• 1

  • Әлимәликин аиләси Муаба көчүр (1, 2)

  • Наимә, Орпа вә Рут дул галырлар (3—6)

  • Рут Наимәдән ајрылмыр (7—17)

  • Наимә Рутла Бејтләһмә гајыдыр (18—22)

 • 2

  • Рут Буәзин зәмисиндә башаг јығыр (1—3)

  • Рут Буәзлә таныш олур (4—16)

  • Рут Наимәјә Буәзин јахшылығындан данышыр (17—23)

 • 3

  • Наимәнин Рута мәсләһәти (1—4)

  • Рут вә Буәз хырманда (5—15)

  • Рут Наимәнин јанына гајыдыр (16—18)

 • 4

  • Буәз гоһумлуг борҹуну јеринә јетирир (1—12)

  • Буәзин Рутдан Абид адлы оғлу олур (13—17)

  • Давудун нәсил шәҹәрәси (18—22)