Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Теофилә мүраҹиәт (1—4)

  • Ҹәбрајыл Вәфтизчи Јәһјанын доғулаҹағыны хәбәр верир (5—25)

  • Ҹәбрајыл Исанын доғулаҹағыны хәбәр верир (26—38)

  • Мәрјәм Илсәбанын јанына ҝәлир (39—45)

  • Мәрјәм Јеһованы мәдһ едир (46—56)

  • Илсәба ушаг доғур, адыны Јәһја гојурлар (57—66)

  • Зәкәријјә пејғәмбәрлик сөјләјир (67—80)

 • 2

  • Иса пејғәмбәрин анадан олмасы (1—7)

  • Чобанларын гаршысында мәләкләр пејда олур (8—20)

  • Сүннәт вә пакланма (21—24)

  • Шәмун Мәсиһи ҝөрүр (25—35)

  • Һәннә көрпә барәдә данышыр (36—38)

  • Насирәјә гајыдыш (39, 40)

  • Он ики јашлы Иса мәбәддә (41—52)

 • 3

  • Јәһја хидмәтинә башлајыр (1, 2)

  • Јәһја вәфтизи тәблиғ едир (3—20)

  • Иса вәфтиз олур (21, 22)

  • Иса Мәсиһин нәсил шәҹәрәси (23—38)

 • 4

  • Иблис Исаны имтаһана чәкир (1—13)

  • Иса Ҹәлиләдә тәблиғ етмәјә башлајыр (14, 15)

  • Насирәдә Исаны гәбул етмирләр (16—30)

  • Кәфәрнаһумдакы синагогда (31—37)

  • Шимонун гајынанасы вә башга адамлар сағалыр (38—41)

  • Иса тәнһа бир јердә; ҹамаат ону тапыр (42—44)

 • 5

  • Мөҹүзәви балыг ову; илк шаҝирдләр (1—11)

  • Ҹүзамлы адам сағалыр (12—16)

  • Иса ифлиҹ олмуш адамы сағалдыр (17—26)

  • Иса Лавини шаҝирдлијә дәвәт едир (27—32)

  • Оруҹ барәдә суал (33—39)

 • 6

  • Иса шәнбәнин ағасыдыр (1—5)

  • Әли гурумуш адам сағалыр (6—11)

  • Он ики һәвари (12—16)

  • Иса вәз едир вә шәфа верир (17—19)

  • «Сиз неҹә дә хошбәхтсиниз»; «вај һалыныза!» (20—26)

  • «Дүшмәнләринизи һәмишә севин» (27—36)

  • «Инсанлары мүһакимә етмәјин» (37—42)

  • Ағаҹ мејвәсиндән танынар (43—45)

  • Мөһкәм тикилмиш ев; бүнөврәсиз ев (46—49)

 • 7

  • Јүзбашынын иманы (1—10)

  • Иса Наиндә дул гадынын оғлуну дирилдир (11—17)

  • Иса Вәфтизчи Јәһјаны тәрифләјир (18—30)

  • Иса үрәји күт нәсли мүһакимә едир (31—35)

  • Гадынын ҝүнаһлары бағышланыр (36—50)

   • Ики борҹлу адам һагда мәсәл (41—43)

 • 8

  • Исанын ардынҹа ҝедән гадынлар (1—3)

  • Әкинчи мәсәли (4—8)

  • Мәсәлләрин мәгсәди (9, 10)

  • Әкинчи мәсәлинин мәнасы (11—15)

  • Чырағын үстүнү өртмүрләр (16—18)

  • Исанын анасы вә гардашлары (19—21)

  • Иса фыртынаны сакитләшдирир (22—25)

  • Ҹинләр донузларын ичинә ҝирир (26—39)

  • Јаирин гызы; Исанын палтарына тохунан гадын (40—56)

 • 9

  • Тәблиғлә бағлы ҝөстәришләр (1—6)

  • Һирод чашбаш галыр (7—9)

