Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәсәлләр

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Мәсәлләрин мәгсәди (1—7)

  • Пис јолдашларын хәтасы (8—19)

  • Һәгиги һикмәт чағырыр (20—33)

 • 2

  • Һикмәтин дәјәри (1—22)

   • Һикмәти дәфинә кими ахтар (4)

   • Дүшүнҹә адамы горујур (11)

   • Әхлагсызлыг бәладыр (16—19)

 • 3

  • Мүдрик ол вә Јеһоваја етибар ет (1—12)

   • Сәрвәтинлә Јеһованы шәрәфләндир (9)

  • Һикмәт тапан хошбәхтдир (13—18)

  • Һикмәт динҹлик ҝәтирир (19—26)

  • Инсанларла дүзҝүн рәфтар (27—35)

   • Инсанлара јахшылыг етмәк (27)

 •   4

  • Ата нәсиһәти (1—27)

   • Ән әсасы һикмәтдир (7)

   • Шәр јолла ҝетмә (14, 15)

   • Салеһләрин јолу ҝетдикҹә ишыгланыр (18)

   • Үрәјини гору (23)

 • 5

  • Өзүнү позғун гадындан ҝөзлә (1—14)

  • Арвадындан кам ал (15—23)

 • 6

  • Ҝиров бојун олмаг хаталыдыр (1—5)

  • Тәнбәл вә гарышга (6—11)

  • Јарамаз, бәдәмәл адам (12—15)

  • Јеһованын зәһләси ҝетдији једди шеј (16—19)

  • Ајағысүрүшкән гадындан горун (20—35)

 • 7

  • Аллаһын әмрләри вә узун өмүр (1—5)

  • Гадын нашы ҹаваны товлајыр (6—27)

   • Кәсилмәјә ҝедән буға кими (22)

 • 8

  • Һикмәт данышыр (1—36)

   • Илк хилгәт — һикмәт (22)

   • Аллаһын јанында уста кими чалышырдым (30)

   • Бәшәр өвладлары көнлүмүн севинҹи иди (31)

 • 9

  • Һәгиги һикмәтин дәвәти (1—12)

   • Мәним сајәмдә өмрүн узанар (11)

  • Ахмаг гадынын дәвәти (13—18)

   • Оғурлуг су ширин олар (17)

 • СҮЛЕЈМАНЫН МӘСӘЛЛӘРИ (10:12—24:34)

  • 10

   • Ағыллы оғул атасыны севиндирәр (1)

   • Чалышган әлләр сәрвәт ҝәтирәр (4)

   • Сөз чохлуғунун хәтасы (19)

   • Јеһованын бәрәкәти сәрвәт ҝәтирир (22)

   • Јеһовадан горхмаг өмрү узадар (27)

  • 11

   • Һикмәт тәвазөкар инсанладыр (2)

   • Аллаһсызын дили инсаны мәһв едәр (9)

   • Чохлу мәсләһәтчи оланда (14)

   • Сәхавәтли адам боллуға јетишәр (25)

   • Сәрвәтинә ҝүвәнән јыхылар (28)

  • 12

   • Мәзәммәтә нифрәт едән ағылсыздыр (1)

   • Дүшүнүлмәмиш сөз — гылынҹ зәрбәси (18)

   • Сүлһпәрвәрин үрәји шад олар (20)

   • Јеһова јалан дилдән икраһ едир (22)

   • Ниҝаранчылыг үрәји сыхыр (25)

  • 13

   • Мәсләһәт ахтаран һикмәтлидир (10)

   • Узун интизар үрәји хәстә салыр (12)

   • Етибарлы елчи сәфа ҝәтирир (17)

   • Һикмәтли илә отуруб-дуран (20)

   • Тәрбијә севҝинин ифадәсидир (24)

  • 14

   • Үрәк өз дәрдини билир (10)

   • Јол вар ки, адама дүз ҝөрүнүр (12)

   • Садәлөвһ һәр сөзә инанар (15)

   • Варлы адамын досту чох олар (20)

   • Сакит үрәк ҹаны сағлам едәр (30)

  • 15

   • Мүлајим ҹаваб һирси јатырар (1)

   • Јеһованын ҝөзләри һәр јерә бахыр (3)

   • Дүз адамын дуасы хошдур (8)

   • Мәсләһәтсиз нијјәт боша чыхар (22)

   • Ҹаваб вермәздән габаг фикирләш (28)

  • 16

   • Јеһова нијјәтләри јохлар (2)

   • Һәр ишини Јеһоваја тапшыр (3)

   • Дүз тәрәзи Јеһовадандыр (11)

   • Сүгутдан өнҹә тәкәббүр ҝәләр (18)

   • Ағ сач ҝөзәллик таҹыдыр (31)

  • 17

   • Јахшылыға јаманлыгла ҹаваб вермә (13)

   • Дава башламамыш узаглаш (14)

   • Әсил дост һәр заман севәр (17)

   • Шад үрәк ҹана мәлһәмдир (22)

