Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Ҝөјлә јерин јаранмасы (1, 2)

  • Јерин алты ҝүнә әрсәјә ҝәлмәси (3—31)

   • 1-ҹи ҝүн: ишыг; ҝүндүз вә ҝеҹә (3—5)

   • 2-ҹи ҝүн: фәза (6—8)

   • 3-ҹү ҝүн: гуру вә биткиләр (9—13)

   • 4-ҹү ҝүн: ҝөј ҹисимләри (14—19)

   • 5-ҹи ҝүн: балыглар вә гушлар (20—23)

   • 6-ҹы ҝүн: һејванлар вә инсанлар (24—31)

 • 2

  • Једдинҹи ҝүн Аллаһ истираһәт едир (1—3)

  • Јеһова Аллаһ ҝөјүн вә јерин Јараданыдыр (4)

  • Киши вә гадын Әдән бағында (5—25)

   • Инсанын торпагдан јаранмасы (7)

   • Хејир вә шәри билмә ағаҹы (15—17)

   • Гадынын јаранмасы (18—25)

 • 3

  • Инсан ҝүнаһа батыр (1—13)

   • Илк јалан (4, 5)

  • Јеһова асиләрә һөкм чыхарыр (14—24)

   • Гадынын өвлады барәдә пејғәмбәрлик (15)

   • Әдәндән говулма (23, 24)

 • 4

  • Габил вә Һабил (1—16)

  • Габилин нәсли (17—24)

  • Шејс вә оғлу Әнуш (25, 26)

 • 5

  • Адәмдән Нуһа гәдәр (1—32)

   • Адәмин башга ушаглары (4)

   • Һәнуг Аллаһын јолу илә ҝедир (21—24)

 • 6

  • Аллаһ оғуллары вә инсан гызлары (1—3)

  • Нәһәнҝләр доғулур (4)

  • Јеһова позғунлуға кәдәрләнир (5—8)

  • Нуһа ҝәми тикмәк бујрулур (9—16)

  • Дашгын хәбәри (17—22)

 • 7

  • Ҝәмијә миник (1—10)

  • Үмумдүнја дашгыны (11—24)

 • 8

  • Дашгын сулары чәкилир (1—14)

   • Ҝөјәрчин бурахылыр (8—12)

  • Ҝәмидән чыхыш (15—19)

  • Аллаһ јер барәдә вәд верир (20—22)

 • 9

  • Бәшәријјәт үчүн ҝөстәришләр (1—7)

   • Ганла бағлы ганун (4—6)

  • Ҝөј гуршағы әһди (8—17)

  • Нуһун нәсли илә бағлы пејғәмбәрлик (18—29)

 • 10

  • Халгларын сијаһысы (1—32)

   • Јафәсин нәсли (2—5)

   • Һамын нәсли (6—20)

    • Нәмруд Јеһоваја гаршы чыхыр (8—12)

   • Самын нәсли (21—31)

 • 11

  • Бабил гүлләси (1—4)

  • Јеһова дилләри гарышдырыр (5—9)

  • Самдан Ибрама гәдәр (10—32)

   • Тарихин аиләси (27)

   • Ибрам Урдан чыхыр (31)

 • 12

  • Ибрам Һаррандан чыхыб Кәнана ҝедир (1—9)

   • Аллаһ Ибрама вәд верир (7)

  • Ибрам Сарајла Мисирдә (10—20)

 • 13

  • Ибрам Кәнана гајыдыр (1—4)

  • Ибрамла Лут ајрылырлар (5—13)

  • Аллаһ Ибрама вәдини тәкрарлајыр (14—18)

 • 14

  • Ибрам Луту хилас едир (1—16)

  • Мәликсадиг Ибрама хејир-дуа верир (17—24)

 • 15

  • Аллаһ Ибрамла әһд бағлајыр (1—21)

   • 400 иллик зүлм барәдә пејғәмбәрлик (13)

   • Аллаһ Ибрама вәдини тәкрарлајыр (18—21)

