Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 6:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәдјән Исраилә зүлм верир (1—10)

  • Мәләк һаким Ҹәдуну үрәкләндирир (11—24)

  • Ҹәдун Баалын гурбанҝаһыны дағыдыр (25—32)

  • Аллаһын руһу Ҹәдунун үзәринә енир (33—35)

  • Јун вә шеһ (36—40)

6  Исраиллиләр јенә дә Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдүләр.+ Буна ҝөрә дә Јеһова онлары једди ил Мәдјәнә табе етди.+  Мәдјән Исраилин үзәриндә ағалыг едирди.+ Исраиллиләр мәдјәниләрин әлиндән дағларда, мағараларда, әлчатмаз јерләрдә өзләри үчүн сығынаҹаглар* дүзәлдирдиләр.+  Елә ки исраиллиләр әкин әкирдиләр, мәдјәниләр, әмалигәләр+ вә шәрглиләр+ онлара һүҹум едирди.  Онлар Исраил торпағына ҝириб дүшәрҝә салыр, Гәззәјә гәдәр өлкәнин бүтүн мәһсулуну мәһв едирдиләр. Исраилдә әрзаг гојмурдулар, өлкәдә мал-гара, гојун-гузу, улаг галмырды.+  Чүнки онлар өз һејванлары вә чадырлары илә ҝәлирди, сајлары чәјирткә кими чох олурду.+ Адамларын вә дәвәләрин сајы-һесабы олмурду.+ Онлар ҝәлиб өлкәни виран гојурдулар.  Исраил мәдјәниләрин уҹбатындан чох јохсуллашды. Онда халг Јеһовадан имдад диләмәјә башлады.+  Исраил Мәдјәнин әлиндән Јеһоваја дад едәндә+  Јеһова исраиллиләрә пејғәмбәр ҝөндәрди. О, халга деди: «Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Мән сизи Мисирдән, көләлик мәмләкәтиндән чыхартдым.+  Сизи мисирлиләрин вә бүтүн зүлмкарларын әлиндән гуртардым. Онлары габағыныздан говуб торпагларыны сизә вердим.+ 10  Сизә дедим: “Мән Аллаһыныз Јеһовајам.+ Торпағында јашадығыныз амориләрин аллаһларындан горхмајын”.+ Сиз исә Мәнә гулаг асмадыныз”».+ 11  Бир ҝүн Јеһованын мәләји ҝәлиб+ Өфрада, бөјүк ағаҹын алтында отурду. Бу ағаҹ әбусәрли+ Јуәшин иди. Һәмин вахт Јуәшин оғлу Ҹәдун+ үзүм сыхылан јердә буғда дөјүрдү ки, сонра ону мәдјәниләрдән ҝизләтсин. 12  Јеһованын мәләји она ҝөрүнүб деди: «Јеһова сәнинләдир,+ еј иҝид!» 13  Ҹәдун она деди: «Ај ағам, әҝәр Јеһова бизимләдирсә, онда нијә биз бу ҝүнә дүшмүшүк?+ Ата-бабаларымызын “Јеһова бизи Мисирдән чыхартды”+ дејиб данышдығы о мөһтәшәм ишләр һаны?+ Инди Јеһова бизи атыб,+ галмышыг мәдјәниләрин әлиндә». 14  Јеһова она бахыб деди: «Ҝүҹүнү топла, ҝет. Сәни Мән ҝөндәрирәм. Исраили Мәдјәнин әлиндән гуртараҹагсан».+ 15  Ҹәдун ҹаваб верди: «Еј Јеһова, ахы мән Исраили неҹә гуртарым? Мәним тајфам Мәнәссәдә бапбалаҹадыр, өзү дә атамын евиндә ән кичик мәнәм». 16  Јеһова она деди: «Мән сәнинлә олаҹағам,+ сән мәдјәниләри елә әзәҹәксән ки, елә бил, гаршында бир адам вар». 17  Ҹәдун деди: «Әҝәр Сәнин ҝөзүндә лүтф тапмышамса, мәнә бир әламәт ҝөстәр, билим ки, мәнимлә данышан Сәнсән. 18  Риҹа едирәм, мән бәхшиш ҝәтириб Сәнә тәгдим едәнә гәдәр бурадан ҝетмә».+ О деди: «Сән гајыдана кими бурада ҝөзләјәҹәјәм». 19  Ҹәдун ҝедиб бир оғлаг кәсди вә бир ефа* ундан мајасыз чөрәк биширди.+ О, әти сәбәтә гојду, сујуну исә габа төкдү. Сонра бунлары һәмин бөјүк ағаҹын алтына ҝәтириб онун үчүн хөрәк чәкди. 20  Аллаһын мәләји она деди: «Әти вә мајасыз чөрәји ҝөтүр, орадакы бөјүк дашын үстүнә гој, әтин сујуну да ора төк». Ҹәдун белә дә етди. 21  Јеһованын мәләји әлиндәки әсаны узадыб уҹуну әтлә мајасыз чөрәјә тохундурду, дашдан алов чыхыб әтлә чөрәји удду.