Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 34:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јени даш лөвһәләр (1—4)

  • Муса Јеһованын ҹалалыны ҝөрүр (5—9)

  • Әһдин шәртләри тәкрарланыр (10—28)

  • Мусанын үзү ишыг сачыр (29—35)

34  Бундан сонра Јеһова Мусаја деди: «Өзүн үчүн әввәлкиләр+ кими ики даш лөвһә јон.+ Онлара сындырдығын лөвһәләрдәки сөзләри јазаҹағам.+  Сәһәрә һазыр ол. Сина дағынын башына галхаҹагсан. Орада Мәним өнүмдә дурмалысан.+  Амма сәнинлә һеч кәс галхмамалыдыр, дағда сәндән башга бир инс-ҹинс ҝөрүнмәмәлидир, һәндәвәриндә мал-һејван белә, отламамалыдыр».+  Муса Јеһованын сөзүнә әмәл едиб әввәлкиләр кими ики даш лөвһә јонду. Сүбһ тездән дурду, лөвһәләри дә әлинә алыб Сина дағына галхды.  Јеһова булудун ичиндә енди+ вә Мусанын јанында дајаныб Јеһова адыны бәјан етди.+  Јеһова онун гаршысындан кечиб деди: «Јеһова, Јеһова, рәһмли+ вә мәрһәмәтли+, сәбирли+, мәһәббәти* бол,+ һәгигәти әнҝин олан+ Аллаһ.  Минләрҹә нәсилләрә мәһәббәт ҝөстәрән,+ тәгсири, асилији вә ҝүнаһлары бағышлајан,+ ҝүнаһкарыса әсла ҹәзасыз гојмајан,+ аталарын ҝүнаһларынын ҹәзасыны оғулларына, нәвәләринә, үчүнҹү, дөрдүнҹү нәслә гәдәр өвладларына чәкдирән Аллаһ».+  Муса буну ешитҹәк баш әјиб јерәдәк тәзим етди.  Сонра деди: «Јеһова, һәрчәнд биз дикбаш халгыг,+ амма мәни лүтфүнә лајиг билирсәнсә, онда бизимлә ҝет.+ Нә олар, Јеһова, тәгсирләримизи, ҝүнаһларымызы бағышла,+ бизә јијә дур». 10  Ҹавабында Аллаһ деди: «Сизинлә әһд бағлајырам: бүтүн халгын ҝөзү габағында јер үзүндә мисли-бәрабәри ҝөрүнмәмиш, һеч бир халгын ешидиб-билмәдији харигәләр төрәдәҹәјәм.+ Араларында јашадығыныз бүтүн халглар Јеһованын ишләрини ҝөрәҹәк. Чүнки сизин үчүн һејрәтамиз* ишләр ҝөрәҹәјәм.+ 11  Инди сәнә верәҹәјим әмрә диггәтлә гулаг ас.+ Мән амориләри, кәнаниләри, һетләри, фәризиләри, һивиләри, јәбусиләри өнүнүздән говаҹағам.+ 12  Мәбада ҝедәҹәјиниз өлкәнин сакинләри илә әһд бағлајасыныз.+ Бу, сизин үчүн тәлә олар.+ 13  Онларын гурбанҝаһларыны дағыдын, дик дашларыны сындырыб парчалајын, Ашера бүтләрини* кәсин.+ 14  Башга аллаһлара сәҹдә етмәјин,+ чүнки Мән Јеһова там сәдагәт тәләб едән Аллаһам. Бәли, Мән там сәдагәт тәләб едирәм.+ 15  Мәбада о өлкәнин сакинләри илә әһд бағлајасыныз, јохса онлар өз аллаһлары илә зина едәндә вә онлара гурбанлар ҝәтирәндә сизи дә дәвәт едәҹәкләр вә сиз о гурбанлардан јејәҹәксиниз.+ 16  Сонра исә оғулларыныза онлардан гыз алаҹагсыныз.+ Онларын гызлары өз аллаһлары илә зина едәндә оғулларынызы да аллаһлары илә зина етмәјә сөвг едәҹәкләр.