 • 16

  • Һәҹәр вә Исмајыл (1—16)

 • 17

  • Ибраһим чохлу халгларын атасы олаҹаг (1—8)

   • Ибрама Ибраһим ады верилир (5)

  • Сүннәт әһди (9—14)

  • Сараја Сара ады верилир (15—17)

  • Вәд олунмуш оғул Исһаг (18—27)

 • 18

  • Үч мәләк Ибраһимин јанына ҝәлир (1—8)

  •  Саранын оғлу олаҹағы вәд едилир; о ҝүлүр (9—15)

  • Ибраһим Сәдумдан өтрү хаһиш едир (16—33)

 • 19

  • Мәләкләр Лутун јанына ҝәлир (1—11)

  • Лутла аиләсинә шәһәри тәрк етмәк бујрулур (12—22)

  • Сәдум вә Әмурә дағыдылыр (23—29)

   • Лутун арвады дуз сүтунуна чеврилир (26)

  • Лут вә гызлары (30—38)

   • Муабиләр вә әмуниләрин мәншәји (37, 38)

 • 20

  • Әбумәлик Сараны әринә гајтарыр (1—18)

 • 21

  • Исһаг доғулур (1—7)

  • Исмајыл Исһагы әлә салыр (8, 9)

  • Һәҹәрлә Исмајыл говулур (10—21)

  • Ибраһим Әбумәликлә әһд бағлајыр (22—34)

 • 22

  • Ибраһимә Исһагы гурбан ҝәтирмәк бујрулур (1—19)

   • Ибраһимин өвлады васитәсилә хејир-бәрәкәт (15—18)

  • Рәфәгәнин аиләси (20—24)

 • 23

  • Саранын вәфаты вә дәфн олундуғу јер (1—20)

 • 24

  • Ибраһимин нөкәринин елчилик сәфәри (1—58)

  • Рәфәгә Исһагын јанына ҝәлир (59—67)

 • 25

  • Ибраһим тәзә арвад алыр (1—6)

  • Ибраһим вәфат едир (7—11)

  • Исмајылын оғуллары (12—18)

  • Ејс илк оғуллуг һаггыны сатыр (27—34)

 • 26

  • Исһагла Рәфәгә Гәрара ҝедир (1—11)

   • Аллаһ Исһага вәдини тәкрарлајыр (3—5)

  • Гују үстүндә мүнагишә (12—25)

  • Исһаг Әбумәликлә әһд бағлајыр (26—33)

  • Ејс һет гызларындан ики арвад алыр (34, 35)

 • 27

  • Исһаг Јагуба хејир-дуа верир (1—29)

  • Ејс хејир-дуа истәјир; пешманчылыг кечирмир (30—40)

  • Ејс Јагуба дүшмән кәсилир (41—46)

 • 28

  • Исһаг Јагубу Фәддан-Арама ҝөндәрир (1—9)

  • Јагубун Бејтелдә ҝөрдүјү јуху (10—22)

   • Аллаһ Јагуба вәд верир (13—15)

 • 29

  • Јагуб Рәһилә илә таныш олур (1—14)

  • Јагуб Рәһиләјә вурулур (15—20)

  • Јагуб Ләја вә Рәһилә илә евләнир (21—29)

  • Јагубун Ләјадан доғулан дөрд оғлу: Рубән, Шәмун, Лави вә Јәһуда (30—35)

 • 30

  • Бәлһә Даны вә Нифталыны доғур (1—8)

  • Зүлфә Ҹады вә Ашири доғур (9—13)

  • Ләја Јәсакири вә Зәбулуну доғур (14—21)

  • Рәһилә Јусифи доғур (22—24)

  • Јагубун сүрүләри чохалыр (25—43)

 • 31

  • Јагуб хәлвәтҹә Кәнана јолланыр (1—18)

  • Лабан Јагубу һаглајыр (19—35)

  • Јагуб Лабанла әһд бағлајыр (36—55)

 • 32

  • Мәләкләр Јагубун гаршысына чыхыр (1, 2)

