Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һакимләр 7:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҹәдун вә 300 иҝид (1—8)

  • Ҹәдунун ордусу мәдјәниләри мәғлуб едир (9—25)

    • «Јеһованын гылынҹы! Ҹәдунун гылынҹы!» (20)

    • Мәдјәниләринин дүшәрҝәсиндә чахнашма (21, 22)

7  Јәруббаал, јәни Ҹәдун+ вә онун адамлары ертәдән дуруб Харуд чешмәсинин јанында дүшәрҝә салдылар. Мәдјәниләрин дүшәрҝәси ондан шималда, Мөһрә тәпәсинин јанында, дәрәдә иди.  Јеһова Ҹәдуна деди: «Сәнин адамларынын сајы һәддән артыг чохдур. Мәдјәни онлара тәслим етмәјәҹәјәм,+ јохса Исраил өјүнүб дејәҹәк ки, “мән өзүм өзүмү хилас етдим”.+  Ҹамаата белә де: “Ким горхудан әсирсә, евинә гајытсын”».+ Ҹәдун бу сөзләрлә онлары сынады. Онда 22 000 нәфәр евә гајытды. Онунла 10 000 адам галды.  Јеһова бир дә Ҹәдуна деди: «Јенә дә адамларын чохдур. Онлары су кәнарына ендир. Орада онлары јохлајаҹағам. “Бу, сәнинлә ҝедәҹәк” дедијим адам сәнинлә ҝетсин, “бу, ҝетмәјәҹәк” дедијим адам исә ҝетмәсин».  Ҹәдун адамлары су кәнарына ендирди. Јеһова Ҹәдуна бујурду: «Сују ит кими дили илә ичәнләри диз чөкәрәк ичәнләрдән ајыр».  Әлини ағзына апарыб сују дили илә ичәнләрин сајы 300 нәфәр олду. Галанлары исә сују диз чөкәрәк ичди.  Јеһова Ҹәдуна деди: «Сују овҹундан ичән бу 300 нәфәрлә сизи хилас едәҹәјәм вә мәдјәниләри сәнә тәслим едәҹәјәм.+ Галанларыны исә евләринә ҝөндәр».  Ҹәдун бүтүн исраиллиләри евләринә ҝөндәриб ҹәми 300 нәфәри сахлады. Онлар о бириләринин азугә вә шејпурларыны ҝөтүрдүләр. Мәдјәниләрин дүшәрҝәси Ҹәдунун дүшәрҝәсиндән ашағыда, дәрәдә иди.+  О ҝеҹә Јеһова Ҹәдуна деди: «Галх, дүшмән ордуҝаһына һүҹум ет, онлары сәнә тәслим етмишәм.+ 10  Јох әҝәр һүҹум етмәјә горхурсанса, дур, нөкәрин Фүрајла бирликдә ордуҝаһа ен. 11  Онларын сөһбәтинә гулаг ас. Онда һүҹум етмәјә ҹәсарәт тапаҹагсан». Ҹәдун нөкәри Фүрајла бирликдә ордуҝаһын кәнарына енди. 12  Мәдјәниләр, әмалигәләр вә бүтүн шәрглиләр+ чәјирткә сүрүсү кими дәрәни өртмүшдүләр, дәвәләри дәниз гуму гәдәр чох иди, сајы-һесабы јох иди.+ 13  Ҹәдун ора ҝәләндә бир киши јолдашына јухусуну данышырды: «Јухуда ҝөрдүм ки, бир ҝирдә арпа чөрәји дијирләнә-дијирләнә мәдјәниләрин ордуҝаһына ҝирди. О, чадырлардан биринә елә зәрблә дәјди ки, чадыр дағылды.+ Чөрәк чадыры алт-үст етди вә чадыр јерлә јексан олду». 14  Онда јолдашы деди: «Бу, исраилли Јуәшин оғлу Ҹәдунун гылынҹыдыр ки вар.+ Аллаһ Мәдјәни вә бүтүн ордуҝаһы она тәслим едиб».+ 15  Ҹәдун јухуну вә јозумуну ешидән кими+ Аллаһа сәҹдә гылды вә Исраил дүшәрҝәсинә гајыдыб деди: «Галхын, Јеһова мәдјәниләрин ордуҝаһыны сизә вериб». 16  Сонра 300 нәфәри үч дәстәјә бөлдү, һәр биринә шејпур вә күп верди.+ Күпләрин ичиндә мәшәл вар иди. 17  Ҹәдун онлара деди: «Ҝөзүнүз мәндә олсун, мән нә етсәм, сиз дә елә един. Ордуҝаһын кәнарына чатанда нә етсәм, сиз дә елә един. 18  Мән јанымдакыларла бирҝә шејпур чаланда сиз дә ордуҝаһын әтрафында шејпур чалын вә: “Јеһова уғрунда! Ҹәдун уғрунда!” — дејә һајгырын. 19  Ҹәдун 100 нәфәрлик дәстә илә икинҹи ҝеҹә нөвбәсинин* башланғыҹында, кешикчиләр дәјишәндән дәрһал сонра ордуҝаһын кәнарына ҝәлди. Онлар шејпурлары чалдылар+ вә әлләриндәки су күпләрини сындырдылар.+ 20  Үч дәстәнин үчү дә шејпур чалыб күпләри сындырды. Онлар сол әлләриндә мәшәл, сағ әлләриндә исә шејпур тутараг: «Јеһованын гылынҹы! Ҹәдунун гылынҹы!» — дејә һајгырырдылар. 21  Бүтүн бу вахт әрзиндә ордуҝаһын әтрафында һәрә өз јериндә дурмушду. Бүтүн орду һај-күјлә гачмаға үз тутду.+ 22  Һәмин 300 нәфәр шејпурларыны чалмагда икән Јеһова ордуҝаһда һамынын гылынҹыны бир-биринә гаршы галдырды.+ Дүшмән ордусу Бејт-Шиттаһа гәдәр, Зәрраја тәрәф, Таббат јахынлығындакы Абил-Мәһла+ сәрһәдинә гәдәр гачды. 23  Нифталыдан, Аширдән вә бүтүн Мәнәссәдән исраиллиләр бир јерә топланыб+ Мәдјәни тәгиб етдиләр. 24  Ҹәдун бүтүн Әфраим дағлыг бөлҝәсинә гасидләр ҝөндәриб деди: «Мәдјәнин гаршысыны кәсмәк үчүн ашағы енин, Бејт-Бараһа гәдәр Иорданын вә голларынын кечидләрини тутун». Беләҹә, бүтүн әфраимлиләр бир јерә топландылар вә Бејт-Бараһа гәдәр Иорданын вә голларынын кечидләрини тутдулар. 25  Онлар Мәдјәнин ики һакимини, Өрәб вә Зәәби тутдулар, Өрәби сонралар Өрәб дашы адланан дашын јанында, Зәәби исә Зәәб үзүмсыханында өлдүрдүләр.+ Онлар Мәдјәни тәгиб етдиләр.+ Өрәблә Зәәбин башыны Иордан бөлҝәсинә, Ҹәдуна ҝәтирдиләр.

Һашијәләр

Ибраниләр ҝеҹәни үч «нөвбә»јә бөлүрдү. Ҝеҹә нөвбәси тәхминән ахшам саат ондан ҝеҹә саат икијә кими давам едирди.