Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 29:1—46

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһинләрин тәјин олунмасы (1—37)

  • Ҝүндәлик гурбанлар (38—46)

29  Мәнә каһин гисминдә хидмәт етмәләри үчүн онлары пак ет: бир ҹаван буға, ики гүсурсуз гоч,+  мајасыз чөрәк, мајасыз јағлы хәмирдән биширилмиш һалгавары чөрәк вә мајасыз хәмирдән биширилмиш, үстүнә јағ чәкилмиш лаваш ҝөтүр.+ Бунлары нарын буғда унундан бишир  вә сәбәтә гојуб буға вә гочларла бирликдә тәгдим ет.+  Һаруну оғуллары илә бирликдә Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтир.+ Гој онлар су илә јујунсунлар.+  Сонра палтарлары ҝөтүр,+ алт көјнәји, дөшлүјүн алтындан ҝејилән голсуз көјнәји, дөшлүјү, синәбәнди Һаруна ҝејиндир вә дөшлүјүн үстүндән сарынан тохунма гуршағы белинә мөһкәм сары.+  Әммамәни башына гој вә мүгәддәс гызыл лөвһәҹији* әммамәнин үстүнә бәркит.+  Башына мәсһ јағы+ төкүб ону мәсһ ет.+  Сонра оғулларыны габаға чыхарыб алт көјнәји ҝејиндир,+  һәм Һарунун, һәм дә оғулларынын белинә кәмәрләри бағла. Оғулларынын башына чалма гој. Каһинлик онлара мәхсус олаҹаг. Бу, һәмишә гүввәдә олаҹаг бир ганундур.+ Һарунла оғулларыны каһинлијә белә тәјин етмәлисән.+ 10  Буғаны Һүзур чадырынын гаршысына ҝәтир, гој Һарунла оғуллары әлләрини буғанын башына гојсунлар.+ 11  Јеһованын өнүндә, Һүзур чадырынын ҝиришиндә буғаны кәс.+ 12  Бармағыны буғанын ганына батыр вә гурбанҝаһын бујнузларына чәк.+ Ганын галаныны гурбанҝаһын дибинә төк.+ 13  Сонра бағырсагларын, гараҹијәрин үстүндәки пији, бөјрәкләри вә онларын үстүндәки пији ајыр вә гурбанҝаһда јандыр.+ 14  Буғанын әтини, дәрисини вә нәҹисини исә дүшәрҝәдән кәнарда јандыр. Бу, ҝүнаһ гурбаныдыр. 15  Сонра гочлардан бирини ҝөтүр. Гој Һарунла оғуллары әлләрини гочун башына гојсунлар.+ 16  Гочу кәс вә ганындан ҝөтүрүб һәр тәрәфдән гурбанҝаһын үстүнә чилә.+ 17  Гочу һиссәләрә бөл, бағырсагларыны, ајагларыны ју,+ һиссәләри дүзүб башы да јанына гој. 18  Гочу бүтүнлүклә гурбанҝаһда јандыр. Бу, Јеһоваја ҝәтирилән јандырма гурбаны, хош әтирдир;+ Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимәдир. 19  Сонра о бири гочу ҝөтүр. Һарунла оғуллары әлләрини онун башына гојсун.+ 20  Гочу кәс вә ганындан бир аз ҝөтүрүб Һарунун вә оғулларынын сағ гулағынын мәрҹәјинә, сағ әлләринин вә сағ ајагларынын баш бармағына чәк. Һәмчинин ганы һәр тәрәфдән гурбанҝаһын үстүнә чилә. 21  Сонра мәсһ јағындан+ вә гурбанҝаһын үстүндәки гандан ҝөтүрүб Һарунун вә палтарынын, оғулларынын вә онларын палтарынын үстүнә сәп ки, о да, палтары да, еләҹә дә оғуллары вә онларын палтары да мүгәддәс олсун.+ 22  Сонра гочун пијини, гујруғуну, бағырсагларын вә гараҹијәрин пијини, бөјрәкләри вә онларын үстүндәки пији,+ еләҹә дә сағ буду ајыр. Бу, каһинлик гурбаны кими тәгдим олунан гочдур.+ 23  Һәмчинин Јеһованын өнүндәки мајасыз чөрәкләр олан сәбәтдән бир јумру чөрәк, јағлы хәмирдән биширилмиш бир һалгавары чөрәк вә бир дәнә лаваш ҝөтүр. 24  Онларын һамысыны Һарунун вә оғулларынын әлинин ичинә гој. Гој онлары јелләдәрәк Јеһованын һүзурунда јелләтмә тәгдимәси кими тәгдим етсинләр. 25  Сонра чөрәкләри онлардан ал вә јандырма гурбанынын үстүндә Јеһованын өнүндә хош әтирли тәгдимә кими гурбанҝаһда јандыр. Бу, Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимәдир. 