Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 27:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јандырма гурбаны үчүн гурбанҝаһ (1—8)

  • Һәјәт (9—19)

  • Чыраглар үчүн јағ (20—21)

27  Акасија ағаҹындан ени вә узуну 5 гулаҹ*, һүндүрлүјү 3 гулаҹ* олан гурбанҝаһ дүзәлдин. Гурбанҝаһ дөрдбуҹаг олмалыдыр.+  Онун һәр күнҹүндә бујнуз дүзәлдин.+ Бујнузлар гурбанҝаһла бир бүтөв олмалыдыр. Гурбанҝаһын үстүнә мис чәкин.+  Күрәкләр, ләјәнләр, јабалар, хәкәндазлар, һәмчинин күлү јығмаг үчүн габлар дүзәлдин. Бүтүн ләвазиматлар мисдән олмалыдыр.+  Гурбанҝаһ үчүн мис шәбәкә дүзәлдин. Шәбәкәнин һәр дөрд күнҹүнә бир мис һалга бәркидин.  Шәбәкәни гурбанҝаһын ичинә, чәрчивәдән ашағыда јерләшдирин. О, гурбанҝаһын јарысына гәдәр чатмалыдыр.  Гурбанҝаһ үчүн акасија ағаҹындан шүвүлләр дүзәлдин вә онларын үстүнә мис чәкин.  Шүвүлләр һалгалардан кечириләҹәк, беләликлә, гурбанҝаһы дашыјанда шүвүлләр онун ики тәрәфинә дүшәҹәк.+  Гурбанҝаһы тахтадан, алтсыз сандыг шәклиндә дүзәлдин. О, дағда сәнә ҝөстәрилән нүмунәјә ујғун дүзәлдилмәлидир.+  Мүгәддәс чадырын һәјәти олмалыдыр.+ Һәјәтин ҹәнуб тәрәфинә, јәни ҹәнуба бахан тәрәфинә зәриф кәтандан парча чәпәр чәкин. О, 100 гулаҹ узунлуғунда олмалыдыр.+ 10  Онун үчүн 20 дирәк вә мисдән 20 ојуглу алтлыг һазырланмалыдыр. Дирәкләрин гармаглары вә һалгалары ҝүмүшдән олмалыдыр. 11  Шимал тәрәфә чәкилән парча чәпәр дә 100 гулаҹ узунлуғунда олмалы, 20 дирәји, мисдән 20 ојуглу алтлығы, дирәкләр үчүн исә ҝүмүш гармаглары вә һалгалары олмалыдыр. 12  Гәрб тәрәфдән һәјәтин енинә 50 гулаҹ узунлуғунда парча чәпәр чәкин. Онун үчүн 10 дирәк вә 10 ојуглу алтлыг дүзәлдилмәлидир. 13  Шәргә, ҝүндоғана бахан тәрәфдә һәјәтин ени 50 гулаҹ олмалыдыр. 14  Ҝиришин сағ тәрәфинә 15 гулаҹ узунлуғунда парча чәпәр чәкилмәли, 3 дирәји вә 3 ојуглу алтлығы олмалыдыр.+ 15  Ҝиришин сол тәрәфинә дә 15 гулаҹ узунлуғунда парча чәпәр чәкилмәли, 3 дирәји вә 3 ојуглу алтлығы олмалыдыр. 16  Һәјәтин ҝиришинә 20 гулаҹ узунлуғунда пәрдә чәкин. Пәрдә ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан, зәриф кәтан ипликдән тохунмалыдыр.+ Онун үчүн 4 дирәк вә 4 ојуглу алтлыг һазырланмалыдыр.+ 17  Һәјәтин бүтүн дирәкләринин һалгалары вә гармаглары ҝүмүшдән, ојуглу алтлыглары исә мисдән олмалыдыр.+ 18  Һәјәтин узунлуғу 100 гулаҹ,+ ени 50 гулаҹ, зәриф кәтандан олан парча чәпәрин исә ени 5 гулаҹ олмалыдыр. Һәјәт үчүн мисдән ојуглу алтлыглар дүзәлдилмәлидир. 19  Мүгәддәс чадырда ишләдилән бүтүн әшјалар, чадырын вә һәјәтин бүтүн мыхлары мисдән олмалыдыр.+ 20  Исраиллиләрә әмр ет, чырагларын сәрасәр јанмасы үчүн зејтундан чәкилмиш халис јағ ҝәтирсинләр.+ 21  Һарун вә оғуллары Һүзур чадырында, Шәһадәт сандығынын гаршысындакы пәрдәнин бајыр тәрәфиндәки чыраглары ахшамдан сәһәрә гәдәр Јеһованын өнүндә јанар сахлајаҹаглар.+ Исраиллиләрин бүтүн нәсилләри һәмишә гүввәдә олаҹаг бу гануна әмәл етмәлидирләр.+

Һашијәләр