ јоллары гуш овлајанын торуна бәнзәјир.Аллаһын евиндә әдавәт апарырлар.   Ҝибаһын вахтында олдуғу кими, онлар азғынлашыб башларына мәһв ҝәтирдиләр.+ О, онларын тәгсирини јада салаҹаг, ҝүнаһларына ҝөрә ҹәза верәҹәк.+ 10  «Мән Исраили сәһрада үзүм тапантәк тапдым.+ Ата-бабаларыныз ҝөзүмдә әнҹир ағаҹындакы нүбар кими иди. Амма онлар Фаур Баалынын јанына ҝетдиләр,+Өзләрини бу рәзил бүтә һәср етдиләр.+Өзләри дә севдикләри бүт кими ијрәнҹ олдулар. 11  Әфраимин ҹалалы гуш кими учуб ҝедир.Нә доғум, нә һамиләлик, нә дә мајаланма вар.+ 12  Өвладларыны боја-баша чатдырсалар да,Әлләриндән алаҹағам, бир адам да галмајаҹаг.+Мән онлардан үз чевирәҹәјәм; вај онларын һалына!+ 13  Чәмәнликдә әкилмиш Әфраим ҝөзүмдә Сур+ кими иди.Амма Әфраим өз оғулларыны гырғына верәҹәк». 14  Еј Јеһова, онлара нә верәҹәксән, вер.Онлара ушаг сахламајан бәтн, сүдсүз дөшләр вер. 15  «Онлар бүтүн пис әмәлләрини Ҝилгалда етдиләр,+ орада онлара нифрәт етдим. Шәр әмәлләринә ҝөрә онлары евимдән говаҹағам.+ Даһа онлары севмәјәҹәјәм,+Бүтүн башчылары тәрсдир. 16  Әфраим јерә вурулаҹаг.+ Онларын көкү гурујаҹаг, бәһрә вермәјәҹәк. Доғсалар да, бәтнләринин ширин бәһрәсини өлүмүн ағушуна атаҹағам». 17  Аллаһым онлары рәдд едәҹәк,Чүнки Она гулаг асмадылар.+Онлар халглар арасында дидәрҝин галаҹаглар.+

Һашијәләр