Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 18:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Данлылар ирс ахтарышында (1—31)

    • Микәнин бүтләрини вә каһинини апарырлар (14—20)

    • Лајиш әлә кечирилир, ады Дан олур (27—29)

    • Данда бүтә ситајиш (30, 31)

18  О ҝүнләрдә Исраилдә падшаһ јох иди.+ Дан гәбиләси+ өзүнә ирс ахтарырды. Чүнки онлар о вахта гәдәр Исраил гәбиләләри арасында ирс алмамышдылар.+  Данлылар өз араларындан, Сораһ вә Әштулдан+ беш ҹәсур адам сечиб кәшфијјата, өлкәни ҝөздән кечирмәјә ҝөндәрдиләр. Онлара тапшырдылар: «Ҝедин, өлкәни диггәтлә ҝөздән кечирин». Кәшфијјатчылар Әфраим дағлыг бөлҝәсинә, Микәнин евинә ҝәлдиләр+ вә орада ҝеҹәләдиләр.  Онлар Микәнин евинин јахынлығында оланда ҝәнҹ лавилинин сәсини таныдылар вә онун јанына ҝәлиб сорушдулар: «Сәни бураја ким ҝәтириб? Бурада нә едирсән? Нә ишин вар бурада?»  О ҹаваб верди: «Микә мәним үчүн буну-буну едиб. О, мәни муздла тутуб ки, она каһинлик едим».+  Онда онлар дедиләр: «Хаһиш едирик, Аллаһдан јолумузун уғурлу олуб-олмајаҹағыны соруш».  Каһин онлара деди: «Саламат ҝедин, јолунуз боју Јеһованын нәзәри үстүнүздә олаҹаг».  Бу беш нәфәр јолуна давам едиб Лајишә+ ҝәлди. Онлар ҝөрдүләр ки, буранын ҹамааты сидонлулар кими асудә вә архајын јашајыр. Онлар динҹ вә гајғысыз адамларды,+ өлкәјә дәјиб-долашан бир истилачы јох иди. Онлар сидонлулардан узагда јашајырдылар вә һеч кимлә әлагәләри јох иди.  Кәшфијјатчылар өз сојдашларынын* јанына, Сораһ вә Әштула+ гајыданда сојдашлары сорушдулар: «Нә өјрәнә билдиниз?»  Онлар ҹаваб вердиләр: «Онларын торпағыны ҝөрдүк, чох ҝөзәлдир. Галхын, онларын үстүнә ҝедәк. Нә дурмусунуз, тез олун, ҝедәк онларын торпағыны алаг. 10  Ора ҝәләндә гајғысыз бир халг+ вә уҹсуз-буҹагсыз бир торпаг ҝөрәҹәксиниз. Аллаһ ораны сизә вериб. Орада дүнјанын бүтүн наз-немәти вар».+ 11  Онда Дан гәбиләсиндән 600 нәфәр адам силаһланыб Сораһ вә Әштулдан+ јола дүшдү. 12  Онлар Јәһудаја галхыб Кирјат-Јаримин+ јахынлығында дүшәрҝә салдылар. Буна ҝөрә дә о јер индијәдәк Маһане-Дан*+ адланыр вә Кирјат-Јаримдән гәрбдә јерләшир. 13  Онлар орадан Әфраим дағлыг бөлҝәсинә, Микәнин евинә ҝетдиләр.+ 14  Сонра Лајишә кәшфијјата ҝетмиш беш нәфәр+ сојдашларына деди: «Хәбәриниз вар ки, бу евләрдә дөшлүк, ев бүтләри, һәмчинин башга бүтләр вар?+ Инди ҝөрүн нә едирсиниз». 15  Онлар орада дајаныб Микәнин евинин јанында јашајан ҹаван лавилинин+ евинә ҝирдиләр вә ондан һал-әһвал тутдулар. 16  Әли силаһлы 600 данлы киши+ исә дарвазанын ағзында дурмушду. 17  Кәшфијјата ҝетмиш беш нәфәр+ дөшлүјү+, ев бүтләрини+ вә о бири бүтләри+ ҝөтүрмәк үчүн евә ҝирди. (Каһин+ әли силаһлы 600 нәфәрлә бирҝә дарвазанын ағзында иди.) 18  Онлар Микәнин евинә ҝириб ојма бүтү, дөшлүјү, ев бүтләрини вә төкмә бүтү ҝөтүрдүләр. Онда каһин сорушду: «Нә едирсиниз?» 19  Онлар дедиләр: «Сус, сәсини чыхартма. Бизимлә ҝәл, бизә нәсиһәтчи вә каһин ол. Сәнинчүн бир адама каһинлик етмәк јахшыдыр,+ јохса Исраилин бүтөв бир гәбиләсинә, бүтөв бир нәслинә?»+ 20  Бу сөзләр каһинин үрәјиндән олду. О, дөшлүјү, ев бүтләрини вә ојма бүтү+ ҝөтүрүб онларла ҝетди. 21  Онлар ушагларыны, мал-гараны вә ҝәрәкли әшјаларыны габагларына салыб јола дүшдүләр. 22  Микәнин евиндән тәзәҹә араланмышдылар ки, Микәнин гонум-гоншулары ҝәлиб онлары һаглады. 23  Онлар данлы кишиләри сәсләдиләр. Данлылар дөнүб Микәдән сорушдулар: «Нә олуб? Нә јығышыб ҝәлмисиниз?» 24  Микә деди: «Сиз мәним бүтләрими, каһиними ҝөтүрүб апармысыныз. Бәс мәнә нә галды? Һәлә бир сорушурсунуз ки, нә олуб?» 25  Данлы кишиләр она дедиләр: «Чығыр-бағыр салма! Јохса бу дәлиганлы адамлар үстүнүзә ҹумуб сәни дә, ев әһлини дә мәһв едәрләр». 26  Данлылар јолларына давам етдиләр. Микә дә онларын ондан ҝүҹлү олдуғуну ҝөрүб евинә гајытды. 27  Данлылар Микәнин дүзәлтдији шејләри вә каһини ҝөтүрүб Лајишә,+ динҹ вә гајғысыз јашајан халгын үстүнә ҝетдиләр.+ Онлары гылынҹдан кечириб шәһәрә од вурдулар. 28  Онларын дадына јетишән олмады, чүнки шәһәр Сидондан аралыда иди вә сакинләринин һеч кәслә әлагәси јох иди. Бу шәһәр Бејт-Рәһуб+ јахынлығындакы дәрәдә јерләширди. Данлылар шәһәри бәрпа едиб орада мәскунлашдылар. 29  Онлар шәһәрин адыны дәјишиб өз әҹдадларынын, Исраил оғлу Данын+ шәрәфинә Дан гојдулар.+ Шәһәрин көһнә ады исә Лајиш иди.+ 30  Сонра данлылар ојма бүтү+ орада өзләри үчүн гојдулар. Муса оғлу Һирсәмин+ оғлу Јонатан+ вә онун оғуллары өлкә әһалиси сүрҝүн едиләнә гәдәр Дан гәбиләсинә каһинлик етдиләр. 31  Аллаһын евинин Шилода+ олдуғу бүтүн вахт әрзиндә Микәнин дүзәлтдији ојма бүт орада галды.

Һашијәләр

Һәрфән: гардашларынын.
Мәнасы: Данын дүшәрҝәси.