+ 17  Ситајиш етмәк үчүн төкмә бүт дүзәлтмәјин.+ 18  Мајасыз чөрәк бајрамыны гејд един.+ Сизә әмр етдијим кими, әвив* ајында, тәјин етдијим вахт једди ҝүн әрзиндә мајасыз чөрәк јејин, чүнки Мисирдән мәһз әвив ајында чыхмысыныз.+ 19  Бүтүн илк доғуланлар Мәнимдир.+ Мал-һејванынызын илк еркәк баласы Мәнимдир.+ 20  Ешшәјин илк баласынын әвәзинә гојун вериб ону сатын алмалысыныз. Алмасаныз, бојнуну сындырмалысыныз. Илк доғулан оғулларыныз үчүн фидјә вермәлисиниз.+ Һеч ким һүзурума әлибош ҝәлмәмәлидир. 21  Нә ишиниз варса, алты ҝүн әрзиндә един, једдинҹи ҝүн исә динҹәлин.+ Һәтта шум вә бичин вахты белә, һәмин ҝүн динҹәлмәлисиниз. 22  Буғданын нүбары илә Һәфтәләр бајрамыны, илин сонунда исә Мәһсул јығымы бајрамыны гејд един.+ 23  Илдә үч дәфә бүтүн кишиләриниз Рәббин, Исраилин Аллаһы Јеһованын өнүнә ҝәлмәлидир.+ 24  Мән бүтүн халглары гаршыныздан говаҹағам+ вә әразинизи ҝенишләндирәҹәјәм. Одур ки, илдә үч дәфә Аллаһыныз Јеһованын һүзуруна ҝедәндә сизин торпагларыныза ҝөз дикән олмајаҹаг. 25  Мәнә ҝәтирдијиниз гурбанын ганынын јанында мајалы һеч бир шеј тәгдим етмәјин.+ Пасха бајрамында ҝәтирилән гурбандан сәһәрә һеч нә галмамалыдыр.+ 26  Торпағынызын вердији илк мәһсулун ән јахшысыны Аллаһыныз Јеһованын евинә ҝәтирин.+ Оғлағы анасынын сүдүндә биширмәјин».+ 27  Сонра Јеһова Мусаја деди: «Бу сөзләри јаз,+ чүнки сәнинлә вә Исраил халгы илә мәһз бу сөзләрә әсасән әһд бағлајырам».+ 28  Муса Јеһованын јанында гырх ҝүн-гырх ҝеҹә галды. Бу мүддәт әрзиндә нә чөрәк једи, нә дә су ичди.+ Аллаһ әһдин сөзләрини, он әмри* лөвһәләрә јазды.+ 29  Муса әлиндә ики Шәһадәт лөвһәси Сина дағындан енди.+ О билмирди ки, Аллаһла данышдығына ҝөрә үзү ишыг сачыр. 30  Һарун вә халг Мусаја баханда ҝөрдүләр ки, үзү шәфәг сачыр, буна ҝөрә дә она јахынлашмаға горхдулар.+ 31  Муса онлары чағырды. Һарун иҹманын ағсаггаллары илә бирликдә онун јанына ҝәлди вә Муса онларла данышды. 32  Бундан сонра бүтүн исраиллиләр онун јанына ҝәлди вә Муса Јеһованын Сина дағында вердији бүтүн фәрманлары онлара билдирди.+ 33  Муса һәр дәфә онларла данышыб гуртаранда үзүнү нигабла өртүрдү.+ 34  Анҹаг Јеһова илә данышмаг үчүн Онун һүзуруна ҝедәндә нигабы үзүндән ҝөтүрүр, орадан чыханаҹан нигабсыз олурду.+ Чыханда алдығы әмрләри исраиллиләрә чатдырырды.+ 35  Исраиллиләр исә Мусанын үзүнүн шәфәг сачдығыны ҝөрүрдү. Онда Муса Аллаһла данышмаға ҝедәнәҹән үзүнү нигабла өртүрдү.+

Һашијәләр

Һәрфән: горхунҹ.
Һәрфән: он сөзү.