• ШУЛАМ ГЫЗЫ СҮЛЕЈМАН ПАДШАҺЫН ЧАДЫРЫНДА (1:1—3:5)

  • 1

   • Нәғмәләр нәғмәси (1)

   • Гыз (2—7)

   • Јерусәлим гызлары (8)

   • Падшаһ (9—11)

    • «Сәнә гызыл һәлгәләр дүзәлдәрик» (11)

   • Гыз (12—14)

    • «Мәһбубум әтирли мүрр кисәси кимидир» (13)

   • Чобан (15)

    • «Аһ дилбәрим, ҝөзәлсән!»

   • Гыз (16, 17)

    • «Еј мәһбубум, нә ҝөзәлсән» (16)

  • 2

   • Гыз (1)

    • «Мән ади зәфәран ҝүлүјәм»

   • Чобан (2)

    • «Севҝилим занбаға бәнзәр»

   • Гыз (3—14)

    • «Гәлбимдә мәһәббәт ојатмајын» (7)

    • Чобанын сөзләри (10б—14)

     • «Ҝөзәлим, ҝәл чыхаг ҝедәк» (10б, 13)

   • Гызын гардашлары (15)

    • «Түлкүләри тутун»

   • Гыз (16, 17)

    • «Мәһбубум мәнимдир, мән дә онун» (16)

  • 3

   • Гыз (1—5)

    • «Ҝеҹәләр көнүл һәмдәмими ахтардым» (1)

 • ШУЛАМ ГЫЗЫ ЈЕРУСӘЛИМДӘ (3:6—8:4)

  • 3

   • Сион гызлары (6—11)

    • Сүлејманын әзәмәтинин нүмајиши

  • 4

   • Чобан (1—5)

    • «Еј севҝилим, нә ҝөзәлсән!» (1)

   • Гыз (6)

   • Чобан (7—16а)

    • «Гәлбими әсир алмысан, еј нишанлым» (9)

   • Гыз (16б)

  • 5

   • Чобан ()

   • Јерусәлим гадынлары ()

    • «Нәвазишләрдән мәст олун!»

   • Гыз (2—8)

    • Јухусуну данышыр

   • Јерусәлим гызлары (9)

    • «Мәһбубун башгаларындан нә илә сечилир?»

   • Гыз (10—16)

    • «Он мин нәфәрин ичиндән сечилир» (10)

  • 6

   • Јерусәлим гызлары (1)

   • Гыз (2, 3)

    • «Мән мәһбубумун јарыјам, мәһбубум мәним» (3)

   • Падшаһ (4—10)

    • «Сән Тирзә кими ҝөзәлсән» (4)

    • Гадынларын сөзләри (10)

   • Гыз (11, 12)

   • Падшаһ (вә башгалары) (13а)

   • Гыз (13б)

   • Падшаһ (вә башгалары) (13ҹ)

  • 7

   • Падшаһ (1—9а)

    • «Нә ширинсән, еј дилбәр» (6)

   • Гыз (9б—13)

    • «Мән мәһбубумун јарыјам, онун мејли мәнәдир» (10)

  • 8

   • Гыз (1—4)

    • «Каш гардашым олајдын!» (1)

 • ВӘФАЛЫ ШУЛАМ ГЫЗЫ ГАЈЫДЫР (8:5—14)

  • 8

   • Гызын гардашлары ()

    • «Јарыны гуҹаглајыб ҝәлән кимдир белә?»

   • Гыз (5б—7)

    • «Мәһәббәт өлүм гәдәр ҝүҹлүдүр» (6)

   • Гызын гардашлары (8, 9)

    • «О, дивар олсајды... гапы олсајды» (9)

   • Гыз (10—12)

    • «Мән диварам» (10)

   • Чобан (13)

    • Гој мән дә сәсини дујум

   • Гыз (14)

    • Тәләс, чевик ҹејран кими