Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 30:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бухур гурбанҝаһы (1—10)

  • Сијаһыјаалма вә кәффарә һаггы (11—16)

  • Јујунмаг үчүн мис чән (17—21)

  • Мәсһ јағынын тәркиби вә һазырланмасы (22—33)

  • Мүгәддәс бухурун тәркиби вә һазырланмасы (34—38)

30  Бухур јандырмаг үчүн акасија ағаҹындан гурбанҝаһ дүзәлдин.+  Гурбанҝаһ дөрдбуҹаг шәклиндә олсун, ени вә узуну бир гулаҹ*, һүндүрлүјү исә ики гулаҹ. Бујнузлары гурбанҝаһла бир бүтөв олмалыдыр.+  Гурбанҝаһын һәр јеринә, үстүнә, јанларына вә бујнузларына халис гызыл чәкин. Кәнарларына гызылдан һашијә вурун.  Һәр тәрәфдә ики-ики олмагла, ики тәрәфдә һашијәнин алтына гызыл һалга бәркидин. Гурбанҝаһы дашыјанда шүвүлләри бу һалгалардан кечирәҹәксиниз.  Шүвүлләри акасија ағаҹындан дүзәлдин вә үстүнә гызыл чәкин.  Гурбанҝаһы Шәһадәт сандығынын өнүндәки пәрдәнин габағына гојун.+ О, сәнә ҝөрүнәҹәјим јерин, Шәһадәт сандығынын үстүндәки гапағын гаршысында олмалыдыр.+  Һарун+ гурбанҝаһын үстүндә әтирли бухур јандырмалыдыр.+ Бухуру һәм сәһәрләр чыраглары һазырлајанда јандырмалыдыр,+  һәм дә гаш гаралан вахт чыраглары јандыранда. Бу бухур тәгдимәсини нәсилдән-нәслә мүтәмади олараг Јеһованын өнүндә ҝәтирин.  Гурбанҝаһын үстүндә нә јасаг бухур,+ нә јандырма гурбаны, нә дә тахыл тәгдимәси ҝәтирмәјин, үстүнә шәраб тәгдимәси төкмәјин. 10  Һарун гурбанҝаһы пак етмәк үчүн ҝүнаһ гурбаны кими ҝәтирилән һејванын ганындан онун бујнузларына чәкмәлидир. Буну кәффарә олараг илдә бир дәфә едәҹәк.+ Нәсилдән-нәслә белә олмалыдыр. Гурбанҝаһ Јеһованын ҝөзүндә сон дәрәҹә мүгәддәсдир». 11  Сонра Јеһова Мусаја деди: 12  «Исраил оғулларыны сијаһыја алыб сајанда+ һәр кәс ҹанынын әвәзиндә Јеһоваја фидјә версин. Гој белә етсинләр ки, сијаһыја алынан вахт башларына бәла ҝәлмәсин. 13  Сијаһыја алынан һәр кәс мүгәддәс мәкан шекели* илә јарым шекел вермәлидир.+ Шекел ијирми ҝераја* бәрабәрдир. Бу јарым шекел Јеһоваја верилмәлидир.+ 14  Ијирми вә ијирмидән јухары јашда олуб сијаһыја алынан һәр кәс Јеһованын дедији пајы ианә етсин.+ 15  Ҹаны үчүн кәффарә олараг Јеһоваја бу ианәни верәндә нә варлы јарым шекелдән чох вермәлидир, нә дә касыб ондан аз вермәлидир. 16  Кәффарә һаггы олан ҝүмүш пулу исраиллиләрдән ал вә Һүзур чадырында едилән ибадәт үчүн вер. Бу, исраиллиләри Јеһоваја хатырладан нишан вә ҹанлары үчүн кәффарә олаҹаг». 17  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 18  «Јујунмаг үчүн мисдән бир чән вә онун үчүн алтлыг дүзәлдин.