Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 1:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда вә Шәмунун истилалары (1—20)

  • Јәбусиләр Јерусәлимдә галыр (21)

  • Јусиф Бејтели алыр (22—26)

  • Кәнаниләр тамамилә говулмур (27—36)

1  Јушәнин өлүмүндән сонра+ исраиллиләр Јеһовадан сорушдулар:+ «Биздән кәнаниләрлә дөјүшмәјә биринҹи ким ҝедәҹәк?»  Јеһова ҹаваб верди: «Јәһуда.+ Мәмләкәти она тәслим едәҹәјәм».  Онда Јәһуда гардашы Шәмуна деди: «Ҝәл бирликдә мәним пајыма дүшән торпаға+ ҝедиб кәнаниләрлә дөјүшәк. Сонра мән сәнинлә сәнин пајына дүшән торпаға ҝедәрәм». Беләликлә, Шәмун онунла ҝетди.  Јәһуда гәбиләси дөјүшә чыхды. Јеһова кәнаниләрлә фәризиләри онларын әлинә верди.+ Онлар Бәзәгдә 10 000 нәфәри мәғлуб етдиләр.  Бәзәгдә Әдуни-Бәзәги тапыб онунла дөјүшдүләр вә кәнаниләрлә фәризиләри мәғлуб етдиләр.+  Әдуни-Бәзәг гачмаға үз тутду. Анҹаг онлар тәгиб едиб ону јахаладылар, әлләринин вә ајагларынын баш бармагларыны кәсдиләр.  Әдуни-Бәзәг деди: «Мәним масамын алтында баш бармаглары кәсилмиш јетмиш падшаһ чөрәк гырынтылары дәнләјирди. Аллаһ еләдикләрими өз башыма ҝәтирди». Сонра ону Јерусәлимә+ ҝәтирдиләр вә о, орада өлдү.  Јәһудалылар һәмчинин Јерусәлимә һүҹум едиб+ ораны зәбт етдиләр. Әһалини гылынҹдан кечирдиләр, шәһәрә исә од вуруб јандырдылар.  Бундан сонра дағлыг бөлҝәдә, Неҝевдә вә Шәфлада+ јашајан кәнаниләрлә дөјүшмәк үчүн ашағы ендиләр. 10  Јәһудалылар Һәбрунда (Һәбрунун әввәлки ады Кирјат-Арба иди) јашајан кәнаниләрин үстүнә јүрүш етдиләр, Шишајы, Әхиманы вә Талмајы өлдүрдүләр.+ 11  Онлар орадан Дәбир сакинләринин үстүнә јүрүш етдиләр.+ (Дәбирин әввәлки ады Кирјат-Сәфр иди.)+ 12  Онда Калиб+ деди: «Ким Кирјат-Сәфри әлә кечириб ораны аларса, гызым Ахшаны она верәҹәјәм».+ 13  Калибин кичик гардашы Гәназын+ оғлу Үсниил+ ораны зәбт етди, Калиб дә гызы Ахшаны она верди. 14  Ахша ҝәлин көчәркән әрини сөвг етди ки, онун атасындан торпаг саһәси истәсин. Гыз улагдан дүшәндә* Калиб ондан сорушду: «Нә истәјирсән?» 15  Гыз деди: «Мәнә һәдијјә вер, чүнки мәнә ҹәнубда* гураг јер вермисән, инди Гуллот-Маими* дә вер». Беләҹә, Калиб Јухары Гуллоту вә Ашағы Гуллоту она верди. 16  Мусанын гајынатасынын+ нәслиндән олан гәниләр+ јәһудалыларла бирликдә хурма ағаҹлары шәһәриндән+ чыхыб Араддан+ ҹәнубда јерләшән Јәһуда сәһрасына ҝәлдиләр. Онлар орада халгын арасында мәскунлашдылар.+ 17  Јәһуда гардашы Шәмунла бирликдә јүрүш едиб Сәфатда јашајан кәнаниләрин үстүнә ҝетди. Онлар шәһәри јерлә јексан едиб+ адыны Һорма*+ гојдулар. 