+ Сонра Јеһованын мәләји гејб олду. 22  Ҹәдун анлады ки, бу, Јеһованын мәләји иди.+ О деди: «Аман, ја Күлли-Ихтијар Јеһова! Мән Сәнин мәләјинин үзүнү ҝөрдүм, еј Јеһова!»+ 23  Јеһова исә она деди: «Сакит ол*. Горхма,+ өлмәјәҹәксән». 24  Ҹәдун орада Јеһованын адына гурбанҝаһ дүзәлтди вә о, бу ҝүнәдәк Јеһова-Салам*+ адланыр. Гурбанҝаһ инди дә әбусәрлиләрин Өфра әразисиндәдир. 25  Һәмин ҝеҹә Јеһова она деди: «Дур, атана мәхсус олан ҹаван буғаны, једдииллик икинҹи ҹаван буғаны ҝөтүр. Атана мәхсус олан Баал гурбанҝаһыны дағыт вә онун јанындакы Ашера бүтүнү кәс.+ 26  Бу истеһкамын башында дашлары дүзүб Аллаһын Јеһоваја бир гурбанҝаһ тик. Икинҹи ҹаван буғаны ҝөтүр, доғрадығын Ашера бүтүнүн одунҹаглары үстүндә јандырма гурбаны олараг тәгдим ет». 27  Ҹәдун нөкәрләриндән он нәфәр ҝөтүрүб Јеһованын бујруғуну иҹра етди. Амма атасынын ев әһлиндән вә шәһәр сакинләриндән чох горхдуғу үчүн бу иши ҝүндүз јох, ҝеҹә еләди. 28  Шәһәр сакинләри сүбһ тездән галханда ҝөрдүләр ки, кимсә Баалын гурбанҝаһыны дағыдыб, јанындакы Ашера бүтүнү кәсиб вә икинҹи буғаны тәзәҹә тикилмиш гурбанҝаһын үстүндә гурбан ҝәтириб. 29  Адамлар бир-бириндән: «Буну ким едиб?» — дејә сорушмаға башлады. Арашдырыб өјрәндиләр ки, буну Јуәшин оғлу Ҹәдун едиб. 30  Шәһәр әһли Јуәшә деди: «Оғлуну бураја ҝәтир, ону өлдүрәҹәјик. Чүнки о, Баалын гурбанҝаһыны дағыдыб, јанындакы Ашера бүтүнү дә кәсиб». 31  Онда Јуәш+ онун үстүнә шешәләнәнләрә деди: «Баалы сиз мүдафиә едәҹәксиниз? Сиз ону хилас едәҹәксиниз? Ким ону мүдафиә еләсә, бу сәһәр өлдүрүләҹәк.+ Әҝәр о, аллаһдырса, гој өзү-өзүнү мүдафиә еләсин,+ ахы онун гурбанҝаһыны дағыдыблар». 32  Атасы о ҝүн Ҹәдунун адыны дәјишиб Јәруббаал* гојараг деди: «Гој Баал өзү өз мүдафиәсинә галхсын, ахы онун гурбанҝаһыны дағыдыблар». 33  Бу арада бүтүн мәдјәниләр+, әмалигәләр+ вә шәрглиләр гүввәләрини бирләшдирдиләр+ вә чајы кечиб Јизраил дәрәсиндә дүшәрҝә салдылар. 34  Јеһованын руһу Ҹәдуну бүрүдү.+ О шејпур чалыб+ әбусәрлиләри+ башына топлады. 35  Ҹәдун бүтүн Мәнәссәјә гасидләр ҝөндәрди, онлар да онун јанына ҝәлди. О һәмчинин Аширә, Зәбулуна вә Нифталыја гасидләр ҝөндәрди, онлар да она гошулдулар. 36  Сонра Ҹәдун Аллаһа деди: «Вәд етдијин кими, Исраили мәним әлимлә гуртараҹагсанса,+ 37  мәнә әламәт вер. Мән хырмана тәзә гырхылмыш јун сәрәҹәјәм. Әҝәр шеһ анҹаг јуну исладарса, һәндәвәриндәки торпаг исә гуру галарса, биләҹәјәм ки, вәд етдијин кими, Исраили мәним әлимлә гуртараҹагсан». 38  Белә дә олду. Ертәси ҝүн Ҹәдун тездән галхыб јуну сыхды. Јундан бир ири каса гәдәри су чыхды. 39  Лакин Ҹәдун Аллаһа деди: «Мәнә аҹығын тутмасын, изин версән, бир хаһиш дә едәрәм. Иҹазә вер, бу иши јунла бир дә сынајым. Гој инди шеһ һәндәвәрдәки торпағы ислатсын, јун исә гуру галсын». 40  Аллаһ о ҝеҹә елә дә етди. Бүтүн торпағы шеһ өртдү, анҹаг јун гуру галды.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: зирзәмиләр.
Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һәрфән: сәнә сүлһ олсун.
Мәнасы: Јеһова сүлһдүр.
Мәнасы: гој Баал мүдафиә (дава) етсин.