Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 33:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ исраиллиләрлә ҝетмәјәҹәк (1—6)

  • Дүшәрҝәдән кәнарда гурулмуш һүзур чадыры (7—11)

  • Муса Јеһованын ҹалалыны ҝөрмәк истәјир (12—23)

33  Сонра Јеһова Мусаја деди: «Мисирдән чыхардығын халгла бирликдә бурадан јола дүшүб Ибраһимә, Исһага вә Јагуба анд ичиб өвладларына* вермәји вәд етдијим торпаға ҝедин.+  Өнүнүздә ҝетмәк үчүн мәләк ҝөндәрәҹәјәм.+ Кәнаниләри, амориләри, һетләри, фәризиләри, һивиләри вә јәбусиләри гаршыныздан говаҹағам.+  Сүд-бал ахан дијара ҝедин.+ Анҹаг Мән сизинлә ҝетмәјәҹәјәм, јохса јары јолда сизи мәһв едәрәм, чүнки дикбаш халгсыныз».+  Халг бу бәд хәбәри ешидәндә јаса батды, һеч ким үстүнә бәр-бәзәк тахмады.  Онда Јеһова Мусаја деди: «Исраиллиләрә белә сөјлә: “Чох дикбаш халгсыныз.+ Араныздан кечиб бир ҝөз гырпымында көкүнүзү кәсәрдим.+ Инди бүтүн бәр-бәзәјинизи чыхардын. Мәнсә бахым, ҝөрүм сизинлә нә едирәм”».  Исраиллиләр Һуриб дағында бәр-бәзәкләрини чыхарыб даһа тахмадылар.  Муса чадырыны дүшәрҝәдән чыхарыб бир гәдәр аралыда гурду вә адыны һүзур чадыры гојду. Јеһова илә мәсләһәтләшмәк истәјән һәр кәс дүшәрҝәдән кәнарда гурулан бу һүзур чадырына ҝедәрди.+  Муса чадыра ҝетмәк үчүн чыханда һамы галхыб өз чадырынын ағзында дурар, о, чадыра ҝирәнә гәдәр ардынҹа бахарды.  Муса чадыра ҝирән кими булуд сүтуну+ ениб чадырын ҝиришиндә дурарды вә Аллаһ Муса илә данышыб гуртарана кими орадан ајрылмазды.+ 10  Ҹамаат булуд сүтунунун чадырын ҝиришиндә дурдуғуну ҝөрәндә галхыб өз чадырынын ҝиришиндә тәзим едәрди. 11  Ики нәфәр бир-бири илә неҹә данышырса, Јеһова да Муса илә елә данышырды, үз-үзә.+ Сонра Муса дүшәрҝәјә гајыдыр, онун хидмәтиндә дуран көмәкчиси Нун оғлу Јушә+ исә чадырдан ајрылмырды. 12  Муса Јеһоваја деди: «Мәнә дејирсән: “Бу халга рәһбәрлик ет”, амма мәнимлә кими ҝөндәрәҹәјини билдирмирсән. Үстәлик, мәни јахындан таныдығыны* вә мәндән разы олдуғуну дејирсән. 13  Әҝәр һәгигәтән дә, мәндән разысанса, хаһиш едирәм, јолларыны мәнә ач,+ гој Сәни јахшы таныјым вә бундан сонра да Сәни разы салым. Ахы бу халг да Сәнин халгындыр».+ 14  Онда Аллаһ ҹаваб верди: «Мән Өзүм сәнинлә ҝедәҹәјәм,+ сәнә динҹлик верәҹәјәм».+ 15  Муса Аллаһа деди: «Әҝәр Өзүн бизимлә ҝетмәјәҹәксәнсә, бизи бурадан чыхарма. 16  Сән бизимлә ҝетмәсән, бизи јер үзүндәки башга халглардан фәргләндирмәсән, нәдән биләҹәјик ки, мәнә, халгына илтифат ҝөстәрирсән?»+ 17  Јеһова Мусаја деди: «Бу хаһишини дә јеринә јетирәҹәјәм, чүнки сәнә һүсн-рәғбәтим вар, сәни јахындан таныјырам». 18  Онда Муса деди: «Нә олар, мәнә ҹалалыны ҝөстәр». 19  Аллаһ исә деди: «Сәнә Өз кәрамәтими* ҝөстәрәҹәјәм вә гаршында Јеһова адыны бәјан едәҹәјәм.+ Илтифат ҝөстәрилмәли адама илтифат, мәрһәмәт ҝөстәрилмәли адама мәрһәмәт ҝөстәрәҹәјәм».+ 20  Амма сонра әлавә етди: «Үзүмү исә ҝөрә билмәзсән, чүнки үзүмү ҝөрән кәс сағ гала билмәз». 21  Јеһова сөзүнә давам етди: «Будур, јанымда бир јер вар. Ҝәл дур бу гајанын үстүндә. 22  Ҹалалымы ҝөстәрәндә сәни гајадакы јарыға салаҹағам вә Мән кечиб ҝедәнә гәдәр әлимлә сәни өртәҹәјәм. 23  Сонра әлими чәкәҹәјәм, Мәни архадан ҝөрәҹәксән. Анҹаг үзүмү ҝөрмәјәҹәксән».+

Һашијәләр

Һәрфән: тохумларына.
Һәрфән: адымла таныдығыны.
Хејирхаһлыг, лүтфкарлыг, сәхавәт кими хүсусијјәтләри дахил едән үлви кејфијјәт.