Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Үзејир 6:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дара арашдырыр вә фәрман верир (1—12)

  • Мәбәдин ачылышы (13—18)

  • Пасха кечирилир (19—22)

6  О заман шаһ Даранын әмри илә Бабил хәзинәсиндә олан дәфтәрхана ахтарылды.  Мада* әјаләтиндә, Агбатана* шәһәриндәки галада бир тумар тапылды. Тумарда јазылмышды:  «Шаһ Куруш һакимијјәтинин биринҹи илиндә Аллаһын Јерусәлимдәки еви һаггында белә фәрман вериб:+ “Бу ев инша едилсин, орада гурбан ҝәтирилсин. Тәмәли гојулсун, һүндүрлүјү 60 гулаҹ*, ени 60 гулаҹ олсун.+  Үч ҹәрҝә ири даш вә бир ҹәрҝә тир дүзүлсүн.+ Хәрҹләр шаһ сарајынын һесабына өдәнилсин.+  Һәмчинин Навуходоносорун Аллаһын Јерусәлимдәки мәбәдиндән Бабилә ҝәтирдији гызыл вә ҝүмүш габлар+ өз јеринә, Јерусәлимдәки мәбәдә, Аллаһын евинә гајтарылсын”.+  Сиз, чајын* о тајындакы бөлҝәнин валиси Тәттанај, Шизар-Бузнај вә мүттәфигләриниз, чајын о тајындакы бөлҝәнин вали наибләри,+ орадан узаг дурун,  Аллаһын евинин иншасына мане олмајын. Гој јәһудиләрин валиси вә ағсаггаллары Аллаһын евини әввәлки јериндә тиксинләр.  Бундан әлавә, әмр едирәм ки, Аллаһын евинин иншасында јәһудиләрин ағсаггалларына бу көмәји ҝөстәрәсиниз: иш дајанмасын дејә, сарај хәзинәсиндән+, чајын о тајындакы бөлҝәдән топланан верҝиләрдән бу адамларын мәсрәфләри вахтлы-вахтында өдәнилсин.+  Јерусәлимдәки каһинләрин дедији һәр шеји, ҝөјләрин Аллаһына јандырма гурбаны тәгдим етмәк үчүн ҹаван буға+, гоч+ вә гузу+, үстәлик, буғда+, дуз+, шәраб+ вә јағ+ һөкмән һәр ҝүн верилсин. 10  Онлар да һәмишә ҝөјләрин Аллаһына мәгбул олан гурбанлар ҝәтирсинләр вә шаһла оғулларынын ҹанына дуа етсинләр.+ 11  Һәмчинин әмр едирәм ки, ким бу әмрә табе олмаса, һәмин адамын евиндән бир тир чыхарылсын вә о, бу тирдән асылсын, бу әмәлинә ҝөрә еви үмуми ајагјолу* олсун. 12  Гој бу әмри позмаға вә Аллаһын Јерусәлимдәки евини дағытмаға чалышан һәр бир падшаһы вә халгы ораны Өз адына мәскән сечән+ Аллаһ јох етсин. Мән Дара бу әмри верирәм. Әмрим дәрһал јеринә јетирилсин». 13  Чајын о тајындакы бөлҝәнин валиси Тәттанај, Шизар-Бузнај+ вә мүттәфигләри шаһ Даранын әмр етдији һәр шеји дәрһал јеринә јетирдиләр. 14  Јәһудиләрин ағсаггаллары исә Һәггај+ пејғәмбәрин вә Иддунун нәвәси Зәкәријјәнин+ пејғәмбәрлик сөзләриндән үрәкләнәрәк тикинти ишини давам етдирирдиләр; иш габаға ҝедирди+. Беләҹә, онлар Исраилин Аллаһынын, о ҹүмләдән Фарс шаһлары Курушун+, Даранын+ вә Артаксерксин+ әмринә әсасән, еви тикиб гуртардылар.+ 15  Евин иншасы шаһ Даранын һакимијјәтинин алтынҹы илиндә, адар* ајынын үчүнҹү ҝүнүндә баша чатды. 16  Исраил халгы, каһинләр, лавилиләр+ вә әсирликдән гајыдан диҝәр адамлар Аллаһын евинин ачылышыны шадјаналыгла гејд етдиләр. 17  Аллаһын евинин ачылышы үчүн 100 буға, 200 гоч, 400 гузу вә гәбиләләрин сајына мүвафиг олараг, бүтүн Исраил халгы үчүн ҝүнаһ гурбаны кими 12 тәкә тәгдим етдиләр.+ 18  Мусанын китабында јазылдығы кими,+ каһинләри дәстәләринә ҝөрә, лавилиләри бөлүкләринә ҝөрә Јерусәлимдә Аллаһа хидмәтә тәјин етдиләр.+ 19  Әсирликдән гајыданлар биринҹи ајын он дөрдүнҹү ҝүнүндә Пасха бајрамыны гејд етдиләр.+ 20  Каһинләрин вә лавилиләрин һамысы бир нәфәр кими пакланыб тәмиз олду.+ Онлар әсирликдән гајыданларын һамысы үчүн, еләҹә дә каһин јолдашлары вә өзләри үчүн Пасха гурбаны кәсдиләр. 21  Әсирликдән гајытмыш исраиллиләр вә Исраилин Аллаһы Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн әтраф халгларын натәмизлијиндән узаглашыб онлара гошуланларын һамысы бу гурбандан једиләр.+ 22  Онлар једди ҝүн Мајасыз чөрәк бајрамыны шәнлик ичиндә гејд етдиләр.+ Чүнки Јеһова онлара севинҹ бәхш етмишди вә Ашшур һөкмдарынын үрәјиндә онлара гаршы лүтф ојатмышды+, һөкмдар Аллаһын, Исраилин Аллаһынын евинин иншасында онлара көмәк етмишди.

Һашијәләр

Мидија.
Екбатан.
Тәх. 26,7 м. Б14 әлавәсинә бах.
Фәрат чајы.
Диҝәр вариант: зибиллик; нәҹис галағы.