Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 5:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Муса илә Һарун фиронун һүзурунда (1—5)

  • Зүлм шиддәтләнир (6—18)

  • Исраиллиләр Муса илә Һаруну ҝүнаһландырыр (19—23)

5  Муса илә Һарун фиронун һүзуруна ҝәлиб дедиләр: «Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Халгымы бурах, ҝедиб сәһрада Мәним шәрәфимә бајрам кечирсин”».  Фирон исә деди: «Јеһова кимдир ки,+ Онун сөзүнә гулаг асыб Исраили бурахым?+ Мән Јеһова танымырам, халгы да бурахмајаҹағам!»+  Онлар исә дедиләр: «Ибраниләрин Аллаһы бизимлә данышды. Изин вер, сәһрада үч ҝүн јол ҝедиб Аллаһымыз Јеһоваја гурбан ҝәтирәк,+ јохса О, бизи ҹәзаландыраҹаг, ја ҹанымыза азар салаҹаг, ја да гылынҹ ағзына верәҹәк».  Мисирин падшаһы онлара деди: «Муса, Һарун, нијә халгы ишдән еләјирсиниз? Ҝедин ишләјин!+  Бу гәдәр адамы өзүнүзлә апарыб ишдән еләмәк истәјирсиниз?»  Елә һәмин ҝүн фирон халгын үзәриндәки нәзарәтчиләрә вә иш иҹрачыларына* тапшырды:  «Бундан сонра кәрпиҹ кәсмәк үчүн халга саманы сиз јығыб вермәјәҹәксиниз.+ Гој ҝедиб өзләри јығсынлар.  Кәрпиҹләри исә әввәлки гәдәр тәләб един, сајы азалтмајын. Онлар тәнбәлләшибләр. Буна ҝөрә дә һај-күј салыб: “Ҝетмәк истәјирик, Аллаһымыза гурбан ҝәтирмәк истәјирик”, — дејирләр.  Онларын ишини даһа да ағырлашдырын ки, башлары ишә гарышсын, бош-бош сөзләрә гулаг асмасынлар». 10  Нәзарәтчиләр+ вә иш иҹрачылары ҝедиб халга дедиләр: «Фирон белә дејир: “Даһа сизә саман вермәјәҹәјәм. 11  Ҝедин, өзүнүз һарадан истәјирсиниз тапын. Ишинизи исә азалтмајаҹағам”». 12  Беләликлә, халг бүтүн Мисир торпағына сәпәләниб саман әвәзинә күләш јығмаға башлады. 13  Нәзарәтчиләр исә ҝедиб-ҝәлиб дејирдиләр: «Һәр кәс саман верилән вахт олдуғу кими, инди дә ҝүндәлик иши јеринә јетирсин». 14  Сонра исә фиронун нәзарәтчиләри исраиллиләрин үзәринә гојдуглары иш иҹрачыларыны дөјүб+ дедиләр: «Нәјә ҝөрә нә дүнән, нә дә бу ҝүн әввәлки гәдәр кәрпиҹ кәсмәмисиниз?» 15  Онда исраиллиләрин иш иҹрачылары фиронун јанына ҝедиб шикајәт етдиләр: «Нијә гулларынла белә давранырсан? 16  Гулларына саман вермирләр, амма “кәрпиҹ кәсин” дејирләр. Тәгсир сәнин адамларындадыр, дөјүләнсә бизик». 17  Фирон исә деди: «Сиз тәнбәлсиниз, тәнбәл!+ Буна ҝөрә дә: “Ҝетмәк истәјирик, Јеһоваја гурбан ҝәтирмәк истәјирик”,+ — дејирсиниз. 18  Ҝедин ишләјин! Сизә саман верилмәјәҹәк, амма әввәлки сајда кәрпиҹ кәсмәлисиниз». 19  Исраиллиләрин иш иҹрачылары «ҝүндәлик кәрпиҹ сајыны азалтмамалысыныз» әмрини ешидәндә анладылар ки, ишләри фәнадыр. 20  Онлар фиронун јанындан чыханда бајырда онлары ҝөзләјән Муса вә Һаруну ҝөрүб дедиләр: 21  «Гој сизинлә Јеһова Өзү билсин. Сизин уҹбатыныздан фиронун, әјанларынын нифрәтинә туш олдуг. Сиз онларын әлинә гылынҹ вердиниз ки, әһәдимизи кәссинләр».+ 22  Онда Муса Јеһоваја үз тутуб деди: «Јеһова, нијә бу халгы бәлаја салдын? Нијә мәни ҝөндәрдин? 23  Фиронун гаршысында Сәнин адындан+ данышдығым ҝүндән бәри о, халга зүлм верир.+ Сән исә халгынын дадына јетишмирсән».+

Һашијәләр

Иш иҹрачылары исраиллиләрин арасындан сечилирди.