  • Иса 5000 адамы једиздирир (10—17)

  • Бутрус Исанын Мәсиһ олдуғуну дејир (18—20)

  • Иса өләҹәјини хәбәр верир (21, 22)

  • Мәсиһин әсил давамчысы олмаг нә демәкдир? (23—27)

  • Исанын ҝөркәми дәјишир (28—36)

  • Ичинә ҹин ҝирмиш оғлан сағалыр (37—43а)

  •  Иса өләҹәјини јенә хәбәр верир (43б—45)

  • Кимин даһа бөјүк олдуғу барәдә мүбаһисә (46—48)

  • Бизә гаршы чыхмајан бизим тәрәфимиздәдир (49, 50)

  • Сәмәријјәдәки кәндин ҹамааты Исаны гәбул етмир (51—56)

  • Исанын ардынҹа ҝетмәк нә демәкдир? (57—62)

 • 10

  • Иса 70 шаҝирдини тәблиғә ҝөндәрир (1—12)

  • Төвбә етмәјән шәһәрләрә вај олсун! (13—16)

  • 70 шаҝирд ҝери гајыдыр (17—20)

  • Һәлимләрә лүтф ҝөстәрдији үчүн Иса Аллаһы мәдһ едир (21—24)

  • Хејирхаһ сәмәријјәли һагда мәсәл (25—37)

  • Иса Марта илә Мәрјәмин јанына ҝәлир (38—42)

 • 11

  • Иса дуа етмәји өјрәдир (1—13)

   • Нүмунә үчүн дуа (2—4)

  • Иса Аллаһын ҝүҹү илә ҹинләри говур (14—23)

  • Мурдар руһ чыхдығы евә гајыдыр (24—26)

  • Әсил хошбәхтлик (27, 28)

  • Јунусун әламәти (29—32)

  • Бәдәнин чырағы (33—36)

  • Икиүзлү дин рәһбәрләринин вај һалына! (37—54)

 • 12

  • Фәрисиләрин мајасы (1—3)

  • Инсандан јох, Аллаһдан горхмаг (4—7)

  • Мәсиһи таныдығына ҝөрә утанмамаг (8—12)

  • Ағылсыз варлы мәсәли (13—21)

  • «Гајғы чәкмәјин» (22—34)

   • Кичик сүрү (32)

  • Ојаг галын (35—40)

  • Садиг вә сәдагәтсиз нөкәрбашы (41—48)

  • «Мән сүлһ јох, ихтилаф ҝәтирмәјә ҝәлмишәм» (49—53)

  • Баш верәнләрин мәнасыны дәрк етмәк (54—56)

  • «Мүбаһисәни һәлл ет» (57—59)

 • 13

  • Төвбә, ја да мәһв (1—5)

  • Гурумуш әнҹир ағаҹы мәсәли (6—9)

  • Бели бүкүлмүш гадын шәнбә ҝүнү сағалыр (10—17)

  • Хардал тохуму вә маја мәсәлләри (18—21)

  • «Дар гапыдан ҝирмәк үчүн вар ҝүҹүнүзлә чалышын» (22—30)

  • Һирод — «о түлкү» (31—33)

  • Иса Јерусәлимин һалына аҹыјыр (34, 35)

 • 14

  • Бәдәнинә су јығылан киши шәнбә ҝүнү сағалыр (1—6)

  • Мәҹлисдә өзүнү ашағы тут (7—11)

  • Сәнә вермәјә һеч нәләри олмајанлары гонаг чағыр (12—14)

  • Үзрхаһлыг едән гонаглар мәсәли (15—24)

  • Шаҝирдлик јолунда гурбанлар (25—33)

  • Дадыны итирмиш дуз (34, 35)

 • 15

  • Итмиш гојун мәсәли (1—7)

  • Итмиш дирһәм мәсәли (8—10)

  • Итмиш оғул мәсәли (11—32)

