Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Үзејир 10:1—44

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јаделли арвадларла бағлы әһд (1—14)

  • Јаделли арвадлар јола салыныр (15—44)

10  Үзејир Аллаһын евинин гаршысында јерә дөшәниб ағлаја-ағлаја дуа едир,+ халгын ҝүнаһыны етираф едирди. Бу заман исраилли кишиләр, гадынлар вә ушаглардан ибарәт бөјүк бир издиһам онун јанына топлашды. Һамысы һөнкүр-һөнкүр ағлајырды.  Елам өвладларындан+ Јәһјил+ оғлу Сәкәнја Үзејирә деди: «Биз Аллаһымыза хәјанәт етмишик, әтрафымыздакы халглардан јаделли арвадлар алмышыг.+ Амма һәлә дә Исраилин үмиди вар.  Гој Јеһова илә әһд бағлајыб+ Аллаһымызын ҝөстәришинә вә Онун әмрләринә еһтирам бәсләјәнләрин ҝөстәришинә әсасән, бүтүн јаделли арвадларымызы, онлардан доғулан ушагларымызы јола салаг,+ Гануна риајәт едәк.  Галх! Бу ишә ҝөрә сән мәсулијјәт дашыјырсан. Биз дә сәнинләјик, үрәкли ол, ишә башла!»  Онда Үзејир ајаға галхды. О, каһинләрин, лавилиләрин рәһбәрләрини вә бүтүн Исраили бу сөзә әмәл едәҹәкләринә анд ичдирди.+ Һамысы анд ичди.  Үзејир дуруб Аллаһын евинин гаршысындан Әлјасиб оғлу Јәһукәнанын отағына* ҝетди. Лакин орада нә чөрәк једи, нә су ичди, чүнки әсирликдән гајыданларын хәјанәтинә ҝөрә јас ичиндә иди.+  Сонра Јәһудада вә Јерусәлимдә елан едилди ки, бүтүн әсирликдән гајыданлар Јерусәлимә топлашсынлар.  Башчыларын вә ағсаггалларын гәрарына әсасән, ким үч ҝүн әрзиндә ҝәлмәсә, онун мал-мүлкү мүсадирә едиләҹәк, өзү исә әсирликдән гајыдан халгын арасындан говулаҹаг.+  Беләҹә, бүтүн Јәһуда вә Бинјамин гәбиләсинин кишиләри үч ҝүн әрзиндә Јерусәлимә топлашдылар. Доггузунҹу ајын ијирминҹи ҝүнү иди. Бүтүн халг Аллаһын евинин һәјәтиндә отурмушду. Онлар һәм бу мәсәләјә ҝөрә, һәм дә ҝөјдән јаған лејсана ҝөрә титрәјирдиләр. 10  Каһин Үзејир ајаға галхды вә онлара деди: «Сиз хәјанәт етмисиниз. Јаделли арвадлар алыб+ Исраилин ҝүнаһларыны артырмысыныз. 11  Инди ата-бабаларынызын Аллаһы Јеһованын өнүндә ҝүнаһынызы етираф един, Онун истәдији кими һәрәкәт един. Әтраф халглардан, јаделли арвадлардан ајрылын».+ 12  Ҹамаат уҹа сәслә деди: «Сәнин сөзүнә әмәл етмәк бизим борҹумуздур. 13  Амма адам чохдур, һәм дә јағыш мөвсүмүдүр, бајырда дајанмаг мүмкүн дејил. Итаәтсизлијимиз о гәдәр бөјүкдүр ки, бу иши бир-ики ҝүнә һәлл едиб гуртара билмәрик. 14  Буна ҝөрә гој башчыларымыз бүтүн халгы тәмсил етсин.