Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 39:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһин палтарынын һазырланмасы (1)

  • Дөшлүк (2—7)

  • Синәбәнд (8—21)

  • Голсуз көјнәк (22—26)

  • Каһинин диҝәр палтарлары (27—29)

  • Гызыл лөвһәҹик (30, 31)

  • Муса чадыры јохлајыр (32—43)

39  Мүгәддәс мәканда хидмәт заманы ҝејинмәк үчүн ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан зәриф ҝејимләр тохудулар.+ Сонра Һарун үчүн олан мүгәддәс ҝејимләри һазырладылар.+ Онлары Јеһованын Мусаја тапшырдығы кими дүзәлтдиләр.  Ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән дөшлүк+ тохудулар.  Сонра гызыл лөвһәләри дөјүб назилтдиләр вә ондан саплар кәсдиләр, онларла ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән тохунмуш дөшлүјә нахыш вурдулар.  Ики чијинлик дүзәлдиб дөшлүјә бәркитдиләр. Дөшлүјүн ики уҹу чијинликләрә бирләширди.  Дөшлүјү сых бағламаг үчүн она бәркидилән гуршағы да ејни үсулла вә ејни малдан, гызыл сапдан, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән тохудулар.+ Јеһова неҹә бујурмушдуса, елә дә етдиләр.  Сонра дамарлы әгиг дашларыны гызыл сағанаглара салыб үстүнә Исраилин оғулларынын адларыны мөһүр ојмасы кими һәкк етдиләр.+  Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, Исраил оғуллары үчүн јаддашлыг олараг, дашларын һәрәсини дөшлүјүн бир чијинлијинә бәркитдиләр.+  Сонра нахышлы синәбәнд дүзәлтдиләр.+ О да дөшлүк кими гызыл сапдан, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән иди.+  Ики гатлананда дөрдбуҹаг шәклини алырды, ени вә узуну бир гарыш* иди. 10  Сонра үстүнә дөрд ҹәрҝә даш дүздүләр: биринҹи ҹәрҝәдә јагут, топаз, зүмрүд, 11  икинҹи ҹәрҝәдә фирузә, ҝөј јагут, јәшәм, 12  үчүнҹү ҹәрҝәдә ләшәм, әгиг, аметист, 13  дөрдүнҹү ҹәрҝәдә хризолит, дамарлы әгиг, нефрит. Онлар гызыл сағанаглара салынмышды. 14  Дашларын сајы Исраилин оғулларынын адына мүвафиг олараг, он ики әдәд иди. Адлары дашларын үстүнә мөһүр ојмасы кими һәкк етдиләр. Һәр ад бир гәбиләни тәмсил едирди. 15  Синәбәнд үчүн халис гызылдан ипә бәнзәр бурма зәнҹир дүзәлтдиләр.+ 16  Ики гызыл сағанаг вә ики гызыл һалга дүзәлтдиләр, һалгалары дөшлүјүн ики күнҹүнә бәркитдиләр. 17  Ики гызыл зәнҹири синәбәндин күнҹләриндәки һалгалара тахдылар. 18  Зәнҹирләрин о бири уҹларыны сағанаглара тахдылар, сағанаглары исә дөшлүјүн өн һиссәсиндә олан чијинликләрә бәркитдиләр. 19  Ики гызыл һалга дүзәлдиб синәбәндин ичәри гатланан, дөшлүјә бахан тәрәфинин ики күнҹүнә бирләшдирдиләр.+ 20  Сонра гызылдан ики ајры һалга да дүзәлтдиләр вә онлары габагдан, дөшлүјүн чијинликләринин ашағы уҹларына, тохунма гуршағын дөшлүклә бирләшдији јерин үстүнә бәркитдиләр. 