Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 28:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһин палтары (1—5)

  • Дөшлүк (6—14)

  • Синәбәнд (15—30)

    • Урим вә Туммим (30)

  • Голсуз көјнәк (31—35)

  • Гызыл лөвһәҹикли әммамә (36—39)

  • Каһинин диҝәр палтарлары (40—43)

28  Гардашын Һаруну+ вә оғуллары+ Надаб, Абиһу,+ Әлјазар вә Исамары+ исраиллиләрин ичиндән ајыр ки, Мәнә каһин гисминдә хидмәт етсинләр.+  Гардашын Һарунун ҝөркәминә әзәмәт вә ҝөзәллик гатаҹаг мүгәддәс ҝејим һазырланмалыдыр.+  Бүтүн баҹарыглы адамларла, габилијјәт бәхш етдијим һәр кәслә даныш,+ гој онлар Һарунун мүгәддәс олмасы үчүн она ҝејим тиксинләр вә о, Мәнә каһин кими хидмәт етсин.  Онлар бу ҝејимләри тикмәлидирләр: синәбәнд+, дөшлүк+, голсуз көјнәк+, дама-дама алт көјнәк, әммамә+, гуршаг.+ Гој гардашын Һаруна вә онун оғулларына бу мүгәддәс ҝејимләри тиксинләр ки, онлар Мәнә каһин кими хидмәт етсинләр.  Усталар гызыл сапдан, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јун вә зәриф кәтандан истифадә етмәлидирләр.  Дөшлүк гызыл сапдан, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән нахышлы тохунмалыдыр.+  Дөшлүјүн ики чијинлији олмалыдыр, бунлар дөшлүјүн ики уҹуна бәркидилиб дөшлүјү бирләшдирәҹәк.  Дөшлүјү сых бағламаг үчүн она бәркидилмиш гуршаг+ да ејни малдан, гызыл сапдан, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән тохунмалыдыр.  Ики дамарлы әгиг дашы+ ҝөтүрүн вә үзәринә Исраилин оғулларынын адыны нәгш еләјин.+ 10  Алтысынын адыны бир даша, диҝәр алтысынын адыны исә о бири даша доғулма сырасына ҝөрә јазын. 11  Һәккак Исраилин оғулларынын адларыны мөһүр ојмасы кими ики дашын үстүнә һәкк етсин.+ Сонра онлары гызыл сағанаглара салын. 12  О ики дашын һәрәсини бир чијинлијә бәркидин. Онлар Исраил оғуллары үчүн јаддашлыг олаҹаг.+ Һарун онларын адларыны Јеһованын өнүндә јаддашлыг кими чијинләриндә дашыјаҹаг. 13  Сағанаглары гызылдан дүзәлдин. 14  Халис гызылдан ипә бәнзәр ики бурма зәнҹир дүзәлдин вә зәнҹирләри сағанаглара бирләшдирин.+ 15  Нахышчыја һөкм синәбәнди дүзәлтдир.+ О да дөшлүк кими гызыл сапдан, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән олмалыдыр.+ 16  Ики гатлананда дөрдбуҹаг шәклини алмалы, ени вә узуну бир гарыш* олмалыдыр. 17  Үстүнә дөрд ҹәрҝә даш дүзүлмәлидир: биринҹи ҹәрҝәдә јагут, топаз, зүмрүд, 18  икинҹи ҹәрҝәдә фирузә, ҝөј јагут, јәшәм, 19  үчүнҹү ҹәрҝәдә ләшәм*, әгиг, аметист, 20  дөрдүнҹү ҹәрҝәдә хризолит, дамарлы әгиг, нефрит. Онлар гызыл сағанаглара салынмалыдыр. 21  Дашлар Исраилин оғулларынын адларына мүвафиг олараг, он ики әдәд олмалыдыр. Һәр бир дашын үстүнә мөһүр ојмасы кими бир ад нәгш олунмалыдыр, һәр даша он ики гәбиләдән биринин ады. 22  Синәбәнд үчүн халис гызылдан ипә бәнзәр бурма зәнҹир+ 23  вә гызылдан ики һалга дүзәлдин. Һалгалары синәбәндин күнҹләринә бәркидин. 24  Ики гызыл зәнҹири синәбәндин күнҹләриндәки һалгалара тахын. 