26  Сонра Һарун үчүн каһинлик гурбаны кими тәгдим олунан гочун дөш һиссәсини ҝөтүр+ вә јелләдәрәк Јеһованын һүзурунда јелләтмә тәгдимәси кими тәгдим ет. Бу, сәнин пајын олаҹаг. 27  Һарун вә оғуллары үчүн каһинлик гурбаны кими тәгдим олунан гочун һиссәләрини — јелләтмә тәгдимәси кими ҝәтирилән дөшү вә мүгәддәс пај кими ҝәтирилән буду мүгәддәс ет.+ 28  Онлар Һарунла оғулларынын олаҹаг. Исраиллиләр һәмишә бу гајдаја риајәт етмәлидирләр, чүнки бу, мүгәддәс пајдыр. Бу, исраиллиләрин вердији мүгәддәс пај олаҹаг, ҝәтирдикләри үнсијјәт гурбанларындан Јеһова үчүн ајрылан мүгәддәс пај.+ 29  Һарунун мүгәддәс палтарларыны+ ондан сонра оғуллары ҝејинәҹәк. Бу палтарлары мәсһ олунуб каһинлијә тәјин едиләндә ҝејинәҹәкләр.+ 30  Һарундан сонра каһин олаҹаг вә мүгәддәс мәканда хидмәт етмәк үчүн Һүзур чадырына дахил олаҹаг оғлу једди ҝүн о палтарлары ҝејинәҹәк.+ 31  Һарунла оғуллары үчүн каһинлик гурбаны кими тәгдим олунан гочун әтини мүгәддәс јердә суда бишир.+ 32  Һарун вә оғуллары әти сәбәтдә олан чөрәклә Һүзур чадырынын ҝиришиндә јемәлидирләр.+ 33  Онлар пак едилиб каһинлијә тәјин олунмалары үчүн кәффарә олараг ҝәтирилән тәгдимәләри јемәлидирләр. Лакин кәнар адам* онлардан јејә билмәз, чүнки онлар мүгәддәсдир.+ 34  Каһинлик гурбанынын әтиндән вә ја чөрәкдән сәһәрә галаны јандырын.+ Ону јемәк олмаз, чүнки мүгәддәсдир. 35  Һарун вә оғуллары илә бағлы нә әмр етмишәмсә, һамысыны јеринә јетир. Онларын каһинлијә тәјин едилмәси једди ҝүн чәкәҹәк.+ 36  Һәр ҝүн кәффарә үчүн ҝүнаһ гурбаны олараг бир буға тәгдим ет. Кәффарә ҝәтирәрәк гурбанҝаһы пак ет*; ону мүгәддәс етмәк үчүн мәсһ елә.+ 37  Гурбанҝаһ үчүн кәффарә ҝәтирмәк једди ҝүн чәкәҹәк. Ону мүгәддәс ет. Беләликлә, гурбанҝаһ сон дәрәҹә мүгәддәс олаҹаг.+ Она тохунан адам мүгәддәс олмалыдыр. 38  Гурбанҝаһда бунлары тәгдим ет: мүтәмади олараг, һәр ҝүн ики еркәк тоғлу.+ 39  Тоғлунун бирини сәһәр, диҝәрини исә гаш гараланда тәгдим ет.+ 40  Ефанын* онда бири гәдәр нарын уна һинин* дөрддә бири гәдәр јағ гат. Буну вә шәраб тәгдимәси олараг һинин дөрддә бири гәдәр шәрабы биринҹи тоғлунун јанында тәгдим ет. 41  Гаш гараланда ҝәтирдијин икинҹи тоғлунун јанында сәһәрки кими тахыл вә шәраб тәгдимәси ҝәтир. Ону Јеһоваја хош әтир кими, одда јандырылан тәгдимә кими тәгдим ет. 42  Бу јандырма гурбаныны нәсилләр бојунҹа Һүзур чадырынын ҝиришиндә, Јеһованын өнүндә мүнтәзәм ҝәтирмәлисиниз. Орада Мән сизә ҝөрүнәҹәјәм вә сәнинлә данышаҹағам.+ 43  Мән орада исраиллиләрә ҝөрүнәҹәјәм вә ҹалалымдан һәмин јер мүгәддәс олаҹаг.+ 44  Һүзур чадырыны вә гурбанҝаһы мүгәддәс едәҹәјәм. Һәмчинин Һаруну вә оғулларыны да мүгәддәс едәҹәјәм ки,+ Мәнә каһин кими хидмәт етсинләр. 45  Мән Исраил халгынын арасында јашајаҹағам, онларын Аллаһы олаҹағам.+ 46  Онлар биләҹәкләр ки, Мән онларын Аллаһы Јеһовајам. Онлары Мисирдән чыхармышам ки, араларында јашајым.+ Мән онларын Аллаһы Јеһовајам.

Һашијәләр

Һәрфән: мүгәддәс һәср нишаныны. Һарунун Аллаһа һәср олундуғуну билдирән мүгәддәс нишан.
Јәни Һарунун нәслиндән олмајан адам.
Һәрфән: ҝүнаһдан пак ет.
Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һин 3,67 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.