Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 4:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мусаја верилән үч әламәт (1—9)

  • Муса өзүнү јарарсыз саныр (10—17)

  • Муса Мисирә гајыдыр (18—26)

  • Муса Һарунла ҝөрүшүр (27—31)

4  Онда Муса деди: «Бирдән мәнә инанмадылар, сөзүмә гулаг асмадылар,+ “Јеһова сәнә ҝөрүнмәјиб” дедиләр?»  Јеһова Мусадан сорушду: «Әлиндәки нәдир?» «Әса», — дејә о ҹаваб верди.  Аллаһ деди: «Ону јерә ат». Муса әсаны јерә атды, әса дөнүб илан олду.+ Муса иланын јанындан гачды.  Јеһова Мусаја деди: «Әлини узат онун гујруғундан тут». Муса әлини узадыб иланы тутду вә илан онун әлиндә әсаја чеврилди.  Аллаһ Мусаја деди: «Бу әламәт она ҝөрәдир ки, онлар ата-бабаларынын Аллаһы, Ибраһимин Аллаһы, Исһагын вә Јагубун Аллаһы+ Јеһованын сәнә ҝөрүндүјүнә инансынлар».+  Сонра Јеһова она деди: «Әлини гојнуна сал». Муса әлини гојнуна салды. Чыхаранда ҝөрдү ки, әли ҹүзамдан гар кими ағарыб.+  Аллаһ она деди: «Әлини јенә гојнуна сал». Муса әлини гојнуна салды. Чыхаранда әли әввәлки кими сағлам иди.  Аллаһ деди: «Әҝәр сәнә инанмасалар вә биринҹи мөҹүзәни гәбул етмәсәләр, икинҹисинә инанаҹаглар.+  Лакин бу ики әламәтә дә инанмасалар вә сәнә гулаг асмасалар, онда Нил чајындан бир аз су ҝөтүрүб торпаға төкәрсән. Чајдан ҝөтүрдүјүн су јердә гана чевриләҹәк».+ 10  Онда Муса Јеһоваја деди: «Јеһова, ахы мән јахшы даныша билмирәм. Гулун дүнән дә, срағаҝүн дә белә олуб. Елә инди Сәнинлә данышаркән дә неҹә варам, елә галмышам, дилим сөз тутмур».+ 11  Јеһова исә ондан сорушду: «Инсана дили верән кимдир? Ону лал, кар, кор едән, јахуд она ҝөз верән кимдир? Мәҝәр буну едән Мән Јеһова дејиләм? 12  Инди ҝет. Данышанда Мән сәнинлә олаҹағам, нә демәк лазымдырса, сәнә өјрәдәҹәјәм».+ 13  Лакин Муса деди: «Нә олар, Јеһова, башгасыны ҝөндәр, гој бу иши башгасы ҝөрсүн». 14  Онда Јеһованын Мусаја аҹығы тутду вә деди: «Мәҝәр лавили Һарун+ сәнин гардашын дејил? Мән билирәм ки, о, јахшы данышыр. О, сәни гаршыламаға чыхыб, сәни ҝөрәндә чох севинәҹәк.+ 15  Сән Мәним сөзләрими она чатдыраҹагсан.+ Сиз данышаркән Мән сизинлә олаҹағам.+ Сизә нә едәҹәјинизи өјрәдәҹәјәм. 16  Сәнин јеринә халгла о данышаҹаг. О, сәнә ағыз олаҹаг, сән исә она аллаһ олаҹагсан*.+ 17  Бу әсаны әлинә алыб онунла мөҹүзәләр ҝөстәрәҹәксән».+ 18  Муса гајынатасы Јәтранын+ јанына гајытды вә она деди: «Истәјирәм Мисирә, сојдашларымын јанына ҝедим. Ҝөрүм саламатдырлар?» Јәтра она: «Ҝет, јолун ачыг олсун», — деди. 19  Бундан сонра, Муса һәлә Мәдјәндә икән Јеһова она сөјләди: «Мисирә гајыт. Ҹаныны алмаг истәјәнләрин һамысы өлүб».+ 20  Муса арвадыны вә оғулларыны улаға миндириб, Аллаһын дедији әсаны да әлинә алыб Мисир торпағына јола дүшдү. 21  Јеһова Мусаја деди: «Сәнә мөҹүзәләр ҝөстәрмәк гүдрәти вердим. Мисирә гајыданда бүтүн бунлары фиронун гаршысында ҝөстәр.+ Мән исә онун үрәјини даша дөндәрәҹәјәм*+ вә о, халгы бурахмајаҹаг.+ 22  Сән фирона дејәрсән: “Јеһова белә бујурур: “Исраил Мәним оғлумдур, илкимдир.+ 23  Сәнә дејирәм, оғлуму бурах, гој ҝедиб Мәнә ибадәт етсин. Әҝәр ону бурахмасан, сәнин оғлуну, илк өвладыны өлдүрәҹәјәм”».+ 24  Сонра Јеһова*+ јолда, карвансарада онун гаршысына чыхды вә ону өлдүрмәк истәди.+ 25  Онда Сәфурә+ чахмагдашы ҝөтүрүб оғлуну сүннәт етди вә сүннәт әтини онун ајағынын алтына атыб деди: «Сән мәним ган адахлымсан». 26  Беләҹә, Аллаһ ону бурахды. Онда Сәфурә деди: «Ган адахлысы». Буну сүннәтә ҝөрә деди. 27  Сонра Јеһова Һаруна деди: «Ҝет сәһраја Мусаны гаршыла».+ Һарун ҝетди вә Аллаһын дағында+ Муса илә ҝөрүшүб ону өпдү. 28  Муса ону ҝөндәрән Јеһованын бүтүн сөзләрини Һаруна чатдырды+ вә ҝөстәрмәји әмр етдији бүтүн мөҹүзәләр барәдә она данышды.+ 29  Бундан сонра Муса илә Һарун ҝедиб исраиллиләрин бүтүн ағсаггалларыны бир јерә топладылар.+ 30  Һарун Јеһованын Мусаја дедији сөзләрин һамысыны онлара данышды вә Муса халгын ҝөзү гаршысында мөҹүзәләр ҝөстәрди.+ 31  Халг Мусаја инанды.+ Онлар Јеһованын исраиллиләрә нәзәр салдығыны+ вә чәкдикләри әзаб-әзијјәти ҝөрдүјүнү+ ешидәндә диз үстә дүшүб сәҹдә етдиләр.

Һашијәләр

Јахуд онун үчүн Аллаһы тәмсил едәҹәксән.
Јахуд она өз үрәјини даша дөндәрмәјә изин верәҹәјәм. Чох вахт ибрани дилиндә һадисәјә сәбәб олмаг дејиләндә, әслиндә, онун ваге олмасына изин вермәк нәзәрдә тутулур.
Бәзи әлјазмаларда Јеһованын мәләји.