   • Ағыллы адам аз данышар (27)

  • 18

   • Тәнһалыға чәкилән (1)

   • Јеһованын ады мөһкәм галадыр (10)

   • Вар-дөвләт хәјали галадыр (11)

   • Һәр ики тәрәфи динләмәк ағыллы ишдир (17)

   • Дост вар, гардашдан јахындыр (24)

  • 19

   • Анлајыш гәзәби сојудар (11)

   • Давакар арвад даман дама бәнзәр (13)

   • Ағыллы арвад Јеһовадандыр (14)

   • Һәлә үмид вар икән ушаға тәрбијә вер (18)

   • Мәсләһәтә гулаг ас (20)

  •  20

   • Шәраб инсаны ҝүлүнҹ едир (1)

   • Тәнбәл гышда шум шумламаз (4)

   • Үрәјин дүшүнҹәләри дәрин сулардыр (5)

   • Тез-тәләсик нәзир демә (25)

   • Ҹаванын шәрәфи онун ҝүҹүдүр (29)

  • 21

   • Падшаһын үрәји Јеһованын әлиндәдир (1)

   • Һагг иш гурбандан јахшыдыр (3)

   • Чалышган уғур газанар (5)

   • Фәгири динләмәјән ешидилмәјәҹәк (13)

   • Јеһоваја зидд һикмәт јохдур (30)

  • 22

   • Тәмиз ад бөјүк сәрвәтдән үстүндүр (1)

   • Еркән тәрбијә өмүрлүкдүр (6)

   • Тәнбәл бајырдакы ширдән горхар (13)

   • Тәрбијә ахмаглығы узаглашдырар (15)

   • Уста падшаһ һүзурунда гуллуг едәр (29)

  • 23

   • Гонаглыгда әдәб-әркан (2)

   • Вар-дөвләт далынҹа гачма (4)

   • Вар-дөвләт учуб ҝедәр (5)

   • Шәраб дүшкүнләринә гошулма (20)

   • Ички илан кими чалар (32)

  • 24

   • Пис адамлара һәсәд апарма (1)

   • Ев һикмәтлә тикиләр (3)

   • Салеһ јыхылса да, галхар (16)

   • Пислијин әвәзини вермә (29)

   • Тәнбәллик сәфаләт ҝәтирәр (33, 34)

 • ҺИЗГИЈЈӘ ПАДШАҺЫН АДАМЛАРЫНЫН ГӘЛӘМӘ АЛДЫҒЫ СҮЛЕЈМАНЫН МӘСӘЛЛӘРИ (25:1—29:27)

  • 25

   • Мәхфилик горунмалыдыр (9)

   • Мәгамында дејилән сөз (11)

   • Гоншунун евинә тез-тез ҝетмә (17)

   • Дүшмәнин башына көз јығмаг (21, 22)

   • Шад хәбәр сәрин су кимидир (25)

  • 26

   • Тәнбәлин тәсвири (13—16)

   • Башгасынын давасына гарышма (17)

   • Јерсиз зарафат етмә (18, 19)

   • Одун олмајанда оҹаг сөнәр (20, 21)

   • Бөһтанчынын сөзләри дадлы тикәләрә бәнзәр (22)

  • 27

   • Дост мәзәммәти хејир ҝәтирәр (5, 6)

   • Оғлум, һикмәтли ол (11)

   • Дәмир дәмири итиләр (17)

   • Сүрүнү јахшы таны (23)

   • Вар-дөвләт һәмишәлик дејил (24)

  • 28

   • Гануна гулаг тыхајанын дуасы ијрәнҹдир (9)

   • Ҝүнаһыны бојнуна алан мәрһәмәт тапар (13)

   • Тез варланмаг истәјән тәмиз галмаз (20)

   • Мәзәммәт јалтаглыгдан јахшыдыр (23)

   • Сәхавәтли адам корлуг чәкмәз (27)

  • 29

   • Әркөјүн ушаг хәҹаләт ҝәтирир (15)

   • Вәһј олмајанда һәрҹ-мәрҹлик олур (18)

   • Һирсли адамын хәтасы чох олар (22)

   • Садә адам шәрәфә јүксәләр (23)

   • Инсан горхусу тәләдир (25)

 • 30

  • АҒУРУН СӨЗЛӘРИ (1—33)

   • Мәни нә касыб елә, нә дә варлы (8)

   • Дојмаг билмәјән шејләр (15, 16)

   • Из гојмајан шејләр (18, 19)

   • Зинакар гадын (20)

   • Һејванларын һикмәти (24)

 • 31

  • ЛӘМУИЛ ПАДШАҺЫН КӘЛАМЛАРЫ (1—31)

   • Јахшы арвады ким тапар? (10)

   • Ишли-ҝүҹлү, зәһмәткеш (17)

   • Хејирхаһлыг гануну дилиндәдир (26)

   • Өвладлары вә әри ону тәрифләр (28)

   • Мәлаһәт вә ҝөзәллик кечиб ҝедәндир (30)