Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Марк

Фәсилләр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мүндәриҹат

 • 1

  • Вәфтизчи Јәһја тәблиғ едир (1—8)

  • Иса вәфтиз олунур (9—11)

  • Шејтан Исаны имтаһана чәкир (12, 13)

  • Иса Ҹәлиләдә тәблиғ етмәјә башлајыр (14, 15)

  • Иса илк шаҝирдләрини чағырыр (16—20)

  • Мурдар руһ говулур (21—28)

  • Иса Кәфәрнаһумда шәфа верир (29—34)

  • Кимсәсиз јердә дуа едир (35—39)

  • Ҹүзамлыны сағалдыр (40—45)

 • 2

  • Иса ифлиҹи сағалдыр (1—12)

  • Лавини чағырыр (1—12)

  • Оруҹ барәдә суал (18—22)

  • Иса шәнбәнин ағасыдыр (23—28)

 • 3

  • Әли гурумуш адам сағалыр (1—6)

  • Дәниз саһилиндә топлашмыш ҹамаат (7—12)

  • 12 һәвари (13—19)

  • Мүгәддәс руһа гаршы күфр (20—30)

  • Исанын анасы вә гардашлары (31—35)

 • 4

  • ПАДШАҺЛЫГ ҺАГГЫНДА МӘСӘЛЛӘР (1—34)

   • Әкинчи (1—9)

   • Иса нә үчүн мәсәл чәкир (10—12)

   • Әкинчи мәсәлинин изаһы (13—20)

   • Чырағы зәнбил алтына гојмазлар (21—23)

   • Һансы өлчү илә өлчүрсән (24, 25)

   • Јатан әкинчи (26—29)

   • Хардал тохуму (30—32)

   • Мәсәлләрдән истифадә (33, 34)

  • Иса фыртынаны јатырыр (35—41)

 • 5

  • Иса ҹинләри донузларын ичинә ҝөндәрир (1—20)

  • Јаирин гызы; Исанын палтарына тохунуб сағалан гадын (21—43)

 • 6

  • Исаны доғма јурдунда гәбул етмирләр (1—6)

  • 12 һәваријә верилән ҝөстәришләр (7—13)

  • Вәфтизчи Јәһјанын өлүмү (14—29)

  • Иса 5000 адамы дојурур (30—44)

  • Иса сујун үстү илә јеријир (45—52)

  • Ҝеннесаретдә хәстәләрә шәфа верир (53—56)

 • 7

  • Инсан адәт-әнәнәләри ифша олунур (1—13)

  • Инсаны мурдар едән шејләр (14—23)

  • Суријадакы Финикијадан олан гадынын иманы (24—30)

  • Карын гулаглары ачылыр (31—37)

 • 8

  • Иса 4000 адамы дојурур (1—9)

  • Исадан әламәт истәјирләр (10—13)

  • Фәрисиләрин вә Һиродун мајасы (14—21)

  • Бејтсәјдада корун ҝөзләри ачылыр (22—26)

  • Бутрус дејир: «Сән Мәсиһсән» (27—30)

  • Иса өләҹәјини билдирир (31—33)

  • Әсил шаҝирд кимдир? (34—38)

 • 9

  • Исанын ҝөркәми дәјишир (1—13)

  • Оғлан ҹиндән гуртулур (14—29)

   • Иманы олан үчүн һәр шеј мүмкүндүр (23)

  • Иса өләҹәјини јенә билдирир (30—32)

  • Кимин даһа бөјүк олдуғу барәдә мүбаһисә (33—37)

  • Бизә гаршы чыхмајан бизим тәрәфимиздәдир (38—41)

  • Ҝүнаһа сүрүкләјән адамын ҹәзасы (42—48)

  • «Гој ичиниздә дуз олсун» (49, 50)

 • 10

  • Евлилик вә бошанма (1—12)

  • Иса ушаглара хејир-дуа верир (13—16)

  • Варлы адамын суалы (17—25)

  • Падшаһлыг јолунда гурбанлар (26—31)

  • Иса өләҹәјини јенә билдирир (32—34)

  • Јагубла Јәһјанын хаһиши (35—45)

   • Иса һәјатыны фидјә вермәјә ҝәлиб (45)

  • Кор Бартимајын ҝөзләри ачылыр (46—52)

 • 11

  • Јерусәлимә тәнтәнәли ҝириш (1—11)

  • Әнҹир ағаҹы ләнәтләнир (12—14)

  • Иса мәбәди тәмизләјир (15—18)

  • Гурумуш әнҹир ағаҹындан ибрәт дәрси (19—26)

  •  Исанын сәлаһијјәтинә шәкк едилир (27—33)

 • 12

  • Ҹани бағбанлар һагда мәсәл (1—12)

  • Аллаһ вә падшаһ (13—17)

  • Дирилмә барәдә суал (18—27)

  • Ики ән ваҹиб әмр (28—34)

  • Мәсиһ Давудун оғлудур? (35—37а)

  • Өзүнүзү мирзәләрдән ҝөзләјин (37б—40)

  • Касыб дул гадынын ианәси (41—44)

 • 13

  • ДӨВРҮН ЈЕКУНУ (1—37)

   • Мүһарибәләр, зәлзәләләр, гытлыг (8)

   • Мүждә тәблиғ едиләҹәк (10)

   • Бөјүк мүсибәт (19)

   • Инсан оғлунун ҝәлиши (26)

   • Әнҹир ағаҹы мәсәли (28—31)

   • Ојаг галын (32—37)

 • 14

  • Каһинләр Исаја суи-гәсд һазырлајырлар (1, 2)

  • Гадын Исанын башына әтирли јағ төкүр (3—9)

  • Јәһуда сатгын чыхыр (10, 11)

  • Сонунҹу Пасха (12—21)

  • Ағанын шам јемәји (22—26)

  • Бутрусун Исаны данаҹағы габагҹадан дејилир (27—31)

  • Иса Ҝетсемани бағында дуа едир (32—42)

  • Исаны тутурлар (43—52)

  • Иса Синедрион гаршысында (53—65)

  • Бутрус Исаны даныр (66—72)

 • 15

  • Иса Пилатын өнүндә (1—15)

  • Ҹамаат гаршысында әлә салыныр (16—20)

  • Исаны Голготада едам едирләр (21—32)

  • Исанын өлүмү (33—41)

  • Исанын дәфни (42—47)

 • 16

  • Исанын дирилмәси (1—8)