Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Һурибдән јола дүшмә (1—8)

  • Башчы вә һакимләр (9—18)

  • Гәдис-Барнијәдә итаәтсизлик (19—46)

   • Исраиллиләр вәд олунмуш дијара ҝирмәк истәмирләр (26—33)

   • Кәнанын истиласында уғурсузлуг (41—46)

 • 2

  • 38 ил сәһрада (1—23)

  • Һәшбун падшаһы Сиһунун үзәриндә гәләбә (24—37)

 • 3

  • Башан падшаһы Огун үзәриндә гәләбә (1—7)

  • Иорданын шәргиндәки торпаглар бөлүнүр (8—20)

  • Муса Јушәни үрәкләндирир (21, 22)

  • Муса дијара ҝирмәјәҹәк (23—29)

 • 4

  • Итаәтә чағырыш (1—14)

   • Аллаһын ишләрини унутмајын (9)

  • Јеһова там сәдагәт тәләб едир (15—31)

  • Јеһовадан башга Аллаһ јохдур (32—40)

  • Иорданын шәргиндәки сығынаҹаг шәһәрләр (41—43)

  • Гануна ҝириш (44—49)

 • 5

  • Јеһованын Һурибдә бағладығы әһд (1—5)

  • Он әмр тәкрарланыр (6—22)

  • Халг Сина дағында горхуја дүшүр (23—33)

 • 6

  • Јеһованы бүтүн гәлбинлә сев (1—9)

   • «Динлә, еј Исраил» (4)

   •  Валидејнләр ушағыны өјрәтмәлидир (6, 7)

  • Јеһованы унутмајын (10—15)

  • Јеһованы сынаға чәкмәјин (16—19)

  • Ҝәләҹәк нәслә данышын (20—25)

 • 7

  • Једди халгы мәһв един (1—6)

  • Аллаһ нә үчүн Исраили сечиб (7—11)

  • Итаәткарлығын хејри (12—26)

 • 8

  • Јеһованын вердији немәтләр хатырланыр (1—9)

   • «Инсаны јашадан јалныз чөрәк дејил» (3)

  • Јеһованы унутмајын (10—20)

 • 9

  • Аллаһ нә үчүн дијары Исраилә верир (1—6)

  • Халг Јеһованы дөрд дәфә гәзәбләндирир (7—29)

   • Гызыл дана (7—14)

   • Муса Јеһоваја јалварыр (15—21, 25—29)

   • Халг Јеһованы даһа үч дәфә гәзәбләндирир (22)

 • 10

  • Даш лөвһәләр јенидән дүзәлдилир (1—11)

  • Јеһованын тәләбләри (12—22)

   • Јеһовадан горхмалы; Ону севмәли (12)

 • 11

  • Јеһованын бөјүклүјүнү ҝөрмүсүнүз (1—7)

  • Вәд олунмуш дијар (8—12)

  • Итаәткарлығын хејри (13—17)

  • Сөзләрими үрәјинизә һәкк един (18—25)

  • Хејир-дуа вә ләнәт (26—32)

 • 12

  • Аллаһын сечдији јердә ибадәт (1—14)

  • Әти гансыз јемәли (15—28)

  • Јад аллаһлара алданмајын (29—32)

 • 13

  • Динә дөнүк чыханла рәфтар (1—18)

 • 14

  • Өлүјә ҝөрә бәдәндә јара ачмајын (1, 2)

  • Һалал вә һарам һејванлар (3—21)

  • Јеһова үчүн ондабир (22—29)

 • 15

  • Һәр једдинҹи ил борҹлар бағышланмалы (1—6)

  • Касыблара јардым (7—11)

  • Һәр једдинҹи ил гуллар азадлыға бурахылмалы (12—18)

   • Гулун гулағынын бизлә дешилмәси (16, 17)

  • Һејванларын илк баласы Аллаһ үчүн ајрылмалы (19—23)

 • 16

  • Пасха; Мајасыз чөрәк бајрамы (1—8)

  • Һәфтәләр бајрамы (9—12)

  • Чардаглар бајрамы (13—17)

  • Һакимләр тәјин едилмәлидир (18—20)

  • Ситајиши гадаған шејләр (21, 22)

 • 17

  • Гурбанлар гүсурсуз олмалы (1)

  • Дөнүкләрлә рәфтар (2—7)

  • Мүшкүл ишләрин мәһкәмәси (8—13)

