Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һакимләр 3:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһова Исраили сынагдан кечирир (1—6)

  • Биринҹи һаким Үсниил (7—11)

  • Һаким Әһуд падшаһ Әҹлуну өлдүрүр (12—30)

  • Һаким Шамгар (31)

3  Кәнандакы мүһарибәләри ҝөрмәјән исраиллиләри сынагдан кечирмәк үчүн+ Јеһованын сахладығы халглар бунлардыр  (бу, она ҝөрә иди ки, Исраилин мүһарибә ҝөрмәмиш сонракы нәсилләри мүһарибә ҝөрсүн):  беш Филишт+ һакими, бүтүн кәнаниләр, сидонлулар+ вә Баал-Һәрмун дағындан та Ләбу-Һәмәсә+ гәдәр Ливан дағында+ јашајан һивиләр+.  Јеһова бу халглары сахлады ки, исраиллиләри сынасын, Муса васитәсилә ата-бабаларына вердији әмрләрә риајәт едиб-етмәјәҹәкләрини өјрәнсин.+  Беләликлә, исраиллиләр кәнаниләрин, һетләрин, амориләрин, фәризиләрин, һивиләрин вә јәбусиләрин арасында јашајырдылар.+  Онлар бу халглара гыз вериб, онлардан гыз алырдылар. Ахырда исраиллиләр онларын аллаһларына ибадәт етмәјә башладылар.+  Исраиллиләр Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүрдүләр. Онлар өзләринин Аллаһы Јеһованы унутдулар, Бааллара+ вә Ашера бүтләринә*+ ибадәт етдиләр.  Онда Јеһова Исраилә гәзәбләнди вә онлары Икичајарасы* падшаһы Кушан-Ришәтајимә тәслим етди. Исраиллиләр сәккиз ил Кушан-Ришәтајимә хидмәт етдиләр.  Халг Јеһовадан имдад диләјиб көмәк истәјәндә+ Јеһова онлара хиласкар јетирди,+ Калибин кичик гардашы Гәназын оғлу Үсниили+ исраиллиләри хилас етмәјә ҝөндәрди. 10  Јеһованын руһу Үсниилин үзәринә енди+ вә о, Исраилин һакими олду. Үсниил Икичајарасы падшаһы Кушан-Ришәтајимлә дөјүшә чыханда Јеһова падшаһы онун әлинә верди вә о, Кушан-Ришәтајимин үзәриндә гәләбә газанды. 11  Бундан сонра өлкә гырх ил динҹ јашады. Сонра Гәназ оғлу Үсниил вәфат етди. 12  Исраиллиләр јенә дә Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрмәјә башладылар.+ Јеһованын изни илә Муаб+ падшаһы Әҹлун исраиллиләрин үзәриндә ағалыг етмәјә башлады, чүнки халг Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүрдү. 13  О, әмуниләрлә+ әмалигәләри+ дә исраиллиләрә гаршы галдырды. Онлар Исраилә һүҹум едиб хурма ағаҹлары шәһәрини+ алдылар. 14  Исраиллиләр он сәккиз ил Муаб падшаһы Әҹлуна гуллуг етдиләр.+ 15  Сонра исраиллиләр Јеһоваја дад еләдиләр+ вә Јеһова онлары гуртармаг үчүн+ бинјаминли+ Гираһын оғлу солахај+ Әһуду+ ҝөндәрди. Бир дәфә исраиллиләр Әһудла Муаб падшаһы Әҹлуна хәраҹ ҝөндәрирдиләр. 16  Әһуд бир гулаҹ* узунлуғунда икиағызлы хәнҹәр дүзәлдиб палтарынын алтындан сағ будуна бағлады. 17  О, хәраҹы Муаб падшаһы Әҹлунун һүзуруна ҝәтирди. Әҹлун шишман адам иди. 18  Әһуд хәраҹы тәгдим едиб гуртарандан сонра хәраҹы ҝәтирәнләри јола салды. 19  Анҹаг өзү Ҝилгалдакы+ ојма бүтләрин* јанындан ҝери гајыдыб падшаһа деди: «Еј падшаһ, сәнә ҝизли сөзүм вар». О деди: «Сакит!» Буну ешидәндә бүтүн гуллугчулар бајыра чыхдылар. 20  Падшаһ үст мәртәбәдәки сәрин отагда тәк отурмушду. Әһуд она јахынлашыб деди: «Аллаһдан сәнә сөз ҝәтирмишәм». Әҹлун тахтдан галхды. 21  Әһуд сол әлини атыб сағ будундан хәнҹәри чәкди вә онун гарнына сохду. 22  Хәнҹәр гәбзәгарышыг онун гарнына ҝирди. Пиј тијәни өртдү, чүнки Әһуд хәнҹәри онун гарнындан чыхартмады. Онун нәҹиси төкүлдү. 23  Әһуд архасынҹа јухары отағын гапыларыны өртүб гыфыллады вә ејвандан* чыхыб ҝетди. 24  О ҝедәндән сонра хидмәтчиләри ҝәлиб ҝөрдүләр ки, јухары отағын гапылары гыфыллыдыр. Онлар дедиләр: «Јәгин падшаһ ичәри отагда ајагјолуна ҝедиб». 25  Онлар чох ҝөзләдиләр, ахырда нараһат олмаға башладылар. Ҝөрәндә ки, падшаһ гапыны ачмыр, ачар ҝөтүрүб гапылары ачдылар вә ҝөрдүләр ки, падшаһын ҹәсәди јерә сәрилиб. 26  Онлар орада ләнҝимәкдә икән Әһуд артыг гачыб ојма бүтләрин*+ јанындан кечмиш вә сағ-саламат Сејраһа чатмышды. 27  Әһуд ораја, Әфраим дағлыг бөлҝәсинә+ чатанда шејпур чалды.+ Исраиллиләр онун башчылығы алтында дағлардан ендиләр. 28  Әһуд онлара деди: «Ардымҹа ҝәлин! Јеһова дүшмәниниз муабиләри сизә тәслим едиб». Исраиллиләр онун ардынҹа ҝетдиләр вә Иордан чајынын кечидләрини тутдулар ки, муабиләр гача билмәсинләр. Онлар кимсәни чајы кечмәјә гојмадылар. 29  Онда исраиллиләр 10 000 муабини гырдылар.+ Өзү дә онларын һәр бири ҝүҹлү иҝид иди, амма һеч бири гачыб гуртула билмәди.+ 30  О ҝүн Муаб Исраилә бојун әјди. Өлкә сәксән ил динҹ јашады.+ 31  Әһуддан сонра чомагла+ 600 филиштлини*+ өлдүрән Әнат оғлу Шамгар+ һаким олду. О да Исраили хилас етди.

Һашијәләр

Месопотамија.
Еһтимал ки, гыса гулаҹ. Тәх. 38 см. Б14 әлавәсинә бах.
Диҝәр вариант: Ҝилгалдакы кархананын.
Диҝәр вариант: нәфәсликдән.
Диҝәр вариант: гачыб кархананын.
Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.