Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Үзејир 5:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһудиләр мәбәдин тикинтисинә башлајырлар (1—5)

  • Тәттанајын шаһ Дараја намәси (6—17)

5  Һәггај пејғәмбәр+ вә Иддунун+ нәвәси Зәкәријјә пејғәмбәр+ Јәһуда вә Јерусәлимдә олан јәһудиләрә Исраилин Аллаһынын* ады илә пејғәмбәрлик едирдиләр.  Һәмин вахт Шәәлтиил оғлу Зәрубабил+ вә Јәһусадиг оғлу Јешу+ Аллаһын Јерусәлимдәки евини тикмәјә башладылар.+ Аллаһын пејғәмбәрләри дә онларын јанында идиләр вә онлара көмәк едирдиләр.+  Онда чајын* о тајындакы бөлҝәнин валиси Тәттанај, Шизар-Бузнај вә онларын мүттәфигләри ҝәлиб јәһудиләрә дедиләр: «Бу еви вә бу тикилини кимин ҝөстәриши илә тикирсиниз?»  Сонра онлардан сорушдулар: «Бинаны тикәнләрин адлары нәдир?»  Амма Аллаһын нәзәри јәһуди ағсаггалларынын үстүндә иди.+ Дараја хәбәр ҝөндәриб ондан бу мәсәлә илә бағлы намә аланадәк бу адамлар иши дајандырмадылар.  Чајын о тајындакы бөлҝәнин валиси Тәттанајын, Шизар-Бузнајын вә онун мүттәфигләринин, чајын о тајындакы бөлҝәнин вали наибләринин шаһ Дараја ҝөндәрдији намәнин сурәти будур.  Онларын ҝөндәрдији намәдә јазылмышды: «Шаһ Дараја. Шаһа салам олсун!  Шаһа мәлум олсун ки, биз Јәһуда әјаләтинә, Улу Аллаһын евинә ҝетмишдик. Бу ев ири дашларла тикилир, диварларын ичинә тир гојулур. Ҹамаат вар ҝүҹү илә чалышыр, ишләри габаға ҝедир.  Биз онларын ағсаггалларындан сорушдуг: “Бу еви вә бу тикилини кимин ҝөстәриши илә тикирсиниз?”+ 10  Һәмчинин онлардан адларыны сорушдуг ки, ишә башчылыг едән адамларын адыны јазыб сәнә ҝөндәрәк. 11  Онлар бизә белә ҹаваб вердиләр: “Биз јерин вә ҝөјүн Аллаһынын гулларыјыг. Чох илләр әввәл Исраилин әзәмәтли падшаһынын тикдији еви бәрпа едирик.+ 12  Ата-бабаларымыз ҝөјләрин Аллаһыны гәзәбләндирдији үчүн+ Аллаһ онлары Бабил падшаһы кәлдани Навуходоносора тәслим етмишди.+ О да бу еви јерлә јексан едиб+ халгы Бабилә әсир апармышды.+ 13  Анҹаг Бабил һөкмдары Куруш һакимијјәтинин биринҹи илиндә Аллаһын евинин јенидән тикилмәси үчүн фәрман вермишди.+ 14  Һәмчинин шаһ Куруш Навуходоносорун Аллаһын Јерусәлимдәки мәбәдиндән ҝөтүрүб Бабил мәбәдинә апардығы гызыл вә ҝүмүш габлары Бабил мәбәдиндән чыхардыб,+ Шешбассара*+, вали тәјин етдији адама+ вермиш 15  вә она демишди: “Бу габлары ҝөтүр вә онлары Јерусәлимдәки мәбәдә апар. Гој Аллаһын еви әввәлки јериндә тикилсин”.+ 16  Онда Шешбассар Јерусәлимә ҝәлиб Аллаһын евинин бүнөврәсини гојду.+ О вахтдан бәри мәбәд тикилир, амма һәлә тамамланмајыб”.+ 17  Инди шаһ мәсләһәт билирсә, гој Бабилдәки сарај хәзинәси* ахтарылсын вә Аллаһын Јерусәлимдәки евинин иншасы үчүн шаһ Курушун әмр вериб-вермәдији мүәјјән олунсун.+ Сонра шаһын бу мәсәлә илә бағлы гәрары бизә ҝөндәрилсин».

Һашијәләр

Һәрфән: онларын үстүндә олан Исраилин Аллаһынын.
Фәрат чајы.
Ҝөрүнүр, бу, 2:2; 3:8 ајәләриндә ады чәкилән Зәрубабилдир.
Јахуд дәфтәрханасы.