  • Падшаһла бағлы ҝөстәришләр (14—20)

   • Падшаһ Ганунун үзүнү көчүрмәлидир (18)

 • 18

  • Каһин вә лавилиләрин пајы (1—8)

  • Сеһрбазлыг гадағандыр (9—14)

  • Мусаја бәнзәр пејғәмбәр (15—19)

  • Сахта пејғәмбәри неҹә танымаг олар (20—22)

 • 19

  • Гәтл; сығынаҹаг шәһәрләр (1—13)

  • Сәрһәдләрә дәјмәмәли (14)

  • Мәһкәмәдә шаһидлик (15—21)

   • Ики вә ја үч шаһид олмалы (15)

 • 20

  • Мүһарибә апармаг гајдалары (1—20)

   • Һәрби гуллугдан азад олма (5—9)

 • 21

  • Өлүнүн гатили тапылмајанда (1—9)

  • Әсир ҝөтүрүлмүш гадынла евләнмә (10—14)

  • Илкинлик һаггы (15—17)

  • Дикбаш оғул (18—21)

  • Дирәкдән асылмыш ләнәтли адам (22, 23)

 • 22

  • Азмыш һејваны гајтармалы (1—4)

  • Гадын киши палтары, киши гадын палтары ҝејинмәмәлидир (5)

  • Һејванлара мәрһәмәт (6, 7)

  • Дамда мәһәҹҹәр (8)

  • Мүхтәлиф нөв шејләри гарышдырмаг олмаз (9—11)

  • Палтарда готазлар (12)

  • Ҹинси ҹинајәтә аид ганунлар (13—30)

 • 23

  • Аллаһын иҹмасына ҝирмәјә ихтијары олмајанлар (1—8)

  • Дүшәрҝәнин паклығы (9—14)

  • Гачаг гуллар (15, 16)

  • Фаһишәлијә гадаға (17, 18)

  • Сәләм; нәзир (19—23)

  • Гоншунун мәһсулундан јемәк (24, 25)

 •  24

  • Никаһ вә бошанма (1—5)

  • Һәјат әнамына һөрмәт (6—9)

  • Касыбларла һөрмәтҹил рәфтар (10—18)

  • Мәһсулун галыгларына дәјмә (19—22)

 • 25

  • Чубуг ҹәзасы (1—3)

  • Ишләјән өкүзә бурунтаг тахмајын (4)

  • Өлән гардашын арвадына евләнмәк (5—10)

  • Мәһрәм јерләрдән јапышмаг (11, 12)

  • Дүрүст чәки дашлары (13—16)

  • Әмалигәләр мәһв едилмәлидир (17—19)

 • 26

  • Нүбарын тәгдими (1—11)

  • Икинҹи ондабирләр (12—15)

  • Исраил Јеһованын хүсуси мүлкүдүр (16—19)

 • 27

  • Ганун даш үзәриндә јазылмалы (1—10)

  • Гәризим вә Ејбал дағларында (11—14)

  • Ләнәтләр охунур (15—26)

 • 28

  • Итаәткарлығын хејри (1—14)

  • Итаәтсизлијә ҝөрә ләнәт (15—68)

 • 29

  • Муабда Исраиллә әһд (1—13)

  • Итаәтсизликлә бағлы хәбәрдарлыг (14—29)

   • Гејбләри билән Аллаһдыр (29)

 • 30

  • Јеһоваја сары дөнмәк (1—10)

  • Јеһованын әмрләри чәтин дејил (11—14)

  • Һәјатла өлүм арасында сечин (15—20)

 • 31

  • Мусанын өлүмгабағы нәсиһәти (1—8)

  • Гануну халга охумаг (9—13)

  • Јушәнин тәјинаты (14, 15)

  • Исраилин асилији габагҹадан билдирилир (16—30)

   • Нәсиһәтамиз нәғмә (19, 22, 30)

 • 32

  • Мусанын нәғмәси (1—47)

   • Јеһова гајадыр (4)

   • Исраил өз Гајасыны унудуб (18)

   • «Гисас Мәнимдир» (35)

   • «Онун халгы илә шадланын» (43)

  • Муса Нәба дағында өләҹәк (48—52)

 • 33

  • Муса гәбиләләрә хејир-дуа верир (1—29)

   • Јеһованын «әбәди голлары» (27)

 • 34

  • Јеһова дијары Мусаја ҝөстәрир (1—4)

  • Муса өлүр (5—12)