+ Ону Һүзур чадыры илә гурбанҝаһын арасына гојун вә ичини су илә долдурун.+ 19  Һарунла оғуллары онун сују илә әл-ајагларыны јумалыдыр.+ 20  Онлар Һүзур чадырына ҝирәндә, јахуд хидмәт етмәк вә одда јандырылан тәгдимәләри Јеһоваја тәгдим етмәк үчүн гурбанҝаһа јахынлашанда јујунмалыдырлар ки, өлмәсинләр. 21  Онлар әл-ајагларыны јумалыдырлар, јохса өләҹәкләр. Бу, нәсилдән-нәслә һәм онун үчүн, һәм дә өвладлары үчүн дәјишмәз ганун олаҹаг».+ 22  Јеһова сонра Мусаја деди: 23  «Ән ҝөзәл әтријјатдан ҝөтүрүн: 500 шекел бәрк мүрр, онун јарысы гәдәр, 250 шекел әтирли дарчын, 250 шекел әтирли кәҹәвәр, 24  мүгәддәс мәкан шекели+ илә 500 шекел дарчын* вә 1 һин* зејтун јағы. 25  Онлардан мүгәддәс мәсһ јағы дүзәлдин. Усталыгла һазырланмыш бу гатышыг мүгәддәс мәсһ јағы олсун.+ 26  Онунла Һүзур чадырыны+ вә Шәһадәт сандығыны, 27  масаны вә бүтүн ләвазиматыны, чырагданы вә бүтүн аваданлығыны, бухур гурбанҝаһыны, 28  јандырма гурбаны үчүн гурбанҝаһы вә бүтүн аваданлығыны, чәни вә алтлығыны мәсһ ет. 29  Онлары мүгәддәс ет. Беләликлә, онлар сон дәрәҹә мүгәддәс олаҹаглар.+ Онлара тохунан адам мүгәддәс олмалыдыр.+ 30  Һаруну+ вә оғулларыны+ да мәсһ ет. Онлары мүгәддәс ет ки, Мәнә каһин кими хидмәт етсинләр.+ 31  Исраиллиләрә белә де: “Бу јағ нәсилдән-нәслә Мәним үчүн мүгәддәс јағ олаҹаг.+ 32  Һеч ким ондан бәдәнинә чәкә билмәз. Һәм дә бу тәркибдә һеч нә дүзәлтмәјин. О, мүгәддәсдир. Ону һәмишә мүгәддәс тутун. 33  Ким буна бәнзәр јағ дүзәлтсә вә ја кәнар адама* бу јағдан чәксә, халгын арасындан јох едиләҹәк*”».+ 34  Јеһова Мусаја деди: «Бәрабәр өлчүдә балзам, әтирли бухур, әтирли галбан гатраны вә халис күндүр ҝөтүрүн.+ 35  Сонра онлардан бухур дүзәлдин;+ әтирли отларын гатышығы усталыгла һазырланмалы, дузланмалыдыр+. Бу гатышыг гарышыгсыз вә мүгәддәс олмалыдыр. 36  Ондан бир аз ҝөтүрүн, дөјүб тоз һалына салын вә бир гәдәрини Һүзур чадырында Шәһадәт сандығынын гаршысына, сәнә ҝөрүнәҹәјим јерә гојун. Бу гатышығы сон дәрәҹә мүгәддәс тутмалысыныз. 37  Бу тәркибдә өзүнүз үчүн бухур дүзәлтмәјин.+ Буна Јеһованын ҝөзүндә мүгәддәс олан бир шеј кими бахмалысыныз. 38  Ким әтриндән өтрү буна бәнзәр бир шеј дүзәлтсә, халгын арасындан јох едиләҹәк*».

Һашијәләр

Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ҝера 0,57 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Чин дарчыны.
Һин 3,67 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Јәни Һарунун нәслиндән олмајан адама.
Јахуд өлдүрүләҹәк.
Јахуд өлдүрүләҹәк.