Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 20:1—48

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бинјаминлиләрлә мүһарибә (1—48)

20  Бүтүн исраиллиләр Дандан+ тутмуш Биир-Сәбаја кими һәр јердән, еләҹә дә Ҝилад торпағындан+ Миспаһа ҝәлдиләр. Һамы бир нәфәр кими Јеһованын һүзурунда топлашды.+  Халгын, Исраилин бүтүн гәбиләләринин башчылары Аллаһын халгынын јығынҹағында өз јерләрини тутду. Орада 400 000 әли гылынҹлы пијада дөјүшчү вар иди.+  Бинјаминлиләр ешитдиләр ки, исраиллиләр Миспаһа јығышыб. Исраиллиләр дедиләр: «Данышын ҝөрәк бу дәһшәтли һадисә неҹә баш вериб».+  Лавили киши,+ өлән гадынын әри ҹаваб верди: «Мән ҹаријәмлә ҝеҹәләмәк үчүн Бинјаминин Ҝибаһ шәһәринә ҝәлдим.+  Ҝибаһ сакинләри* мәнә пислик етмәк нијјәтилә ҝеҹәјарысы галдығым еви әһатәјә алдылар. Онлар мәни өлдүрмәк истәјирдиләр, амма ҹаријәми зорладылар вә о өлдү.+  Мән ҹаријәмин ҹәсәдини ҝөтүрүб доғрадым вә һиссәләрини Исраилин һәр јеринә ҝөндәрдим.+ Чүнки Исраилдә биабырчылыг вә алчаглыг едилиб.  Инди, еј Исраил әһли, дејин ҝөрәк нә мәсләһәт ҝөрүрсүнүз».+  Һамы бир нәфәр кими галхыб деди: «Һеч ким евинә, чадырына гајытмајаҹаг.  Белә едәҹәјик: пүшк атыб+ Ҝибаһын үстүнә ҝедәҹәјик. 10  Ордуја азугә тәдарүк етмәк үчүн Исраилин бүтүн гәбиләләринин һәр јүз нәфәрдән онуну, һәр мин нәфәрдән јүзүнү, һәр он мин нәфәрдән минини сечәҹәјик. Галанлары Исраилдә төрәдилмиш биабырчылыға ҝөрә Бинјаминин Ҝибаһ шәһәринә һүҹум едәҹәк». 11  Беләликлә, бүтүн исраиллиләр бир нәфәр кими Ҝибаһа гаршы бирләшди. 12  Исраил гәбиләләри Бинјаминин һәр јеринә адамлар ҝөндәриб деди: «Бу нә мәнфур ишдир сиздән чыхыб? 13  Ҝибаһдакы о алчаглары+ верин өлдүрәк, Исраилдә пислијин көкүнү кәсәк».+ Амма бинјаминлиләр исраилли сојдашларына мәһәл гојмадылар. 14  Бинјаминлиләр исраиллиләрлә дөјүшмәк үчүн бүтүн шәһәрләрдән ахышыб Ҝибаһа ҝәлдиләр. 15  Һәмин ҝүн Бинјаминин шәһәрләриндән 26 000 әли гылынҹлы адам топланды. Үстәлик, Ҝибаһын өзүндән дә 700 сечмә адам варды. 16  Ордуда 700 сечмә солахај адам вар иди. Онларын һәр бири сапанддан атдығы дашла түкү белә, вура билирди вә һәдәфи боша чыхмырды. 17  Бинјаминлиләри чыхмаг шәртилә, исраиллиләрдән 400 000 әли гылынҹлы адам топланды.+ Онларын һамысы маһир дөјүшчү иди. 18  Онлар Аллаһа мүраҹиәт етмәк үчүн+ Бејтелә ҝәлдиләр. Исраиллиләр сорушду: «Бинјаминлиләрлә дөјүшмәјә габагда ким ҝетсин?» Јеһова деди: «Јәһуда гәбиләси». 19  Исраиллиләр сәһәр тездән галхыб Ҝибаһын гаршысында ордуҝаһ гурдулар. 20  Исраиллиләр бинјаминлиләрлә дөјүшмәјә галхдылар вә Ҝибаһда дүзүлдүләр. 21  Һәмин ҝүн бинјаминлиләр Ҝибаһдан чыхыб 22 000 исраиллини тәләф етдиләр. 22  Амма Исраил ордусу һүнәр ҝөстәриб биринҹи дәфә олдуғу кими, јенә дә һәмин јердә дүзүлдү. 23  Исраиллиләр Бејтелә ҝедиб ахшама гәдәр Јеһованын өнүндә ағладылар вә Јеһовадан сорушдулар: «Јенә дә сојдашларымыз бинјаминлиләрин үстүнә ҝедәк?»+ Јеһова: «Ҝедин», — деди. 24  Беләҹә, исраиллиләр икинҹи дәфә бинјаминлиләрин үстүнә ҝетдиләр. 25  Бинјаминлиләр бу сәфәр дә Ҝибаһдан чыхыб исраиллиләрлә дөјүшдүләр вә онлардан әли гылынҹлы 18 000 нәфәри өлдүрдүләр.+ 26  Онда бүтүн исраиллиләр јығышыб Бејтелә ҝетдиләр. Онлар Јеһованын өнүндә отуруб ағладылар+ вә һәмин ҝүн ахшама гәдәр оруҹ тутдулар,+ Јеһоваја јандырма гурбаны+ вә үнсијјәт гурбаны+ тәгдим етдиләр. 