21  Ахырда, Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, синәбәнди дөшлүјүн үстүндә, гуршагдан јухарыда сахламаг үчүн онун һалгаларындан дөшлүјүн һалгаларына ҝөј ипләр кечириб бағладылар. 22  Сонра бүсбүтүн ҝөј ипликдән дөшлүјүн алтындан ҝејиләҹәк голсуз көјнәк тохудулар.+ 23  Ортада зиреһдәки кими боғазлыг дүзәлтдиләр вә ҹырылмамасы үчүн кәнарларына көбә вурдулар. 24  Көјнәјин әтәјинә бир-биринә һөрүлмүш бәнөвшәји јундан, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән нарлар тикдиләр. 25  Сонра халис гызылдан зынгыровлар дүзәлдиб көјнәјин әтәјиндәки нарларын араларына дүздүләр. 26  Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, гызыл зынгырову вә нары хидмәт заманы ҝејилән голсуз көјнәјин әтәјинә сыра илә, бир дәнәдән бир дүздүләр. 27  Онлар Һарун вә оғуллары үчүн зәриф кәтандан ҝејим,+ 28  зәриф кәтандан әммамә+, зәриф кәтандан бәзәкли чалма+, зәриф кәтан ипликдән туман+, 29  зәриф кәтан ипликдән, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән вә бәнөвшәји јундан кәмәр тохудулар. Һәр шеји Јеһованын Мусаја әмр етдији кими етдиләр. 30  Ахырда халис гызылдан парлаг лөвһәҹик, мүгәддәс лөвһәҹији дүзәлдиб үстүнә мөһүр ојмасы кими «Мүгәддәслик Јеһоваја мәхсусдур» сөзләрини һәкк етдиләр.+ 31  Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, она ҝөј ипликдән дүзәлдилмиш ипләр тахдылар ки, әммамәнин үстүнә бәркитмәк олсун. 32  Беләликлә, Һүзур чадырынын бүтүн ишләри ҝөрүлүб гуртарды. Исраиллиләр һәр шеји Јеһованын Мусаја әмр етдији кими етдиләр.+ О, неҹә демишдисә, елә дә етдиләр. 33  Сонра Мүгәддәс чадыры+ вә бүтүн аваданлығыны, гармагларыны+, чәрчивәләрини+, шүвүлләрини+, сүтунларыны, ојуглу алтлыгларыны+, 34  гырмызы бојанмыш гоч дәрисиндән+ вә суити дәрисиндән олан өртүкләри, аракәсмә пәрдәни+, 35  Шәһадәт сандығыны, шүвүлләрини+, гапағыны+, 36  масаны вә бүтүн ләвазиматыны,+ һүзур чөрәјини, 37  халис гызылдан чырагданы, үстүнә дүзүләҹәк чыраглары,+ бүтүн аваданлығыны+ вә јағыны+, 38  гызыл гурбанҝаһы+, мәсһ јағыны,+ әтирли бухуру+ вә чадырын ҝириш пәрдәсини,+ 39  мис гурбанҝаһы+ вә онун мис шәбәкәсини, шүвүлләрини+ вә бүтүн аваданлығыны,+ чәни вә алтлығыны,+ 40  һәјәтин парча чәпәрини, дирәкләрини вә ојуглу алтлыгларыны,+ һәјәтин ҝириш пәрдәсини,+ мыхлары+ вә ипләри, Мүгәддәс чадырда, јәни Һүзур чадырында истифадә олунан бүтүн аваданлыглары, 41  Мүгәддәс мәканда хидмәт заманы ҝејилән зәриф тохунмуш ҝејимләри, каһин Һарунун мүгәддәс ҝејимләрини+ вә оғулларынын каһинлик палтарларыны ҝәтириб Мусаја вердиләр. 42  Исраиллиләр бүтүн ишләри Јеһованын Мусаја әмр етдији кими јеринә јетирдиләр.+ 43  Муса ҝөрүлән ишләри јохлајанда ҝөрдү ки, һәр шеј Јеһованын әмр етдији кими јеринә јетирилиб. Онда Муса онлара хејир-дуа верди.

Һашијәләр

Гарыш тәх. 22,2 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.