+ Вахт тәјин едилсин вә шәһәрләримиздә јаделли арвад алмыш һәр адам өз шәһәринин ағсаггаллары вә һакимләри илә ҝәлсин. Онда бу иш там һәлл олунар вә биз Аллаһымызын бизә гаршы галхмыш гәзәбини јатырарыг». 15  Амма Асаил оғлу Јонатан вә Тигва оғлу Јәһзијјә буна гаршы чыхды, лавили Мәшулламла Шәбтај+ да онлара дәстәк олду. 16  Әсирликдән гајытмыш ҹамаат бу сөзә әмәл етди. Онунҹу ајын биринҹи ҝүнүндә каһин Үзејир вә адбаад сечилмиш бүтүн нәсил башчылары бу иши арашдырмаг үчүн тәкликдә ҝөрүшдүләр. 17  Онлар биринҹи ајын биринҹи ҝүнүнә гәдәр јаделли арвад алмыш бүтүн кишиләрин ишинә бахыб гуртардылар. 18  Мәлум олду ки, каһин оғулларындан да бәзиләри јаделли арвад алмышлар.+ Бунлар Јәһусадиг оғлу Јешунун+ оғулларындан вә гардашларындан Мәсејјә, Әлјәзәр, Јариб вә Гәдали иди. 19  Онлар сөз вердиләр ки, арвадларыны јола салаҹаглар вә тәгсирли олдуглары үчүн бу ҝүнаһа ҝөрә сүрүдән бир гоч тәгдим едәҹәкләр.+ 20  Јаделли арвад аланлар бунлар иди: Иммир өвладларындан+ Һәнани вә Зәбәдја; 21  Һарим өвладларындан+ Мәсејјә, Илјас, Шәмај, Јәһјил вә Үзијјә; 22  Фәшһур өвладларындан+ Илјәнај, Мәсејјә, Исмајыл, Нәснаил, Јузабад вә Илјасаһ; 23  лавилиләрдән Јузабад, Шимај, Гәлјаһ (Галит), Фәтһи, Јәһуда вә Әлјәзәр; 24  мәзмур охујанлардан Әлјасиб; дарваза кешикчиләриндән Сәллум, Тәләм вә Ур. 25  Исраиллиләрдән, Фаруш өвладларындан+ Рамјај, Иззија, Мәлкијјә, Мијәмин, Әлјазар, Мәлкијјә вә Бәнаји; 26  Елам өвладларындан+ Мәтәнјаһ, Зәкәријјә, Јәһјил+, Әбдә, Әрәмут вә Илјас; 27  Зәтту өвладларындан+ Илјәнај, Әлјасиб, Мәтәнјаһ, Әрәмут, Зәбад вә Әзза; 28  Бәбај өвладларындан+ Јәһукәнан, Һәнанијјә, Зәббај вә Атлај; 29  Бәнни өвладларындан Мәшуллам, Мәллух, Адај, Јәшуб, Шиал вә Әрәмут; 30  Фәһат-Муаб өвладларындан+ Адна, Кәлал, Бәнаји, Мәсејјә, Мәтәнјаһ, Бәсалил, Бәнја вә Мәнәссә; 31  Һарим өвладларындан+ Әлјәзәр, Ишјаһ, Мәлкијјә+, Шәмај, Шәмун, 32  Бинјамин, Мәллух вә Шимрај; 33  Һәшум өвладларындан+ Мәттәнај, Маттата, Зәбад, Әлфәлит, Әрәми, Мәнәссә вә Шимај; 34  Бәнни өвладларындан Мааддај, Имран, Үјил, 35  Бәнаји, Бәдјаһ, Кәлуһи, 36  Бәнјаһ, Мәримут, Әлјасиб, 37  Мәтәнјаһ, Мәттәнај вә Јәсај; 38  Бәнја өвладларындан Шимај, 39  Шәләмја, Натан, Адај, 40  Мәһнәдбај, Шашај, Шарај, 41  Әзарил, Шәләмја, Шимрај, 42  Сәллум, Әмаријјә вә Јусиф; 43  Нәба өвладларындан Јаәл, Мәттәсјаһ, Зәбад, Зәбин, Јаддај, Јуил вә Бәнаји. 44  Бунларын һамысы јаделли арвад алмышды.+ Онлар арвадларыны оғуллары илә бирҝә јола салдылар.+

Һашијәләр

Јахуд јемәк отағына.