Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 8:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • 2-ҹи бәла: гурбағалар (1—15)

  • 3-ҹү бәла: мығмығалар (16—19)

  • 4-ҹү бәла: мозаланлар (20—32)

    • Бәлалар Гошендән јан кечир (22, 23)

8  Јеһова Мусаја деди: «Фиронун јанына ҝет, она сөјлә: “Јеһова белә дејир: “Халгымы бурах, ҝедиб мәнә ибадәт етсин.+  Әҝәр јенә дә онлары бурахмасан, онда сәнин бүтүн өлкәни гурбаға басаҹаг.+  Нил чајында гурбағалар гајнашаҹаг, онлар чыхыб сәнин евинә, јатаг отағына, чарпајына, хидмәтчиләринин евинә, тәкнәләринә, јемәк биширдијин күрәләрә долаҹаг, адамларынын үстүнә тулланаҹаг.+  Гурбағалар сәнин, халгынын вә бүтүн хидмәтчиләринин үстүнә һүҹум чәкәҹәк”».  Бундан сонра Јеһова Мусаја деди: «Һаруна де, әлиндәки әсаны чајларын, Нилдән чәкилән архларын, батаглыгларын үстүнә узатсын, гурбағалар чыхыб бүтүн Мисири бүрүсүн».  Һарун әлини Мисирин сулары үзәринә узатды, гурбағалар чыхыб Мисир торпағыны бүрүдү.  Лакин Мисирин каһинләри дә сеһр ишләдиб ејни шеји етдиләр, Мисир торпағыны гурбағаларла долдурдулар.+  Онда фирон Муса илә Һаруну чағырыб деди: «Јеһоваја дуа ет, гој мәним, халгымын ҹаныны гурбағалардан гуртарсын.+ Халгы Јеһоваја гурбан ҝәтирмәјә бурахырам».  Муса фирона деди: «Сән өзүн вахтыны де, мән дә дуа едим, сәнин дә, хидмәтчиләринин дә, адамларынын да ҹаны гурбағалардан гуртарсын, онлар евләриндән чәкилиб јалныз Нилдә галсын». 10  О: «Сабаһ», — дејә ҹаваб верди. Муса деди: «Аллаһымыз Јеһованын тајы-бәрабәри олмадығыны биләсән дејә,+ дедијин кими олаҹаг. 11  Гурбағалар евләриндән чәкиләҹәк, сәнин дә, хидмәтчиләринин дә, адамларынын да ҹаны онлардан гуртараҹаг. Онлар јалныз Нилдә галаҹаг».+ 12  Муса илә Һарун фиронун һүзурундан чыхдылар вә Муса Јеһоваја јалварды ки, фиронун үстүнә ҝөндәрдији гурбағалары јох етсин.+ 13  Јеһова Мусанын хаһишини јеринә јетирди, евләрдәки, һәјәтләрдәки, ојлаглардакы гурбағалар өлдү. 14  Гурбағалары галаг-галаг јығдылар; өлкәни үфунәт ији бүрүдү. 15  Фирон ҝөрәндә ки, бәла совушду, Јеһованын дедији кими, үрәјини даша дөндәриб онлара гулаг асмады.+ 16  Јеһова Мусаја деди: «Һаруна де, әсасыны узадыб торпаға вурсун, бүтүн Мисир өлкәсиндә јерин тозу мығмығаја чеврилсин». 17  Онлар белә дә етдиләр. Һарун әсасыны узадыб торпаға вурду. Бүтүн Мисир өлкәсиндә јерин тозу мығмығаја чеврилди. Онлар адамлары вә һејванлары дишләмәјә башлады.+ 18  Каһинләр дә ејни мөҹүзәни ҝөстәрмәк, сеһр ишләдәрәк мығмыға әмәлә ҝәтирмәк истәдиләр,+ лакин баҹармадылар. Мығмығалар исә инсанлара вә һејванлара дарашмышды. 19  Онда каһинләр фирона дедиләр: «Бу ишдә Аллаһын әли вар!»+ Амма фирон инадындан дөнмәди вә Јеһованын дедији кими, онлара гулаг асмады. 20  Сонра Јеһова Мусаја деди: «Сәһәр тездән фирон чаја ҝедәндә онун габағына чых вә сөјлә: “Јеһова белә дејир: “Халгымы бурах, ҝедиб Мәнә ибадәт етсин. 21  Әҝәр бурахмасан, Мән сәнин, хидмәтчиләринин, халгынын үстүнә мозалан ҝөндәрәҹәјәм. Сәнин евләрин вә бүтүн мисирлиләрин евләри мозаланла долаҹаг. Һәтта дурдуглары торпағы да бүрүјәҹәк. 22  Һәмин ҝүн халгымын јашадығы Гошен торпағыны ајыраҹағам, орада мозалан олмајаҹаг.+ Бундан биләҹәксән ки, Мән Јеһова бу өлкәдәјәм.+ 23  Мән Өз халгымы сәнин халгындан ајры тутаҹағам. Бу әламәт сабаһ ваге олаҹаг”». 24  Јеһова белә дә етди; фиронун вә хидмәтчиләринин евләринә, бүтүн Мисир торпағына сајсыз-һесабсыз мозалан сүрүләри һүҹум еләди. Мозаланлар өлкәни виран гојду.+ 25  Ахырда фирон Муса илә Һаруну чағырыб деди: «Ҝедин Аллаһыныза бу өлкәдә гурбан ҝәтирин». 26  Муса исә деди: «Бу, мүмкүн дејил. Аллаһымыз Јеһоваја ҝәтирәҹәјимиз гурбанлар мисирлиләрин ҝөзүндә мәнфурдур.+ Мисирлиләрин ҝөзү габағында онларда икраһ доғуран гурбанлар ҝәтирсәк, бизи дашламазлар? 27  Биз Аллаһымыз Јеһованын дедији кими, үч ҝүн сәһрада јол ҝедиб орада Она гурбан ҝәтирәҹәјик».+ 28  Онда фирон деди: «Аллаһыныз Јеһоваја сәһрада гурбан ҝәтирмәк үчүн сизи бурахаҹағам. Амма чох узаға ҝетмәјин. Инди исә мәним үчүн дуа един».+ 29  Муса деди: «Мән ҝедирәм. Сәнин јанындан чыхан кими Јеһоваја дуа едәҹәјәм вә сабаһ фирон да, хидмәтчиләри дә, халгы да мозаланлардан гуртулаҹаг. Амма јенә елә олмасын ки, фирон бизи алдадыб халгы Јеһоваја гурбан ҝәтирмәјә бурахмасын».+ 30  Муса фиронун јанындан чыхыб Јеһоваја дуа етди.+ 31  Јеһова Мусанын дуасына ҹаваб вериб фирону, хидмәтчиләрини, халгыны мозаланлардан гуртарды. Бир дәнә дә олсун мозалан галмады. 32  Анҹаг фирон бу дәфә дә үрәјини даш еләди вә халгы бурахмады.

Һашијәләр