Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 23:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраилә верилмиш һөкмләр (1—19)

    • Дүрүст вә әдаләтли давранышла бағлы (1—9)

    • Шәнбә вә бајрамларла бағлы (10—19)

  • Исраиллиләрә бәләдчилик едән мәләк (20—26)

  • Торпагларын тутулмасы вә сәрһәдләр барәдә мәлумат (27—33)

23  Јалан хәбәр јајмајын.+ Пислик мәгсәдилә шаһидлик едәрәк шәр адамла әлбир олмајын.+  Күтләјә гошулуб пислик етмәјин; шаһидлик верәндә чохлуға ујуб әдаләти позмајын.  Касыбын ишинә баханда үзҝөрәнлик еләмәјин.+  Ҝөрсәниз ки, дүшмәнинизин өкүзү вә ја ешшәји азыб, ону јијәсинин јанына апарын.+  Сизә дүшмән кәсилән адамын ешшәјини јүк алтында јыхылыб галмыш ҝөрәндә јанындан өтүб кечмәјин. Јијәсинә һејванын үстүндән јүкү ачыб ҝөтүрмәјә көмәк един.+  Касыбын ишинә баханда әдаләти позмајын.+  Јаландан иттиһам етмәкдән узаг дурун. Ҝүнаһсыз вә дүз адамы өлдүрмәјин, Мән белә иш ҝөрәнә һагг газандырмарам.+  Рүшвәт алмајын, чүнки рүшвәт ити ҝөзү кор едәр, дүрүст адамын фикрини дәјишдирәр.+  Гәриби сыхышдырмајын. Гәриб олмаг нәдир јахшы билирсиниз, чүнки өзүнүз дә Мисирдә гәриб олмусунуз.+ 10  Торпағынызы алты ил беҹәриб мәһсулуну јығын.+ 11  Једдинҹи ил исә беҹәрмәјин, динҹә гојун. Орада нә битсә, гој касыб-кусуб јесин; онлардан галан исә гурда-гуша јем олсун. Бу, үзүм бағыныза да, зејтун бағыныза да аиддир. 12  Нә ишиниз варса, алты ҝүн әрзиндә ҝөрүн, једдинҹи ҝүн исә һеч бир иш ҝөрмәјин. Гојун өкүзүнүз, ешшәјиниз динҹәлсин, гул-гарабашыныз вә јурдунуздакы јаделли истираһәт етсин.+ 13  Диггәтли олун ки, дедијим шејләрин һамысына әмәл едәсиниз.+ Башга аллаһларын адыны дилинизә ҝәтирмәјин, ағзыныздан онларын ады чыхмасын.+ 14  Илдә үч дәфә Мәним шәрәфимә бајрам кечирмәлисиниз.+ 15  Мајасыз чөрәк бајрамыны гејд един.+ Сизә тапшырдығым кими, әвив* ајында, тәјин етдијим вахт једди ҝүн мајасыз чөрәк јемәлисиниз,+ чүнки Мисирдән мәһз һәмин вахт чыхмысыныз. Һеч ким һүзурума әлибош ҝәлмәсин.+ 16  Һәмчинин Бичин бајрамыны*, зәһмәтинизин нүбарынын, беҹәрдијиниз торпағын илк мәһсулунун бичинини гејд един.+ Еләҹә дә илин сонунда, әкиб-беҹәрдијиниз мәһсулу јығанда Мәһсул јығымы бајрамыны* гејд един.+ 17  Илдә үч дәфә бүтүн кишиләриниз Рәббиниз Јеһованын һүзуруна ҝәлмәлидир.+ 18  Мәнә ҝәтирдијиниз гурбанын ганынын јанында мајалы һеч нә олмамалыдыр. Мәнә һәср олунан бајрамларда ҝәтирилән гурбанларын пијиндән сәһәрә галмамалыдыр. 19  Торпағыныздан ҝөтүрдүјүнүз илк мәһсулун ән јахшысыны Аллаһыныз Јеһованын евинә ҝәтирмәлисиниз.+ Оғлағы анасынын сүдүндә биширмәјин.+ 20  Габағынызҹа мәләк ҝөндәрирәм ки,+ сизи јолда горусун, ҝәтириб һазырладығым јерә чыхарсын.+ 21  Һәрәкәтинизә фикир верин вә онун сөзүнә әмәл един. Бу мәләјә гаршы чыхмајын, о, асилијинизи бағышламајаҹаг,+ чүнки о, Мәним адымы дашыјыр. 22  Анҹаг онун сөзүнә дәгигликлә әмәл етсәниз вә Мән дејән һәр шејә табе олсаныз, сизә гәним кәсиләнә гәним кәсиләҹәјәм, сизә гаршы чыхана гаршы дураҹағам. 23  Мәләк гаршынызда ҝедиб сизи амориләрин, һетләрин, фәризиләрин, кәнаниләрин, һивиләрин вә јәбусиләрин торпағына ҝәтирәҹәк вә Мән бу халглары јох едәҹәјәм.+ 24  Бу халгларын аллаһларына сәҹдә гылмајын, ујуб онлара ибадәт етмәјин. Һәмин халгларын әмәлләрини тәкрарламајын.+ Әксинә, бүт-аллаһларыны сындырыб дағыдын, дик дашларыны* парча-парча един.+ 25  Сиз Аллаһыныз Јеһоваја ибадәт етмәлисиниз,+ О да сизин чөрәјинизә, сујунуза бәрәкәт верәҹәк,+ азар-безары сиздән узаг едәҹәк.+ 26  Өлкәниздә һеч бир гадын ушаг салмајаҹаг, һеч бири сонсуз олмајаҹаг.+ Сизи узунөмүрлү едәҹәјәм. 27  Гаршыныза чыхан бүтүн халглары чахнашмаја салаҹағам,+ елә едәҹәјәм ки, бүтүн дүшмәнләриниз өнүнүздән гачаҹаг. Сизи һәлә ҝөрмәмишдән Мәним һаггымда ешидиб ҹанларына ләрзә дүшәҹәк.+ 28  Сиз һәлә ора чатмамышдан һивиләри, кәнаниләри вә һетләри руһдан салыб* ҝүҹләрини, тәпәрләрини әлләриндән алаҹағам, онлары өнүнүздән говаҹағам.+ 29  Амма бир ил ичиндә јох ки, торпаг бош галмасын, вәһши һејванлар чохалыб үстүнүзә һүҹум чәкмәсин.+ 30  Онлары јаваш-јаваш говаҹағам, та о вахта гәдәр ки, чохалыб өлкәни тутасыныз.+ 31  Сизә верәҹәјим торпағын сәрһәди Гырмызы дәниздән филиштлиләрин дәнизинә, сәһрадан чаја* кими узанаҹаг,+ чүнки оранын сакинләрини сизә тәслим едәҹәјәм, сиз дә онлары говаҹагсыныз.+ 32  Нә өзләрилә, нә дә аллаһлары илә әһд бағламајын.+ 33  Онлары өлкәниздә јашамаға гојмајын ки, сизи Мәнә гаршы ҝүнаһ ишләмәјә тәһрик етмәсинләр. Онларын аллаһларына ибадәт етсәниз, тәләјә дүшәҹәксиниз”».+

Һашијәләр

Һәфтәләр бајрамы вә Әллинҹи ҝүн бајрамы кими дә таныныр.
Чардаглар бајрамы кими дә таныныр.
Бу дашлар бүтпәрәстликдә ситајиш мәгсәдилә истифадә олунурду.
Диҝәр вариант: тәшвишә салыб, ваһимәјә салыб.
Фәрат чајы.