 • 16

  • Надүрүст нөкәрбашы мәсәли (1—13)

   • «Хырда ишдә етибарлы олан бөјүк ишдә дә етибарлы олур» (10)

  • Төврат вә Аллаһын Падшаһлығы (14—18)

  • Варлы вә Илазәр мәсәли (19—31)

 • 17

  • Манеә, әфв вә иман (1—6)

  • «Биз һеч нәјә јарамајан нөкәрләрик» (7—10)

  • Он нәфәр ҹүзамлы сағалыр (11—19)

  • Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлиши (20—37)

   • «Аллаһын Падшаһлығы араныздадыр» (21)

   • «Лутун арвадыны һеч вахт јадыныздан чыхармајын» (32)

 • 18

  • Исрар едән дул гадын мәсәли (1—8)

  • Фәриси вә верҝијыған (9—14)

  • Иса вә ушаглар (15—17)

  • Варлы рәһбәрин суалы (18—30)

  • Иса өләҹәјини јенә хәбәр верир (31—34)

  • Кор диләнчинин ҝөзләри ачылыр (35—43)

 • 19

  • Иса Зәккајын евинә гонаг ҝедир (1—10)

  • Он мина мәсәли (11—27)

  • Исанын Јерусәлимә тәнтәнәли ҝириши (28—40)

  • Иса Јерусәлимә бахыб ағлајыр (41—44)

  • Иса мәбәди тәмизләјир (45—48)

 •  20

  • «Бунлары нә һагла едирсән?» (1—8)

  • Гатил бағбанлар мәсәли (9—19)

  • Аллаһ вә падшаһ (20—26)

  • Дирилмә барәдә суал (27—40)

  • Мәсиһ Давудун оғлудур? (41—44)

  • «Өзүнүзү мирзәләрдән ҝөзләјин» (45—47)

 • 21

  • Касыб дул гадын ики хырда пул ианә едир (1—4)

  • ҜӘЛӘҸӘК ҺАДИСӘЛӘРИН ӘЛАМӘТИ (5—36)

   • Мүһарибәләр, зәлзәләләр, хәстәликләр, гытлыглар (10, 11)

   • Јерусәлимин мүһасирәси (20)

   • Халглара верилән вахт (24)

   • Инсан Оғлунун ҝәлиши (27)

   • Әнҹир ағаҹы мәсәли (29—33)

   • Ојаг дурун (34—36)

  • Иса мәбәддә вәз едир (37, 38)

 • 22

  • Каһинләр Исаја суи-гәсд гурурлар (1—6)

  • Сонунҹу Пасхаја һазырлыг (7—13)

  • Ағанын шам јемәји (14—20)

  • «Хаин мәнимлә бир сүфрә архасындадыр» (21—23)

  • Гызғын мүбаһисә: ким даһа бөјүкдүр? (24—27)

  • Иса шаҝирдләрилә Падшаһлыг һагда әһд бағлајыр (28—30)

  • «Сән мәни үч дәфә данаҹагсан» (31—34)

  • Һазырлыглы олмаг лазымдыр; ики гылынҹ (35—38)

  • Исанын Зејтун дағында дуасы (39—46)

  • Иса һәбс едилир (47—53)

  • Бутрус Исаны даныр (54—62)

  • Исаны лаға гојурлар (63—65)

  • Иса Синедрион гаршысында (66—71)

 • 23

  • Иса Пилатын вә Һиродун өнүндә (1—25)

  • Исаны вә ики ҹинајәткары дирәјә мыхлајырлар (26—43)

   • «Сән мәнимлә Ҹәннәтдә олаҹагсан!» (43)

  • Исанын өлүмү (44—49)

  • Исанын дәфни (50—56)

 • 24

  • Исанын дирилмәси (1—12)

  • Иммаса ҝедән јолда (13—35)

  • Иса шаҝирдләринин гаршысында пејда олур (36—49)

  • Иса ҝөјә галхыр (50—53)