25  Зәнҹирләрин о бири уҹларыны дөшлүјүн өн һиссәсиндә олан чијинликләрдәки сағанаглара тахын. 26  Ики гызыл һалга дүзәлдиб синәбәндин ичәри гатланан, дөшлүјә бахан тәрәфинин ики күнҹүнә бирләшдирин.+ 27  Гызылдан ики ајры һалга дүзәлдин вә онлары габагдан, дөшлүјүн чијинлијинин ашағы уҹларына, онун бирләшдији јерә јахын, тохунма гуршагдан јухарыда бәркидин.+ 28  Синәбәнди сахламаг үчүн онун һалгаларындан дөшлүјүн һалгаларына ҝөј ипләр кечирилиб бағланмалыдыр. Беләликлә, синәбәнд гуршагдан јухарыда, дөшлүјүн үстүндә дураҹаг. 29  Һарун Мүгәддәс јерә ҝирәндә Исраилин оғулларынын адларыны үрәјинин үстүндә, һөкм синәбәндиндә, даими јаддашлыг кими Јеһованын өнүндә дашымалыдыр. 30  Урим вә Туммим* һөкм синәбәндиндә сахланылмалыдыр.+ Һарун Јеһованын өнүнә чыханда онлар Һарунун үрәјинин үстүндә олмалыдыр вә о, Исраил оғулларына һөкм етмәк үчүн олан бу әшјалары Јеһованын өнүндә һәмишә үрәјинин үстүнә гојуб дашымалыдыр. 31  Дөшлүјүн алтындан ҝејиләҹәк голсуз көјнәји бүсбүтүн ҝөј ипликдән тохујун.+ 32  Ортада боғазлыг олмалыдыр. Онун кәнарларына көбә тохунмалыдыр ки, боғазлыг зиреһинки кими мөһкәм олсун, ҹырылмасын. 33  Голсуз көјнәјин әтәјинә бәнөвшәји јундан, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән нарлар, нарларын араларына исә гызыл зынгыровлар тикин. 34  Гызыл зынгырову вә нары көјнәјин әтәјинә сыра илә, бир дәнәдән бир дүзүн. 35  Һарун хидмәтини иҹра едәндә ону ҝејинмәлидир ки, мүгәддәс мәкана, Јеһованын өнүнә ҝириб чыханда зынгыровларын сәси ешидилсин вә о өлмәсин.+ 36  Халис гызылдан парлаг лөвһәҹик дүзәлдиб үстүнә мөһүр ојмасы кими «Мүгәддәслик Јеһоваја мәхсусдур» сөзләрини һәкк един.+ 37  Ону ҝөј ипләрлә әммамәнин габаг тәрәфинә бәркидин.+ 38  Лөвһәҹик Һарунун алнынын үстүндә олмалыдыр. Аллаһа бәхшиш кими тәгдим едилән мүгәддәс шејләрлә бағлы тәгсирләрин мәсулијјәтини Һарун дашыјаҹаг.+ Лөвһәҹик һәмишә Һарунун алнынын үстүндә олмалыдыр ки, исраиллиләр Јеһованын разылығыны газансынлар. 39  Алт көјнәји зәриф кәтандан дама-дама тохујун. Әммамәни дә зәриф кәтандан дүзәлдин. Бир дәнә дә кәмәр тохујун.+ 40  Һарунун оғуллары үчүн дә ҝөрүнүшләринә әзәмәт вә ҝөзәллик+ гатаҹаг алт көјнәк, гуршаг вә чалма дүзәлдин.+ 41  Онлары гардашын Һаруна вә онун оғулларына ҝејиндир, онлары мәсһ ет+ вә вәзифәләринә тәјин ет*.+ Онлар Мәнә каһин гисминдә хидмәт едәҹәкләр. 42  Ејиб јерләрини өртмәк үчүн онлара белдән дизә гәдәр олан туман тикин.+ 43  Һарун вә оғуллары Һүзур чадырына ҝирмәли вә ја мүгәддәс мәканда хидмәт едәркән гурбанҝаһа јахынлашмалы оланда туманы ҝејинсинләр ки, ҝүнаһ газаныб өлмәсинләр. Гој бу, һәмишәлик Һарунла өвладлары* үчүн ганун олсун.

Һашијәләр

Гарыш тәх. 22,2 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Намәлум гијмәтли даш. Кәһрәба, ҝиасинт, опал, ја да турмалин ола биләр.
Јахуд онлара сәлаһијјәт вер. Һәрфән: әлләрини долдур.
Һәрфән: тохуму.