Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 19:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сина дағы өнүндә (1—25)

    • Исраил халгы каһинләр падшаһлығы олаҹаг (5, 6)

    • Халг пакланыр (14, 15)

19  Мисир торпағындан чыхмаларынын үчүнҹү ајы иди. Исраиллиләр Сина сәһрасына ҝәлдиләр.  Ораја Рәфдимдән чыхыб ҝәлдиләр.+ Исраил орада дағын гаршысында дүшәрҝә салды.+  Муса Аллаһын һүзуруна чыхмаг үчүн даға галхды. Јеһова ону дағдан сәсләјиб деди: «Јагуб нәслинә, исраиллиләрә белә де:+  “Сизи гартал кими ганадларым үстүндә+ јаныма ҝәтирмәк үчүн мисирлиләрә нә етдијими өз ҝөзләринизлә ҝөрдүнүз.+  Әҝәр һәр шејдә сөзүмә гулаг ассаныз, сизинлә бағлајаҹағым әһдә риајәт етсәниз, бүтүн халгларын ичиндә Мәним мәхсуси халгым олаҹагсыныз,+ белә ки, бүтүн дүнја Мәнимдир.+  Сиз Мәнә мәхсус каһинләр падшаһлығы вә мүгәддәс халг олаҹагсыныз”.+ Бу сөзләри исраиллиләрә чатдырмалысан».  Муса ҝедиб халгын ағсаггалларыны чағырды вә Јеһованын она дедији бүтүн сөзләри онлара сөјләди.+  Һамы бир ағыздан деди: «Јеһованын бүтүн дедикләринә әмәл едәҹәјик».+ Муса да дәрһал халгын ҹавабыны Јеһоваја чатдырды.  Муса халгын сөзләрини Јеһоваја чатдыранда Јеһова деди: «Гара булудда јанына ҝәләҹәјәм ки, сәнинлә данышанда халг ешитсин вә һәмишә сәнә инансын». 10  Јеһова Мусаја деди: «Ҹамаатын јанына ҝет, бу ҝүн, сабаһ онлары пак ет. Гој палтарларыны јусунлар. 11  Онлар үчүнҹү ҝүнә һазыр олмалыдырлар, чүнки үчүнҹү ҝүн Мән Јеһова бүтүн халгын ҝөзү өнүндә Сина дағына енәҹәјәм. 12  Халг үчүн дағын әтрафына сәрһәд чәк вә онлара де: “Мәбада даға чыхасыныз, ја онун сәрһәдини кечәсиниз. Даға тохунан өләҹәк. 13  О адама әл дәјмәјәҹәк, о ја дашгалаг едиләҹәк, ја да охла вурулуб өлдүрүләҹәк. Һејван да олса, инсан да олса, өләҹәк”.+ Јалныз шејпур сәсини+ ешидәндә онлар даға јахынлаша биләрләр». 14  Муса дағдан ениб ҹамаатын јанына ҝәлди вә халгы пак етмәјә башлады, онлар пал-палтарларыны јудулар.+ 15  Муса халга деди: «Үчүнҹү ҝүнә һазыр олун. Һеч ким гадынла јахынлыг етмәсин». 16  Үчүнҹү ҝүнүн сәһәри ҝөј ҝурулдамаға, илдырым чахмаға башлады. Дағын башыны галын булуд алды.+ Һәр јаны гулагбатыран шејпур сәси бүрүмүшдү. Дүшәрҝәдә һамынын ҹанына әсмәҹә дүшдү.+ 17  Муса ҹамааты Аллаһын һүзуруна ҝәтирмәк үчүн дүшәрҝәдән чыхарды. Онлар ҝәлиб дағын әтәјиндә дурдулар. 18  Сина дағы түстү ичиндә иди, чүнки Јеһова аловлар ичәрисиндә даға енмишди.+ Дағ соба кими түстүләнир, бәрк титрәјирди.+ 19  Шејпур сәси ҝет-ҝедә ҝүҹләнирди. Муса данышыр, Аллаһса уҹа сәслә она ҹаваб верирди. 20  Јеһова Сина дағынын башына енди. Сонра Јеһова Мусаны дағын башына чағырды.+ Муса ора галханда 21  Јеһова она деди: «Ашағы ен вә халга хәбәрдарлыг ет: “Мәбада Јеһованы ҝөрмәк үчүн јахына ҝедәсиниз, јохса чохунуз мәһв олаҹаг. 22  Јеһованын һүзуруна чыхан каһинләр дә паклансынлар ки, Јеһованын гәзәбинә туш ҝәлмәсинләр”».+ 23  Онда Муса Јеһоваја деди: «Ҹамаат Сина дағына чыхмаз, ахы Сән хәбәрдарлыг еләјиб демишдин ки, дағын әтрафына сәрһәд чәким вә ону пак едим».+ 24  Јеһова исә она деди: «Ҝет, дүш ашағы, сонра гардашын Һарунла бирликдә ҝери ҝәл. Амма каһинләр вә халг Јеһованын јанына галхмаға чалышмасынлар, јохса Онун гәзәбинә туш ҝәләрләр».+ 25  Муса халгын јанына ениб бүтүн бу сөзләри онлара сөјләди.

Һашијәләр