• 1

  • Иса Мәсиһин нәсил шәҹәрәси (1—17)

  • Исанын анадан олмасы (18—25)

 • 2

  • Мүнәҹҹимләрин ҝәлиши (1—12)

  • Мисирә гачыш (13—15)

  • Һирод оғлан ушагларыны өлдүрүр (16—18)

  • Аилә Насирәјә гајыдыр (19—23)

 • 3

  • Вәфтизчи Јәһјанын тәблиғи (1—12)

  • Исанын вәфтизи (13—17)

 • 4

  • Иблис Исаны сынајыр (1—11)

  • Иса Ҹәлиләдә тәблиғә башлајыр (12—17)

  • Илк шаҝирдләр (18—22)

  • Иса тәблиғ едир, инсанлара шәфа верир (23—25)

 • 5

  • ДАҒҮСТҮ ВӘЗ (1—48)

   • Иса дағда вәз едир (1, 2)

   • Хошбәхтлијин доггуз амили (3—12)

   • Дуз вә нур (13—16)

   • Иса Төвраты јеринә јетирмәјә ҝәлиб (17—20)

   • Гәзәби сахламаг (21—26), зина (27—30), бошанма (31, 32), анд ичмәк (33—37), гисас алмаг (38—42), дүшмәнләри севмәклә бағлы мәсләһәтләр (43—48)

 • 6

  • ДАҒҮСТҮ ВӘЗ (1—34)

   • Салеһлијинизи нүмајиш етдирмәкдән чәкинин (1—4)

   • Неҹә дуа етмәли (5—15)

    • Нүмунә үчүн дуа (9—13)

   • Оруҹ (16—18)

   • Јердәки вә ҝөјдәки хәзинә (19—24)

   • Гајғы чәкмәјин (25—34)

    • Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутун (33)

 • 7

  • ДАҒҮСТҮ ВӘЗ (1—27)

   • Инсанлары мүһакимә етмәјин (1—6)

   • Дурмадан диләјин, ахтарын, гапыны дөјүн (7—11)

   • Гызыл гајда (12)

   • Дар гапы (13, 14)

   • Онлары бәһрәләриндән таныјаҹагсыныз (15—23)

   • Даш үстүндә вә гум үстүндә тикилмиш евләр (24—27)

  • Ҹамаат Исанын вәзинә һејран галыр (28, 29)

 • 8

  • Ҹүзамлы шәфа тапыр (1—4)

  • Јүзбашынын иманы (5—13)

  • Иса Кәфәрнаһумда хәстәләрә шәфа верир (14—17)

  • Исанын ардынҹа ҝетмәк үчүн фәдакар олмаг лазымдыр (18—22)

  • Иса фыртынаны јатырыр (23—27)

  • Иса ҹинләрин донузлара ҝирмәсинә иҹазә верир (28—34)

 • 9

  • Иса ифлиҹ олмуш адамы сағалдыр (1—8)

  • Иса Мәттаны ардынҹа ҝетмәјә чағырыр (9—13)

  • Оруҹ һагда суал (14—17)

  • Јаирин гызы; бир гадын Исанын палтарына тохунур (18—26)

  • Иса лал вә кор адамы сағалдыр (27—34)

  • Мәһсул бол, ишчи исә аздыр (35—38)

 • 10

  • Он ики һәвари (1—4)

  • Тәблиғ иши илә бағлы ҝөстәришләр (5—15)

  • Шаҝирдләр тәгиб олунаҹаг (16—25)

  • Инсанлардан јох, Аллаһдан горхмаг лазымдыр (26—31)

  • Иса сүлһ јох, гылынҹ ҝәтириб (32—39)

  • Исанын шаҝирдләрини гәбул едәнин мүкафаты (40—42)

 • 11

  • Иса Вәфтизчи Јәһјаны тәрифләјир (1—15)

  • Иса үрәји күт нәсли мүһакимә едир (16—24)

  • Тәвазөкар адамлардан өтрү Аллаһа шүкүр едир (25—27)

  • Исанын бојундуруғу тәравәт ҝәтирир (28—30)

 • 12

  • Иса шәнбәнин ағасыдыр (1—8)

  • Әли гурумуш адам сағалыр (9—14)

  • Аллаһын үрәјинҹә олан әзиз гулу (15—21)

  • Ҹинләр мүгәддәс руһ васитәсилә говулур (22—30)

  •  Бағышланмаз ҝүнаһ (31, 32)

  • Ағаҹ мејвәсиндән танынар (33—37)

  • Јунусун әламәти (38—42)

  • Мурдар руһ гајыданда (43—45)

  • Исанын анасы вә гардашлары (46—50)

 • 13

  • ПАДШАҺЛЫГ ҺАГГЫНДА МӘСӘЛЛӘР (1—52)

   • Әкинчи (1—9)

   • Иса нә үчүн мәсәлләрлә данышыр (10—17)

   • Әкинчи һагда мәсәлин изаһы (18—23)

   • Буғда вә алаг отлары (24—30)

   • Хардал тохуму вә маја (31—33)

   • Иса мәсәл чәкмәклә пејғәмбәрлији иҹра едир (34, 35)

   • Буғда вә алаг отлары һагда мәсәлин изаһы (36—43)

   • Ҝизли хәзинә вә әла мирвари (44—46)

   • Балыг тору (47—50)

   • Хәзинәдән чыхан тәзә вә көһнә шејләр (51, 52)

