Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 16:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шимшон Гәззәдә (1—3)

  • Шимшон вә Дилалә (4—22)

  • Шимшонун интигамы вә өлүмү (23—31)

16  Бир ҝүн Шимшон Гәззәјә ҝетди. Орада бир фаһишә ҝөрүб онун евинә ҝирди.  Гәззәлиләрә хәбәр чатды ки, Шимшон бурададыр. Онлар мүһасирә гуруб бүтүн ҝеҹәни шәһәр дарвазасында онун үчүн пусгуда дурдулар. «Дан јери сөкүләндә ону өлдүрәрик» дејиб бүтүн ҝеҹәни сәссиз-сәмирсиз ҝөзләдиләр.  Шимшон ҝеҹә јарысынаҹан јатды. Сонра дурду, шәһәр дарвазасынын гапыларындан јапышыб дарвазаны јан дирәкләр вә ҹәфтә гарышыг чыхартды, чијнинә гојуб Һәбруна бахан дағын башына апарды.  Бир мүддәт сонра Шимшон Сорег вадисиндә јашајан Дилалә адлы бир гыза ашиг олду.+  Филишт һакимләри гызын јанына ҝәлиб дедиләр: «Шимшонун гылығына ҝир, өјрән ҝөр онда бу ҝүҹ һарадандыр.+ Биз ону неҹә үстәләјә биләрик, нә илә сарыјыб тута биләрик. Бунун мүгабилиндә һәрәмиз сәнә 1100 ҝүмүш верәҹәјик».  Дилалә Шимшона деди: «Сәндәки бу бөјүк ҝүҹ һарадандыр? Сәни нә илә сарыјыб тутмаг олар?»  Шимшон она деди: «Мәни каман јајы дүзәлдилән једди тәзә, јаш иплә сарысалар, ҝүҹдән дүшүб ади адам кими оларам».  Филишт һакимләри каман јајы дүзәлдилән једди тәзә, јаш ип ҝәтирдиләр. Гыз онларла Шимшону сарыды.  Онлар ичәри отагда пусгуда дурмушдулар. Гыз Шимшону һајлады: «Шимшон, филиштлиләр үстүнә ҝәлир!» Шимшон голларындакы ипләри алов гарсамыш кәтан саптәк асанлыгла гырды.+ Онун ҝүҹүнүн сирри билинмәди. 10  Дилалә Шимшона деди: «Сән мәни алдатдын, јалан сөјләдин. Нә олар, де, сәни нә илә сарымаг олар?» 11  Шимшон гыза деди: «Әҝәр мәни һеч вахт ишләнмәмиш, тәзә кәндирлә сарысалар, ҝүҹдән дүшүб ади адам кими оларам». 12  Дилалә тәзә кәндир ҝөтүрүб ону сарыды, сонра чағырды: «Филиштлиләр үстүнә ҝәлир, Шимшон!» (Ичәри отагда адамлар пусгуда дурмушду.) Шимшон голларындакы кәндири саптәк гырды.+ 13  Дилалә јенә Шимшона деди: «Сән елә һеј мәни алдадырсан, мәнә дүзүнү демирсән.+ Де, сәни нә илә сарымаг олар?» Шимшон она деди: «Једди һөрүјүмү тохуҹу дәзҝаһынын әриш ипи илә һөрсән, ҝүҹүмү итирәрәм». 14  Гыз онун һөрүкләрини тохуҹу дәзҝаһынын дарағы илә јығыб гышгырды: «Шимшон, филиштлиләр үстүнә ҝәлир!» Шимшон јухудан дуруб дарағы вә әриш ипини сачындан ачды. 15  Гыз Шимшона деди: «Үрәјини мәнә ачмаја-ачмаја неҹә дејә биләрсән ки, мәни севирсән?+ Үчүнҹү дәфәдир ки, мәнә јалан данышырсан, ҝүҹүнүн һарадан олдуғуну мәнә демирсән».