Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 37:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әһд сандығынын дүзәлдилмәси (1—9)

  • Маса (10—16)

  • Чырагдан (17—24)

  • Бухур гурбанҝаһы (25—29)

37  Бәсалил+ акасија ағаҹындан узунлуғу ики гулаҹ* јарым, ени вә һүндүрлүјү гулаҹ јарым олан сандыг+ дүзәлтди.+  Она һәм ичәридән, һәм дә чөлдән халис гызыл чәкди. Кәнарларына гызылдан нахышлы һашијә дүзәлтди.+  Сонра гызылдан 4 әдәд төкмә һалга дүзәлдиб сандығын дөрд ајағынын үстүнә бәркитди, икисини бир тәрәфинә, икисини о бири тәрәфинә.  Һәмчинин акасија ағаҹындан шүвүлләр дүзәлдиб үстүнү гызылла өртдү.+  Сандығы дашымаг үчүн олан шүвүлләри сандығын јан тәрәфләриндәки һалгалардан кечиртди.+  Халис гызылдан ики гулаҹ јарым узунлуғунда, гулаҹ јарым ениндә гапаг дүзәлтди.+  Гапағын һәр ики гырағы үчүн дөјмә гызылдан бир кәрруб дүзәлтди.+  Кәррублары дүзәлдиб һәрәсини гапағын бир гырағына гојду.  Кәррубларын ганадлары јухарыја тәрәф ачылыб гапағын үстүнү өртүрдү.+ Онлар гаршы-гаршыја гојулмушду, үзләри исә гапаға бахырды.+ 10  Сонра о, акасија ағаҹындан ики гулаҹ узунлуғунда, јарым гулаҹ ениндә, гулаҹ јарым һүндүрлүјүндә бир маса дүзәлтди.+ 11  Үстүнә халис гызыл чәкди. Гырагларына гызылдан нахышлы һашијә вурду. 12  Сонра масаја дөрд бармаг* ениндә чәрчивә вурду. Чәрчивәнин гырағына да нахышлы һашијә дүзәлтди. 13  Маса үчүн гызылдан һалга дүзәлтди вә онлары масанын дөрд күнҹүнә, ајагларын бәркидилдији јерә вурду. 14  Һалгалар чәрчивәјә јахын вурулмушду. Масаны дашымаг үчүн олан шүвүлләр онлардан кечириләҹәкди. 15  О, бу шүвүлләри акасија ағаҹындан дүзәлдиб үстүнә гызыл чәкди. Бу шүвүлләр масаны дашымаг үчүн иди. 16  Бундан сонра маса үчүн халис гызылдан ләвазиматлар — нимчәләр, ҹамлар, касалар, еләҹә дә шәраб тәгдимәсини төкмәк үчүн долчалар дүзәлтди.+ 17  Сонра о, халис дөјмә гызылдан чырагдан дүзәлтди.+ Чырагдан — онун алтлығы, ҝөвдәси, голлары, тумурҹуглары, гөнчәләри вә ҝүлләри бир бүтөв иди.+ 18  Чырагданын ҝөвдәсиндән алты гол ајрылырды — үчү бир тәрәфә, үчү диҝәр тәрәфә. 19  Һәр ики тәрәфдәки голларда тумурҹуг вә гөнчәләрлә нөвбәләшән бадам чичәјинә бәнзәр үч ҝүл вар иди. Чырагданын ҝөвдәсиндән ајрылан алты гол бу ҹүр дүзәлдилмишди. 20  Чырагданын ҝөвдәсиндә дә тумурҹуг вә гөнчәләрлә нөвбәләшән бадам чичәјинә бәнзәр дөрд ҝүл вар иди. 21  Чырагданын ҝөвдәсиндән ајрылан алты голун һәр ҹүтүнүн алтында бир тумурҹуг вар иди: биринҹи ҹүт голун алтында бир тумурҹуг, икинҹи ҹүт голун алтында бир тумурҹуг вә үчүнҹү ҹүт голун алтында бир тумурҹуг. 22  Тумурҹуглар, голлар, үмумијјәтлә, чырагдан халис, дөјмә гызылдан дүзәлдилмишди вә бир бүтөв иди. 23  Сонра о, чырагдан үчүн халис гызылдан једди чыраг,+ машалар вә хәкәндазлар дүзәлтди. 24  Чырагдана вә онун бүтүн аваданлығына бир талант* халис гызыл сәрф олунду. 25  Сонра о, бухур јандырмаг үчүн акасија ағаҹындан гурбанҝаһ дүзәлтди.+ Гурбанҝаһ дөрдбуҹаг шәклиндә иди, ени вә узуну гулаҹ, һүндүрлүјү исә гулаҹ иди. Бујнузлары гурбанҝаһла бир бүтөв иди.+ 26  Гурбанҝаһын һәр јеринә, үстүнә, јанларына вә бујнузларына халис гызыл чәкди. Кәнарларына гызылдан һашијә вурду. 27  Һәр тәрәфдә ики-ики олмагла, ики тәрәфдә һашијәнин алтына гызыл һалга бәркитди. Гурбанҝаһы дашыјанда шүвүлләр бу һалгалардан кечириләҹәкди. 28  Сонра акасија ағаҹындан шүвүлләр дүзәлдиб үстүнә гызыл чәкди. 29  О һәмчинин усталыгла мүгәддәс мәсһ јағы+ вә гарышыгсыз әтирли бухур+ дүзәлтди.

Һашијәләр

Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 7,4 см. Б14 әлавәсинә бах.
34,2 кг. Б14 әлавәсинә бах.