  • Јагуб Ејслә ҝөрүшә һазырлашыр (3—23)

  • Јагуб мәләклә ҝүләшир (24—32)

   • Јагуба Исраил ады верилир (28)

 • 33

  • Јагубун Ејслә ҝөрүшү (1—16)

  • Јагуб Сиһама ҝедир (17—20)

 • 34

  • Динәнин намусу ләкәләнир (1—12)

  • Јагубун оғуллары һијлә ишләдир (13—31)

 • 35

  • Јагуб јад аллаһларын бүтләрини торпаға басдырыр (1—4)

  • Јагуб Бејтелә гајыдыр (5—15)

  • Бинјамин доғулур; Рәһилә вәфат едир (16—20)

  • Исраилин он ики оғлу (21—26)

  • Исһаг вәфат едир (27—29)

 • 36

  • Ејсин нәсли (1—30)

  • Әдумун падшаһ вә шејхләри (31—43)

 • 37

  • Јусифин јухулары (1—11)

  • Јусиф вә пахыл гардашлары (12—24)

  • Јусиф көләлијә сатылыр (25—36)

 • 38

  • Јәһуда вә Тамар (1—30)

 • 39

  • Јусиф Фитфирин евиндә (1—6)

  • Јусиф Фитфирин арвадыны рәдд едир (7—20)

  • Јусиф зинданда (21—23)

 •  40

  • Јусиф дустагларын јухусуну јозур (1—19)

   • Јухулары јозан Аллаһдыр (8)

  • Фиронун ад ҝүнү (20—23)

 • 41

  • Јусиф фиронун јухуларыны јозур (1—36)

  • Фирон Јусифи бүтүн Мисир үзәриндә башчы гојур (37—46а)

  • Јусиф әрзаг тәдарүкү ҝөрүр (46б—57)

 • 42

  • Јусифин гардашлары Мисирә ҝәлир (1—4)

  • Јусиф гардашлары илә ҝөрүшүр вә онлары сынајыр (5—25)

  • Гардашлар Јагубун јанына гајыдыр (26—38)

 • 43

  • Јусифин гардашларынын Мисирә икинҹи ҝәлиши; Бинјамини дә ҝәтирирләр (1—14)

  • Јусиф јенидән гардашлары илә ҝөрүшүр (15—23)

  • Јусиф гардашларына зијафәт верир (24—34)

 • 44

  • Јусифин ҝүмүш ҹамы Бинјаминин кисәсиндә (1—17)

  • Јәһуда Бинјаминә ҝөрә јалварыр (18—34)

 • 45

  • Јусиф өзүнү танытдырыр (1—15)

  • Јусифин гардашлары Јагубу ҝәтирмәјә ҝедирләр (16—28)

 • 46

  • Јагуб күлфәти илә Мисирә көчүр (1—7)

  • Мисирә көчәнләрин сијаһысы (8—27)

  • Јусиф Јагубла Гошендә ҝөрүшүр (28—34)

 • 47

  • Јагуб фиронла ҝөрүшүр (1—12)

  • Јусифин мүдрик идарәчилији (13—26)

  • Исраил Гошендә јурд салыр (27—31)

 • 48

  • Јагуб Јусифин оғулларына хејир-дуа верир (1—12)

  • Әфраимин алдығы хејир-дуа үстүндүр (13—22)

 • 49

  • Јагубун өлүмгабағы пејғәмбәрлији (1—28)

   • Шило Јәһуданын нәслиндән ҝәләҹәк (10)

  • Јагубун өз дәфни илә бағлы вәсијјәти (29—32)

  • Јагуб вәфат едир (33)

 • 50

  • Јусиф Јагубу Кәнанда дәфн едир (1—14)

  • Јусиф гардашларыны онлары бағышладығына әмин едир (15—21)

  • Јусифин өмрүнүн сон ҝүнләри вә вәфаты (22—26)

   • Јусифин сүмүкләри илә бағлы вәсијјәти (25)