Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Үзејир 7:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Үзејир Јерусәлимә ҝәлир (1—10)

  • Артаксерксин Үзејирә намәси (11—26)

  • Үзејир Јеһоваја алгыш охујур (27—28)

7  Бу һадисәләрдән сонра, Фарс шаһы Артаксерксин+ һакимијјәти дөврүндә Үзејир*+ Бабилдән чыхды. Үзејир Сәрәјаһын+, Сәрәјаһ Әзријанын, Әзрија Хилгијјәнин+,  Хилгијјә Сәллумун, Сәллум Садығын, Садыг Әхитубун,  Әхитуб Әмаријјәнин, Әмаријјә Әзријанын+, Әзрија Мәрјутун,  Мәрјут Зараһјанын, Зараһја Уззинин, Уззи Буггинин,  Бугги Абишунун, Абишу Фәнһасын+, Фәнһас Әлјазарын+, Әлјазар исә бөјүк каһин Һарунун оғлу+ иди.  Бабилдән чыхан бу Үзејир мирзә иди вә Исраилин Аллаһы Јеһованын Мусаја вердији Ганунун билиҹиси* иди.+ Аллаһы Јеһова Үзејирә јар олдуғу үчүн шаһ онун һәр хаһишини јеринә јетирмишди.  Шаһ Артаксерксин һакимијјәтинин једдинҹи илиндә исраиллиләрдән, каһинләрдән, лавилиләрдән+, мәзмур охујанлардан+, дарваза кешикчиләриндән+ вә мәбәд гуллугчуларындан+ бәзиләри Јерусәлимә ҝетди.  Үзејир шаһын һакимијјәтинин једдинҹи илиндә, бешинҹи ајда Јерусәлимә ҝәлди.  О, Бабилдән биринҹи ајын биринҹи ҝүнүндә јола чыхмышды, Аллаһын көмәји илә бешинҹи ајын биринҹи ҝүнүндә Јерусәлимә чатды.+ 10  Үзејир Јеһованын Ганунуну тәдгиг вә тәтбиг етмәји+, Исраилдә гајда-ганунлары вә һөкмләри өјрәтмәји үрәјиндә гәт етмишди*.+ 11  Јеһованын Исраилә бујурдуғу әмрләрин вә гајдаларын билиҹиси олан мирзә вә каһин Үзејирә шаһ Артаксерксин вердији намәнин сурәти будур: 12  * «Шаһәншаһ Артаксерксдән+ ҝөјләрин Аллаһынын Ганунунун көчүрүҹүсү каһин Үзејирә саламлар олсун! 13  Мән фәрман верирәм ки, сәлтәнәтимдә јашајан Исраил халгындан, каһинләрдән вә лавилиләрдән ким сәнинлә Јерусәлимә ҝетмәк истәјирсә, ҝетсин.+ 14  Шаһ вә онун једди мәсләһәтчиси сәни ҝөндәрир ки, ҝедиб Јәһуда вә Јерусәлимдә Аллаһын Ганунуна, сәндә олан гануна әмәл едилиб-едилмәдијини өјрәнәсән. 15  Мәскәни Јерусәлимдә олан Исраилин Аллаһына шаһ вә онун мәсләһәтчиләринин бәхшиш кими вердији гызыл-ҝүмүшү, 16  һәмчинин Бабил әјаләтиндә сәнә верилән бүтүн гызыл-ҝүмүшү вә каһинләрлә халгын Аллаһын Јерусәлимдәки евинә вердикләри бәхшишләри өзүнлә апар.+ 17  Вахт итирмәдән бу пула буға+, гоч+, гузу+, еләҹә дә тахыл тәгдимәси+ вә шәраб тәгдимәси+ ал. Онлары Аллаһынызын Јерусәлимдәки евинин гурбанҝаһында тәгдим ет. 18  Гызыл-ҝүмүшүн галанындан исә сән вә гардашларын Аллаһынызын ирадәсинә ујғун олараг, истәдијиниз кими истифадә едә биләрсиниз. 19  Аллаһынын евиндә ибадәт заманы истифадә едилән габларын һамысыны ҝөтүрүб Јерусәлимә, Аллаһын һүзуруна апар.+ 20  Аллаһынын еви үчүн башга нәсә лазым олса, сарај хәзинәсиндән өдәјәрсән.+ 21  Мән, шаһ Артаксеркс чајын* о тајындакы бөлҝәнин бүтүн хәзинәдарларына әмр едирәм ки, ҝөјләрин Аллаһынын Ганунунун көчүрүҹүсү каһин Үзејирин+ сиздән истәдији һәр шеји дәрһал она верәсиниз. 22  Она 100 таланта* гәдәр ҝүмүш, 100 кора* гәдәр буғда, 100 бата* гәдәр шәраб+, 100 бата гәдәр јағ+ вә истәдији гәдәр дуз+ верин. 23  Гој ҝөјләрин Аллаһынын Өз еви илә әлагәдар бујурдуғу һәр шеј сәјлә јеринә јетирилсин+ вә беләҹә, шаһын сәлтәнәти вә оғуллары Аллаһын гәзәбинә туш ҝәлмәсин.+ 24  Буну да билин ки, каһинләрдән, лавилиләрдән, мусигичиләрдән+, гапы кешикчиләриндән, мәбәд гуллугчуларындан+ вә Аллаһын евиндә иш ҝөрәнләрдән верҝи, хәраҹ+ вә торпагбасды алынмамалыдыр. 25  Сән Үзејир, Аллаһын сәнә вердији һикмәтлә мәмурлар вә һакимләр тәјин ет ки, чајын о тајындакы бөлҝәнин бүтүн әһалисинә, Аллаһынын ганунларыны биләнләрин һамысына һакимлик етсинләр. Ким ганунлары билмирсә, өјрәдин.+ 26  Ким сәнин Аллаһынын Ганунуна вә шаһын ганунуна әмәл етмәсә, дәрһал лајиг олдуғу ҹәза илә — өлүм, сүрҝүн, ҹәримә, јахуд һәбс ҹәзасы илә ҹәзаландырылсын». 27  Јеһованын Јерусәлимдәки евини ҝөзәлләшдирмәк фикрини шаһын үрәјинә гојан ата-бабаларымызын Аллаһы Јеһоваја алгыш олсун!+ 28  О, шаһын, онун мәсләһәтчиләринин+ вә бүтүн нүфузлу әјанларынын өнүндә мәнә лүтф ҝөстәрди.+ Аллаһым Јеһова мәнә јар олдуғу үчүн үрәкләндим вә мәнимлә бирҝә ҝетмәк үчүн Исраил башчыларыны топладым.

Һашијәләр

Ибр. Езра. Мәнасы: көмәк.
Јахуд пешәкар көчүрүҹүсү.
Јахуд өјрәтмәјә үрәјини һазырламышды.
Бу ајәдән 7:26 ајәсинә кими орижинал мәтн арами дилиндә јазылыб.
Фәрат чајы.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Кор 220 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Бат 22 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.