  • Исаны доғма јурдунда гәбул етмирләр (53—58)

 • 14

  • Вәфтизчи Јәһјанын өлүмү (1—12)

  • Иса 5000 адамы дојурур (13—21)

  • Иса сујун үстү илә јеријир (22—33)

  • Иса Ҝеннесаретдә шәфа верир (34—36)

 • 15

  • Инсан адәт-әнәнәләри ифша едилир (1—9)

  • Инсаны үрәкдән чыхан шејләр мурдар едир (10—20)

  • Финикијалы гадынын бөјүк иманы (21—28)

  • Иса бир чох хәстәни сағалдыр (29—31)

  • Иса 4000 нәфәри дојурур (32—39)

 • 16

  • Исадан әламәт истәјирләр (1—4)

  • Фәрисиләрин вә саддукиләрин мајасы (5—12)

  • Падшаһлығын ачарлары (13—20)

   • Јығынҹағын тәмәли (18)

  • Иса өз өлүмүнү хәбәр верир (21—23)

  • Әсил шаҝирдлик (24—28)

 • 17

  • Исанын ҝөркәми дәјишир (1—13)

  • Хардал тохуму бојда иман (14—21)

  • Иса өләҹәјини јенә дејир (22, 23)

  • Балығын ағзында тапылмыш пул (24—27)

 • 18

  • Падшаһлыгда ән бөјүк ким олаҹаг (1—6)

  • Иман јолунда манеәләр (7—11)

  • Итмиш гојун һагда мәсәл (12—14)

  • Диндашлар арасында проблемләрин һәлли (15—20)

  • Рәһмсиз нөкәр һагда мәсәл (21—35)

 • 19

  • Евлилик вә бошанма (1—9)

  • Субајлыг әнамы (10—12)

  • Иса ушаглара хејир-дуа верир (13—15)

  • Варлы ҹаванын суалы (16—24)

  • Падшаһлыг јолунда гурбанлар (25—30)

 • 20

  • Үзүмлүк вә бәрабәр мәваҹиб (1—16)

  • Иса өләҹәји һагда јенидән хәбәр верир (17—19)

  • Падшаһлыгда вәзифә тутмаг барәдә хаһиш (20—28)

   • Иса фидјә вермәк үчүн ҝәлиб (28)

  • Ики кор шәфа тапыр (29—34)

 • 21

  • Исанын Јерусәлимә тәнтәнәли ҝириши (1—11)

  • Иса мәбәди алверчиләрдән тәмизләјир (12—17)

  • Әнҹир ағаҹы ләнәтләнир (18—22)

  • Исанын сәлаһијјәтинә шәкк едилир (23—27)

  • Ики оғул һагда мәсәл (28—32)

  • Гәддар бағбанлар һагда мәсәл (33—46)

   • Күнҹүн әсас дашы рәдд едилир (42)

 • 22

  • Тој зијафәти һагда мәсәл (1—14)

  • Аллаһ вә падшаһ (15—22)

  • Дирилмә һагда суал (23—33)

  • Ики ән бөјүк әмр (34—40)

  • Мәсиһ Давудун оғлудур? (41—46)

 • 23

  • Мирзәләрдән вә фәрисиләрдән нүмунә ҝөтүрмәјин (1—12)

  • Вај мирзәләрин вә фәрисиләрин һалына (13—36)

  • Иса Јерусәлимдән өтрү ҝөз јашы төкүр (37—39)

 • 24

  • МӘСИҺИН ҺҮЗУРУНА ӘЛАМӘТ (1—51)

   • Мүһарибәләр, әрзаг гытлығы, зәлзәләләр (7)

   • Мүждә тәблиғ едиләҹәк (14)

   • Бөјүк мүсибәт (21, 22)

   • Инсан Оғлунун рәмзи (30)

   • Әнҹир ағаҹы (32—34)

   • Нуһ әјјамы (37—39)

   • Ојаг галын (42—44)

   • Садиг, јарамаз нөкәр (45—51)

 •  25

  • МӘСИҺИН ҺҮЗУРУНА ӘЛАМӘТ (1—46)

   • Он гыз һагда мәсәл (1—13)

   • Талант һагда мәсәл (14—30)

   • Гојунлар вә кечиләр (31—46)

 • 26

  • Каһинләр Исаја суи-гәсд гурурлар (1—5)

  • Гадын Исанын башына әтирли јағ төкүр (6—13)

  • Исанын сонунҹу Пасхасы вә онун әлә верилмәси (14—25)

  • Ағанын шам јемәји (26—30)

  • Иса Бутрусун ону инкар едәҹәјини сөјләјир (31—35)

  • Исанын Ҝетсемани бағында дуасы (36—46)

  • Иса һәбс едилир (47—56)

  • Иса Синедрион гаршысында (57—68)

  • Бутрус Исаны даныр (69—75)

 • 27

  • Исаны Пилата верирләр (1, 2)

  • Јәһуда өзүнү асыр (3—10)

  • Иса Пилатын гаршысында (11—26)

  • Исаја лағ едирләр (27—31)

  • Иса Голготада едам едилир (32—44)

  • Исанын өлүмү (45—56)

  • Исанын дәфни (57—61)

  • Сәрдабәјә кешикчи гојулур (62—66)

 • 28

  • Аллаһ Исаны дирилдир (1—10)

  • Әсҝәрләрә рүшвәт верилир (11—15)

  • Шаҝирд һазырламаг тапшырығы (16—20)