18  Сонра Јәһуда Гәззәни+ бүтүн әразисилә, Ашкелону+ бүтүн әразисилә вә Екрону+ бүтүн әразисилә бир јердә зәбт етди. 19  Јеһова Јәһудаја дајаг олурду. Одур ки, онлар дағлыг бөлҝәни әлә кечирә билдиләр. Анҹаг аран әһалисини гова билмәдиләр, чүнки онларын дәрјазлы ҹәнҝ арабалары вар иди.+ 20  Мусанын вәд етдији кими, Һәбруну Калибә вердиләр.+ Калиб дә Анагын үч оғлуну+ орадан говду. 21  Бинјамин исә Јерусәлимдә јашајан јәбусиләри говмады. Бу сәбәбдән, јәбусиләр бу ҝүнә гәдәр Јерусәлимдә бинјаминлиләрлә бирликдә јашајырлар.+ 22  Бу арада Јусиф өвладлары+ Бејтелин үстүнә јүрүш етдиләр. Јеһова онларла иди.+ 23  Јусиф өвладлары Бејтелә кәшфијјата ҝетдиләр. (Шәһәрин әввәлки ады Луз иди.)+ 24  Онлар шәһәрдән чыхыб ҝәлән бир киши илә растлашдылар вә она дедиләр: «Шәһәрә ҝедән јолу бизә ҝөстәр. Биз дә сәнә рәһм едәрик». 25  Киши шәһәрә ҝедән јолу онлара ҝөстәрди. Онлар шәһәри гылынҹдан кечиртдиләр, кишини исә аиләси илә бирликдә бурахдылар.+ 26  О, һетләрин дијарына ҝетди, орада шәһәр салыб адыны Луз гојду. Бу ҝүнә гәдәр шәһәр белә адланыр. 27  Мәнәссә Бејт-Шәәнин вә әтраф шәһәрләрин, Танагын+ вә әтраф шәһәрләрин, Дорун вә әтраф шәһәрләрин, Јивламын вә әтраф шәһәрләрин, Меҝиддонун вә әтраф шәһәрләрин әһалисини мәғлуб едә билмәди.+ Кәнаниләр орада галыб јашадылар. 28  Исраиллиләр гүввәтләнәндә кәнаниләри көләлијә салдылар,+ амма торпагларыны тамамилә әлә кечирмәдиләр.+ 29  Әфраим дә Ҹәзәрдә јашајан кәнаниләри говмады. Кәнаниләр Ҹәзәрдә онларын арасында јашады.+ 30  Зәбулун Гитрон вә Наһалул+ әһалисини говмады. Кәнаниләр онларын арасында јашадылар вә көлә ишиндә ишләдиләр.+ 31  Ашир Акко, Сидон+, Ахлаб, Әхзиб+, Һелба, Афиг+ вә Рәһуб+ әһалисини говмады. 32  Аширлиләр мәмләкәтдә јашајан кәнаниләрин арасында јашадылар, чүнки онлары говмадылар. 33  Нифталы Бејт-Шәмс вә Бејт-Әнат әһалисини говмады.+ Нифталылар мәмләкәтдә јашајан кәнаниләрин арасында јашадылар.+ Бејт-Шәмс вә Бејт-Әнат сакинләри онлар үчүн көлә кими ишләдиләр. 34  Амориләр данлылары дағлыг бөлҝәјә сыхышдырыб арана бурахмадылар.+ 35  Амориләр Һарәс дағында, Ајалон+ вә Шалбимдә+ галыб јашадылар. Амма Јусиф өвладларынын голу гүввәтләнәндә амориләри көләлијә салдылар. 36  Амориләрин әразиси Әгрәб јохушундан+ башлајырды; һәмчинин Селадан башлајыб дағлыг бөлҝәјә доғру узанырды.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: улағын үстүндә әл чаланда.
Јахуд Неҝевдә.
Мәнасы: су һөвзәләри (ҹамлары).
Мәнасы: мәһвә мәһкум едилмә.