Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 19:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бинјаминлиләрин Ҝибаһда әхлагсызлығы (1—30)

19  Исраилдә падшаһ олмајан дөврдә+ Әфраим дағлыг бөлҝәсинин+ уҹгар јериндә бир лавили јашајырды. О, Јәһуда Бејтләһминдән+ бир ҹаријә алды.  Ҹаријә она садиг дејилди вә ону атыб Јәһуда Бејтләһминә, атасынын евинә ҝетди. Дөрд ај орада галды.  Лавили киши ҹаријәни дилә тутуб ҝери гајтармаг үчүн нөкәрини вә бир ҹүт улаг ҝөтүрүб онун далынҹа ҝетди. Ҹаријә ону атасынын евинә ҝәтирди. Атасы кишини ҝүләрүзлә гаршылады.  Гајынатасы — ҝәнҹ гадынын атасы ону бурахмајыб үч ҝүн гонаг сахлады. Онлар јејиб-ичирдиләр вә о, орада галырды.  Онлар дөрдүнҹү ҝүн сәһәр тездән дуруб ҝетмәк истәјәндә гадынын атасы күрәкәнинә деди: «Бир лоғма чөрәк је ки, ҝүҹүн олсун. Сонра ҝедәрсиниз».  Онлар отуруб бир јердә јејиб-ичдиләр. Гадынын атасы күрәкәнинә деди: «Нә олар, бу ҝеҹә дә гал, үрәјин шадлансын».  Киши дуруб ҝетмәк истәјәндә гајынатасы јалвар-јахар етди вә о, һәмин ҝеҹәни дә орада галды.  Лавили бешинҹи ҝүн сүбһ тездән дуруб јола дүшмәк истәјәндә гајынатасы хаһиш еләди: «Бир лоғма чөрәк је, тагәтин олсун». Онлар ҝүн ҝүнортадан кечәнәҹән орада јубандылар вә јејиб-ичдиләр.  Киши ҹаријәси вә нөкәри илә бирҝә дуруб ҝетмәк истәјәндә гајынатасы, ҝәнҹ гадынын атасы деди: «Бах, артыг үзү ахшама ҝедир. Бу ҝеҹәни дә гал. Ҝүн әјилир. Ҝеҹәни бурада гал, гој үрәјин шадлансын. Сәһәр тездән дуруб евинә јола дүшәрсән». 10  Анҹаг киши ҝеҹәни галмаг истәмәди, дуруб јола дүзәлди. Ҝәлиб Јәбуса, јәни Јерусәлимә+ чыхды. Онун ики паланлы улағы вар иди, ҹаријәси вә нөкәри дә онунла иди. 11  Онлар Јәбуса чатачатда артыг гаш гаралырды. Нөкәр ағасындан сорушду: «Галыб јәбусиләрин шәһәриндә ҝеҹәләјәк?» 12  Ағасы исә она деди: «Јох, исраилли олмајан јаделлиләрин шәһәриндә галмајаҹағыг. Ҝибаһа+ ҝедәҹәјик». 13  Сонра әлавә етди: «Ҝәлин чалышаг оралара чатаг. Ја Ҝибаһда, ја да Рамада+ ҝеҹәләјәк». 14  Беләликлә, онлар јолларына давам етдиләр. Ҝүн гүруба енәндә бинјаминлиләрин Ҝибаһ шәһәринә чатдылар. 15  Онлар орада ајаг сахладылар, ҝеҹәләмәк үчүн Ҝибаһа ҝирдиләр. Ҝедиб шәһәр мејданында отурдулар, амма һеч ким онлары евинә дәвәт етмәди.+ 16  Ахшам бир гоҹа киши тарлада ишини гуртарыб евинә гајыдырды. О, Әфраим дағлыг бөлҝәсиндән+ иди вә бир мүддәт иди ки, Ҝибаһда јашајырды. Анҹаг бу шәһәрин сакинләри бинјаминлиләр иди.+ 17  Гоҹа ҝөрдү ки, шәһәр мејданында јолчу отуруб. Јахынлашыб сорушду: «Һарадан ҝәлиб һара ҝедирсән?» 18  Киши ҹаваб верди: «Јәһуда Бејтләһминдән ҝәлирик. Јолумуз Әфраим дағлыг бөлҝәсинин уҹгар јеринәдир. Мән ораданам. Јәһуда Бејтләһминә ҝетмишдим,+ инди Јеһованын евинә ҝедирәм*. Амма бир нәфәр јохдур ки, мәни ҝеҹәләмәјә евинә апарсын. 19  Улагларымызын саманы да вар, јеми дә.+ Өзүм, ҹаријәм вә нөкәрим үчүн чөрәк+ дә вар, шәраб да. Һеч нәјә еһтијаҹымыз јохдур». 20  Гоҹа она деди: «Бу нә сөздүр! Бүтүн еһтијаҹларын мәним бојнума. Рәва билмәрәм ки, сән мејданда ҝеҹәләјәсән». 21  Беләҹә, ону евинә ҝәтирди. Улагларына јем верди, сонра онлар ајагларыны јудулар вә јејиб-ичдиләр. 22  Онлар евдә динҹәләндә шәһәрин јарамаз адамлары еви әһатәјә алыб гапыны сындырмаға башладылар. Онлар евин саһиби олан гоҹа кишијә дејирдиләр: «Евинә ҝәлән кишини чыхарт онунла јахынлыг едәк».+ 23  Ев јијәси бајыра чыхыб онлара деди: «Јох, гардашларым, јалварырам, бу ҹүр пислији етмәјин. Бу киши евимдә гонагдыр. Белә алчаглыға јол вермәјин. 24  Мәним бир бакирә гызым, кишинин дә ҹаријәси вар. Гојун онлары ҝәтирим, бу биабырчылығы онларла един, онларла үрәјиниз истәјәни един.+ Амма киши илә ишиниз олмасын». 25  Анҹаг кишиләр она гулаг асмаг истәмәдиләр. Онда лавили киши ҹаријәсинин+ голундан тутуб бајыра, онларын јанына чыхартды. Онлар гадыны зорладылар вә бүтүн ҝеҹәни сәһәрә гәдәр онун башына ојун ҝәтирдиләр. Дан јери сөкүләндә ону бурахдылар. 26  Гадын сәһәр тездән ҝәлиб ағасы галан евин гапысынын кандарында јерә сәрилди вә һава ишыглашанаҹан орада галды. 27  Ағасы сәһәр дурду вә јола дүшмәк үчүн гапыны ачанда ҝөрдү ки, ҹаријәси әлләри кандарда гапынын ағзына сәрилиб. 28  О, гадына деди: «Дур, ҝедәк». Анҹаг ондан сәс чыхмады. Киши ону галдырыб улағын белинә гојду вә евинә јолланды. 29  Евә чатанда бир бычаг ҝөтүрүб ҹаријәнин ҹәсәдини он ики һиссәјә бөлдү вә Исраилин һәр бөлҝәсинә бир һиссә ҝөндәрди. 30  Буну ҝөрән һәр кәс дејирди: «Исраил Мисирдән чыхандан бу ҝүнә гәдәр белә бир иш нә олуб, нә дә ҝөрүнүб. Бу барәдә дүшүнүн, мәсләһәтләшиб+ бир гәрар верин».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: Јеһованын евиндә хидмәт едирәм.