+ 16  О, һәр ҝүн о гәдәр зыр-зыр едиб онун баш-бејнини апарды ки, ахырда Шимшонун ҹаны боғазына јығылды+ 17  вә сиррини она ачды: «Мән анаданҝәлмә Аллаһын нәзирисијәм. Индијә гәдәр башыма үлҝүҹ дәјмәјиб.+ Әҝәр сачларымы гырхсалар, гүввәми итирәрәм, ҝүҹдән дүшүб ади адам кими оларам». 18  Дилалә ҝөрәндә ки, Шимшон үрәјини она ачды, дәрһал Филишт һакимләрини чағыртдырыб+ деди: «Ҝәлин, бу дәфә о, үрәјини мәнә ачды». Филишт һакимләри пулу ҝөтүрүб онун јанына ҝәлдиләр. 19  Гыз Шимшону дизинин үстүндә јатыртды, сонра адамыны чағырыб онун једди һөрүјүнү кәсдирди. Бундан сонра гыз Шимшона үстүн ҝәлмәјә башлады, чүнки о, ҝет-ҝедә ҝүҹүнү итирирди. 20  Гыз: «Филиштлиләр үстүнә ҝәлир, Шимшон!» — дејә ону сәсләди. Шимшон јухудан ојаныб: «Јенә әввәлкитәк сычрајыб чыхарам!»+ — дејә фикирләшди. Амма о билмирди ки, Јеһова артыг ону тәрк едиб. 21  Филиштлиләр ону тутуб ҝөзләрини чыхартдылар, Гәззәјә ҝәтирдиләр вә мис гандалларла гандалладылар. Шимшон зинданда дәјирман дашы һәрләдирди. 22  Онун гырхылмыш сачы исә узанырды.+ 23  Филишт һакимләри аллаһлары Дагона+ гурбанлар кәсиб бајрам етмәк үчүн бир јерә топлашдылар. Онлар дејирдиләр: «Аллаһымыз дүшмәнимизи, Шимшону бизә тәслим етди!» 24  Ҹамаат ону ҝөрәндә өзләринин аллаһыны мәдһ едиб деди: «Аллаһымыз өлкәмизи талан едән,+ бизи гырыб-чатан дүшмәнимизи бизә тәслим етди».+ 25  Һамынын кефи көк иди. Онлар дедиләр: «Шимшону ҝәтирин бизи әјләндирсин». Шимшону зиндандан чыхарыб ҝәтирдиләр. Ону сүтунларын арасында дајандырдылар. 26  Шимшон онун әлиндән тутан ушаға деди: «Гој еви сахлајан сүтунлара тохунум, онлара сөјкәним». 27  Ев кишиләрлә, гадынларла долу иди. Бүтүн Филишт һакимләри ора топлашмышды. Дамдан үч минә јахын адам Шимшона тамаша едиб әјләнирди. 28  Шимшон+ Јеһоваја јалварыб деди: «Еј Күлли-Ихтијар Јеһова, мәни јадына сал. Пәрвәрдиҝара, мәнә анҹаг бу дәфәлик гүввәт вер,+ гој филиштлиләрдән һеч олмаса бир ҝөзүмүн һејфини чыхым».+ 29  Сонра Шимшон әлләрини еви сахлајан ики орта сүтуна дирәди, сағ әлини биринә, сол әлини о биринә сөјкәди. 30  Шимшон: «Гој мән дә филиштлиләрлә бир јердә өлүм!» — дејиб вар ҝүҹү илә сүтунлары итәләди. Ев орада олан һакимләрин вә ҹамаатын үстүнә учду.+ Беләликлә, Шимшон өләндә сағлығында өлдүрдүјүндән даһа чох адам мәһв етди.+ 31  Шимшонун гардашлары вә атасынын бүтүн ев әһли ҝәлиб онун мејитини апарды. Ону ҝәтириб Сораһла+ Әштул арасында, атасы Мәнуһун+ гәбриндә дәфн етдиләр. Шимшон Исраилдә ијирми ил һакимлик етди.+

Һашијәләр