27  Сонра исраиллиләр Јеһоваја мүраҹиәт етдиләр.+ Чүнки Аллаһын Әһд сандығы о вахт орада иди. 28  О ҝүнләрдә Һарун оғлу Әлјазарын оғлу Фәнһас+ сандығын гаршысында хидмәт едирди. Онлар сорушдулар: «Сојдашларымыз бинјаминлиләрлә јенә дөјүшә чыхаг, јохса чыхмајаг?»+ Јеһова деди: «Ҝедин, сабаһ онлары сизә тәслим едәҹәјәм». 29  Онда исраиллиләр Ҝибаһын әтрафында пусгу гурдулар.+ 30  Исраиллиләр үчүнҹү дәфә бинјаминлиләрин үстүнә ҝетдиләр. Бу дәфә дә онлар Ҝибаһын гаршысында дүзүлдүләр.+ 31  Бинјаминлиләр онларла дөјүшмәк үчүн шәһәрдән чыхдылар вә шәһәрдән араландылар.+ О бири дәфәләрдә олдуғу кими, онлар һүҹум едиб бири Бејтелә, о бири Ҝибаһа ҝедән јолда исраиллиләри гырмаға башладылар. Отуз исраиллинин мејити чөлүн дүзүндә сәрилиб галды.+ 32  Бинјаминлиләр дејирдиләр: «Кечән дәфәләрдә олдуғу кими онлары үстәләјирик».+ Исраиллиләр исә: «Ҝәлин ҝери чәкиләк, онлары шәһәрдән узаглашдырыб јоллара чыхардаг», — дедиләр. 33  Беләликлә, бүтүн исраиллиләр јерләриндән галхыб Баал-Тамарда дүзүлдүләр. Ҝибаһ әтрафында ҝизләнән исраиллиләр дә пусгудан чыхыб һүҹума кечдиләр. 34  Беләҹә, бүтүн Исраилдән 10 000 сечмә дөјүшчү Ҝибаһын габағына ҝәлди вә шиддәтли дөјүш башлады. Бинјаминлиләр билмирдиләр ки, фәлакәт онлары һаглајыб. 35  Јеһова бинјаминлиләри Исраилин өнүндә мәғлуб етди+ вә һәмин ҝүн исраиллиләр Бинјаминдә әли гылынҹлы 25 100 нәфәри гырдылар.+ 36  Исраиллиләр бинјаминлиләрин өнүндән ҝери чәкиләндә бинјаминлиләр елә зәнн етдиләр ки, исраиллиләр бу дәфә дә мәғлуб олурлар.+ Исраиллиләр исә архајын идиләр. Ҝибаһын әтрафында пусгу гојдуглары үчүн мејданы бинјаминлиләрә вермишдиләр.+ 37  Пусгудакылар ҹәлд галхыб Ҝибаһа һүҹум етдиләр. Сонра сәпәләниб бүтүн шәһәри гылынҹдан кечирдиләр. 38  Исраиллиләр сөзләшмишдиләр ки, шәһәрин әтрафында пусгуда оланлар шәһәрдән галхан түстү илә онлара ишарә версинләр. 39  Исраиллиләр мејдандан гачанда бинјаминлиләр һүҹум едиб отуз исраиллини өлдүрдүләр.+ Бинјаминлиләр дејирдиләр: «Бундан габагкы дөјүшдә олдуғу кими, онлар јенә дә бизә мәғлуб олурлар».+ 40  Бу заман шәһәрдән ишарә олараг түстү галхмаға башлады. Бинјаминлиләр чеврилиб ҝөрдүләр ки, шәһәрин түстүсү ҝөјә бүләнд олуб. 41  Онда исраиллиләр ҝери дөндүләр. Бинјаминлиләри дәһшәт бүрүдү; онлар баша дүшдүләр ки, әҹәл онлары һаглајыб. 42  Она ҝөрә исраиллиләрин өнүндән гачыб сәһраја үз тутдулар, амма дөјүшчүләр онлары тәгиб етди. Шәһәрдән чыханлар да онлара гошулуб бинјаминлиләри гырмаға башлады. 43  Онлар һәр тәрәфдән бинјаминлиләри сыхышдырыб аман вермәдән говдулар вә Ҝибаһын гаршысында, шәһәрин шәрг тәрәфиндә онлары дармадағын етдиләр. 44  Нәтиҹәдә, 18 000 бинјаминли гырылды. Онларын һамысы маһир дөјүшчү иди.+ 45  Бинјаминлиләр дөнүб сәһралыға, Риммун гајасына гачдылар.+ Исраиллиләр әсас јоллар бојунҹа онлардан 5000 нәфәри өлдүрдүләр. Сонра Ҝидома гәдәр онлары тәгиб едиб даһа 2000 нәфәри дә мәһв етдиләр. 46  О ҝүн үмумиликдә әли гылынҹлы 25 000 бинјаминли гырылды.+ Онларын һамысы маһир дөјүшчү иди. 47  Амма онларын алты јүзү сәһралыға, Риммун гајасына чәкилди вә дөрд ај гајада јашады. 48  Исраиллиләр бинјаминлиләрин шәһәринә гајытдылар вә инсандан тутмуш һејванадәк бүтүн шәһәри гылынҹдан кечирдиләр. Онлар һәмчинин јоллары үстүндәки бүтүн шәһәрләрә од вуруб јандырдылар.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: Ҝибаһын торпаг саһибләри.