Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Ордуја јарарлы кишиләрин гејдијјаты (1—46)

  • Лавилиләр һәрби хидмәтдән азаддыр (47—51)

  • Дүшәрҝәни гурма гајдасы (52—54)

 • 2

  • Дүшәрҝә үчгәбиләли бөлүмләрдән ибарәтдир (1—34)

   • Јәһуда бөлүјү шәргдә дүшәрҝә салыр (3—9)

   • Рубән бөлүјү ҹәнубда дүшәрҝә салыр (10—16)

   • Лавилиләр дүшәрҝәнин ортасында (17)

   • Әфраим бөлүјү гәрбдә дүшәрҝә салыр (18—24)

   • Дан бөлүјү шималда дүшәрҝә салыр (25—31)

   • Сијаһыја алынан кишиләрин үмуми сајы (32—34)

 • 3

  • Һарунун оғуллары (1—4)

  • Лавилиләр хидмәт үчүн ајрылыр (5—39)

  • Артыг ҝәлән илкинләрин фидјәси (40—51)

 • 4

  • Кәһат оғулларынын хидмәти (1—20)

  • Һирсән оғулларынын хидмәти (21—28)

  • Мерар оғулларынын хидмәти (29—33)

  • Сијаһыја алынанларын үмуми сајы (34—49)

 • 5

  • Мурдар адам тәҹрид олунмалыдыр (1—4)

  • Ҝүнаһын етирафы вә әвәзинин өдәнмәси (5—10)

  • Зинада шүбһәли билинән гадынын су илә јохланмасы (11—31)

 • 6

  • Нәзирилик әһди (1—21)

  • Каһин хејир-дуасы (22—27)

 • 7

  • Чадырын ачылышында ҝәтирилән бәхшишләр (1—89)

 • 8

  • Һарун једди чырағы јандырыр (1—4)

  • Лавилиләр пакланыр; хидмәтә башлајыр (5—22)

  • Лавилиләрин хидмәти үчүн јаш һәдди (23—26)

 • 9

  • Пасха һазырлығы (1—14)

  • Чадырын үзәриндә булуд вә алов (15—23)

 • 10

  • Ҝүмүш кәрәнајлар (1—10)

  • Халг Синадан јола дүшүр (11—13)

  • Бөлүмләрин јола дүшмә гајдасы (14—28)

  • Һубабдан халга бәләдчилик етмәк хаһиш олунур (29—34)

  • Дүшәрҝә јығышдырыланда Мусанын сөјләдији дуа (35, 36)

 • 11

  • Халг шикајәт едир; Аллаһдан алов ҝәлир (1—3)

  • Халг әт истәјир (4—9)

  • Муса дад едир (10—15)

  • Јеһова 70 ағсаггала Мусада олан руһдан верир (16—25)

  • Әлдад вә Мәдад; Јушә Мусанын адына ҝөрә нараһат олур (26—30)

  • Билдирчинләр; аҹҝөзлүјә ҝөрә ҹәза (31—35)

 • 12

  • Мәрјәмлә Һарун Мусаја гаршы чыхыр (1—3)

   • Муса һәлим адамдыр (3)

  • Јеһова Мусаны мүдафиә едир (4—8)

  • Мәрјәм ҹүзама тутулур (9—16)

 • 13

  • Кәнана 12 кәшфијјатчы ҝөндәрилир (1—24)

  • Он кәшфијјатчынын бәдбинлији (25—33)

 • 14

  • Халг Мисирә гајытмаг истәјир (1—10)

   • Јушә вә Калиб јахшы хәбәр ҝәтирир (6—9)

  • Јеһова гәзәбләнир; Муса халгдан өтрү јалварыр (11—19)

  • Јеһованын ҹәзасы: халг 40 ил сәһрада долашмалыдыр (20—38)

  • Әмалигәләр исраиллиләри мәғлуб едир (39—45)

 • 15

  • Гурбанларла бағлы ганунлар (1—21)

   • Исраилли вә јаделли үчүн ганун бирдир (15, 16)

