Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 22:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

 • Исраилә верилмиш һөкмләр (1—31)

  • Оғурлугла бағлы (1—4)

  • Әкинә зијан вурмагла бағлы (5, 6)

  • Әманәт вә мүлкијјәтлә бағлы (7—15)

  • Гызы товламагла бағлы (16, 17)

  • Күфр вә иҹтимаи давранышла бағлы (18—31)

22  Өкүз вә ја гојун оғурлајыб кәсән, јахуд сатан адам бир өкүз әвәзинә беш өкүз, бир гојун әвәзинә дөрд гојун вериб зәрәри өдәмәлидир.+  (Әҝәр оғру+ киминсә евини јараркән јахаланарса вә ону вуруб өлдүрәрләрсә, онун ганы батаҹаг.  Һадисә ҝүн доғандан сонра баш верәрсә, ган төкән мүгәссир сајылаҹаг.) Оғру вурдуғу зәрәри һөкмән өдәмәлидир. Әҝәр өдәмәјә һеч нәји јохдурса, онда оғурладығы шејләрин дәјәрини гајтармаг үчүн гул кими сатылмалыдыр.  Әҝәр оғурладығы өкүз, ешшәк вә ја гојун әлиндә сағ тапыларса, әвәзини икигат өдәмәлидир.  Кимсә мал-һејваныны отлаға, јахуд үзүмлүјә чыхарыб отаранда онлары башгасынын саһәсинә бурахарса, вурулан зәрәри өз тарласынын вә ја үзүм бағынын ән јахшы бары илә өдәмәлидир.  Әҝәр тиканлыға алов дүшәрсә, сонра јајылыб дәрзләри, әкини вә ја бүтүн тарланы јандырыб күлә дөндәрәрсә, јанғыны төрәдән адам дәјән зәрәри өдәмәлидир.  Биринә әманәт едилмиш пул вә ја әшја һәмин адамын евиндән оғурланарса, оғру тапылса, зәрәри икигат өдәмәлидир.+  Оғру тапылмазса, әманәтә хәјанәт едиб-етмәдијини ашкара чыхармаг үчүн ев саһиби Аллаһын һүзуруна*+ ҝәтирилмәлидир.  Әҝәр ики нәфәрдән һәр бири итмиш өкүзүн, ешшәјин, гојунун, палтарын вә ја башга бир шејин она мәхсус олдуғуну дејәр вә бунун үстүндә араларында мүбаһисә дүшәрсә, мәсәлә Аллаһын һүзуруна+ чыхарылмалыдыр. Аллаһын тәгсирли билдији тәрәф о бирисинә зәрәри икигат өдәмәлидир.+ 10  Әҝәр биринә әманәт едилмиш ешшәк, өкүз, гојун вә ја башга һејван өләр, шикәст олар, јахуд һеч кәсин ҝөрмәдији вахт апарыларса, 11  әманәт етибар олунан адам Јеһованын гаршысында анд ичмәлидир ки, әманәтә хәјанәт етмәјиб. Һејванын јијәси анды гәбул етмәлидир, о бириси исә һеч нә өдәмәли дејил.+ 12  Јох әҝәр һејван оғурланыбса*, онда зәрәри өдәмәлидир. 13  Һејваны вәһши һејван парчалајыбса, о адам сүбут кими һејванын лешини ҝәтирмәлидир. О, парчаланан һејванын зәрәрини өдәмәли дејил. 14  Биринин борҹ ҝөтүрдүјү һејван јијәси јанында олмајанда ја шикәст олар, ја да өләрсә, һејваны борҹ ҝөтүрән адам зәрәри өдәмәлидир. 15  Јијәси јанында олубса, борҹ ҝөтүрән һеч нә өдәмәмәлидир. Әҝәр һејваны иҹарәјә ҝөтүрүбсә, иҹарә пулу зәрәри өртүр. 16  Кимсә нишанлы олмајан гызы јолдан чыхарыб онунла јахынлыг едәрсә, башлыг вериб онунла евләнмәлидир.+ 17  Гызын атасы гызыны она вермәјә гәти разы дејилсә, о, башлыға мүвафиг мәбләғдә пул өдәмәлидир. 18  Ҹадуҝәр гадыны сағ гојмамалысыныз.+ 19  Һејванла ҹинси әлагәјә ҝирән өлдүрүлмәлидир.+ 20  Јеһовадан савајы башга аллаһа гурбан ҝәтирән өлдүрүлмәлидир.+ 21  Гәриб адамла пис давранмајын, ону сыхышдырмајын,+ чүнки сиз өзүнүз дә Мисирдә гәриб олмусунуз.+ 22  Дул гадыны вә јетими инҹитмәјин.+ 23  Инҹитсәниз, онлар Мәнә фәрјад едәндә фәрјадларыны ешидәҹәјәм,+ 24  гәзәбләниб сизи гылынҹдан кечирәҹәјәм, онда арвадларыныз дул, ушагларыныз јетим галаҹаг. 25  Јанынызда јашајан, халгымдан олан касыба борҹ пул верәндә, сәләмчи кими давранмајын, ондан сәләм алмајын.+ 26  Әҝәр кимәсә борҹ верәндә палтарыны ҝиров ҝөтүрсәниз,+ ҝүн батана кими палтары јијәсинә гајтарын. 27  Чүнки онун башга палтары јохдур. Бу, онун јеҝанә өртүјүдүр, о, нәдә јатсын?+ Мәнә фәрјад едәндә Мән ону ешидәҹәјәм, чүнки Мән шәфгәтли Аллаһам.+ 28  Аллаһа күфр етмәјин,+ халгын арасында башчылыг едәнә ләнәт охумајын.+ 29  Јығдығыныз бол мәһсулдан вә ашыб-дашан шәрабыныздан, јағыныздан тәгдимә ҝәтирәндә үрәјиниздә тәрәддүд олмасын.+ Илк оғлунузу Мәнә вермәлисиниз.+ 30  Бузову да, гузуну да белә един:+ о, једди ҝүн анасынын јанында галсын, сәккизинҹи ҝүн ону Мәнә верин.+ 31  Мәнә мәхсус халг кими мүгәддәс олун.+ Вәһши һејванын парчаладығы һеч бир һејванын әтини јемәјин.+ О, итә атылмалыдыр.

Һашијәләр

Јахуд Аллаһы тәмсил едән һакимләрин јанына.
Ҝөрүнүр, бурада сөһбәт ја башысојуглуг нәтиҹәсиндә баш верән, ја да мүмкүн олдуғу һалда гаршысы алынмајан оғурлугдан ҝедир.