  • Билмәдән едилән ҝүнаһлар үчүн гурбанлар (22—29)

  • Гәсдән едилән ҝүнаһын ҹәзасы (30, 31)

  • Шәнбәдә одун јыған адам өлдүрүлүр (32—36)

  • Әтәји сачаглы палтар (37—41)

 •  16

  • Гарун, Датан вә Абирамын гијамы (1—19)

  • Гијамчылар ҹәзаландырылыр (20—50)

 • 17

  • Һарунун әсасы тумурҹуглајыр (1—13)

 • 18

  • Каһин вә лавилиләрин вәзифәләри (1—7)

  • Каһинләрин имтијазлары (8—19)

   • Дуз әһди (19)

  • Лавилиләр алдыглары ондабирин онда бирини вермәлидирләр (20—32)

 • 19

  • Күрән дүјә вә пакланма сују (1—22)

 • 20

  • Мәрјәм Гәдисдә вәфат едир (1)

  • Муса әса илә гајаја вурур; онун ҝүнаһы (2—13)

  • Әдум өз торпағындан кечмәјә изин вермир (14—21)

  • Һарунун вәфаты (22—29)

 • 21

  • Арад падшаһынын мәғлубијјәти (1—3)

  • Мис илан (4—9)

  • Исраил Муаб јахынлығында дүшәрҝә салыр (10—20)

  • Амори падшаһы Сиһунун мәғлубијјәти (21—30)

  • Амори падшаһы Огун мәғлубијјәти (31—35)

 • 22

  • Балаг Бәләми чағыртдырыр (1—21)

  • Бәләмин улағы данышыр (22—41)

 • 23

  • Бәләмин сөјләдији биринҹи гошма (1—12)

  • Бәләмин сөјләдији икинҹи гошма (13—30)

 • 24

  • Бәләмин сөјләдији үчүнҹү гошма (1—11)

  • Бәләмин сөјләдији дөрдүнҹү гошма (12—25)

 • 25

  • Исраиллиләр Муаб гадынлары илә зина едир (1—5)

  • Фәнһас өлчү ҝөтүрүр (6—18)

 • 26

  • Исраил гәбиләләри икинҹи дәфә сијаһыја алыныр (1—65)

 • 27

  • Сәлөвһәдин гызлары (1—11)

  • Јушә Мусанын јеринә тәјин олунур (12—23)

 • 28

  • Мүхтәлиф гурбанлар үчүн ҝөстәришләр (1—31)

   • Ҝүндәлик гурбанлар (1—8)

   • Шәнбә гурбанлары (9, 10)

   • Ајлыг гурбанлар (11—15)

   • Пасха гурбанлары (16—25)

   • Һәфтәләр бајрамы гурбанлары (26—31)

 • 29

  • Мүхтәлиф гурбанлар үчүн ҝөстәришләр (1—40)

   • Кәрәнајла чағырылан мүгәддәс топланты үчүн гурбанлар (1—6)

   • Кәффарә ҝүнү гурбанлары (7—11)

   • Чардаглар бајрамы гурбанлары (12—38)

 • 30

  • Кишиләрин дедији нәзирләр (1, 2)

  • Гыз-гадынын дедији нәзирләр (3—16)

 • 31

  • Мәдјәндән гисас алыныр (1—12)

   • Бәләм өлдүрүлүр (8)

  • Гәнимәтлә бағлы ҝөстәриш (13—54)

 • 32

  • Иорданын шәргиндә галан гәбиләләр (1—42)

 • 33

  • Исраиллиләрин сәһрадакы сәфәринин иҹмалы (1—49)

  • Кәнаны истила ҝөстәришләри (50—56)

 • 34

  • Кәнанын сәрһәдләри (1—15)

  • Торпағы бөлүшдүрмәк үчүн сечилән адамлар (16—29)

 • 35

  • Лавилиләрә верилән шәһәрләр (1—8)

  • Сығынаҹаг шәһәрләр (9—34)

 • 36

  • Гыз варисләр үчүн никаһ гајдасы (1—13)