Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 18:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәтра вә Сәфурәнин ҝәлиши (1—12)

  • Јәтранын мүдрик мәсләһәти (13—27)

18  Мусанын гајынатасы Мәдјән каһини Јәтра+ Јеһова Аллаһын Муса вә халгы Исраил үчүн нәләр етдијини, Исраили Мисирдән неҹә чыхардығыны ешитди.+  Муса арвады Сәфурәни ҝери ҝөндәрәндән гајынатасы Јәтра гызыны  ики оғлу+ илә бирликдә јанында сахлајырды. Оғланлардан биринин ады Һирсәм*+ иди. Муса: «Јад елдә гәриб олдум», — дејәрәк она бу ады вермишди.  О бири оғлунун ады Әлјәзәр* иди. Муса она ад верәндә: «Атамын Аллаһы көмәјимдир, мәни фиронун гылынҹындан гуртарды», — демишди.+  Беләликлә, гајынатасы Мусанын оғланларыны вә арвадыны ҝөтүрүб онун јанына, сәһрада Аллаһын дағынын јанында чадыр гурдуғу јерә ҝәлди.+  Јәтра Мусаја хәбәр ҝөндәриб деди: «Мән, гајынатан Јәтра,+ арвадын вә ики оғлунла бирликдә јанына ҝәлмишәм».  Буну ешидән кими Муса гајынатасыны гаршыламаға чыхды, гаршысында тәзим едиб ону өпдү. Онлар бир-бириндән һал-әһвал тутуб чадыра ҝирдиләр.  Муса гајынатасына Јеһованын Исраилә ҝөрә фиронун вә Мисирин башына нәләр ҝәтирдијини, јол боју чәкдикләри сыхынтылары вә Јеһованын онлары неҹә гуртардығыны нәгл етди.+  Јәтра Јеһованын исраиллиләрә етдији јахшылыглара, онлары Мисирдән гуртардығына ҝөрә чох севинди. 10  О деди: «Сизи Мисирдән чыхаран, фиронун әлиндән гуртаран, халгы Мисирин әсарәтиндән азад едән Јеһоваја ешг олсун! 11  Инди билдим ки, Јеһова бүтүн аллаһлардан уҹадыр,+ халгы илә тәкәббүрлә даврананларын башына ҝөр нәләр ҝәтириб». 12  Сонра Мусанын гајынатасы Јәтра Аллаһа јандырма тәгдимәси вә гурбанлар ҝәтирди. Һарун вә Исраилин бүтүн ағсаггаллары ҝәлиб Аллаһын өнүндә Мусанын гајынатасы илә чөрәк кәсдиләр. 13  Сәһәри ҝүн Муса һәмишәки кими отуруб халга һакимлик етмәјә башлады. Халг да сәһәрдән ахшамаҹан Мусанын гаршысында дајаныб дурду. 14  Мусанын гајынатасы баш верәнләри ҝөрәндә деди: «Сән нијә белә едирсән? Нијә бу иши тәкбашына ҝөрүрсән, халг да сәһәрдән ахшама кими јанында дуруб ҝөзләјир?» 15  Муса гајынатасына деди: «Халг Аллаһын һөкмүнү өјрәнмәк үчүн мәним јаныма ҝәлир. 16  Һәлл олунасы ишләри оланлар јаныма ҝәлир, мән дә араларында һакимлик едир, онлара Аллаһын һөкмүнү вә ганунларыны әјан едирәм».+ 17  Гајынатасы Мусаја деди: «Сән дүз еләмирсән. 18  Белә ҝетсә, өзүн дә әлдән дүшәҹәксән, халгы да үзәҹәксән. Бу јүк сәнин үчүн һәддән артыг ағырдыр, ону тәк дашыја билмәзсән. 19  Ҝәл сәнә бир мәсләһәт верим. Мәнә гулаг ас, Аллаһ да сәнинлә олаҹаг.+ Сән халгы Аллаһын һүзурунда тәмсил едиб халгын ишләрини Она чатдыр.+ 20  Онлары ганун вә гајдалардан хәбәрдар ет;+ һансы јолла ҝетмәлидирләр, һансы иши ҝөрмәлидирләр онлара баша сал. 21  Бундан башга, халгын ичиндән баҹарыглы,+ Аллаһдан горхан, етибарлы, һарам газанҹа нифрәт едән+ адамлар сеч вә онлары һәр мин, һәр јүз, һәр әлли вә һәр он нәфәрин үстүндә башчы гој.+ 22  Иш галханда онлар халгы мүһакимә етсинләр. Чәтин мәсәләләри сәнә ҝөндәрсинләр,+ хырда мәсәләләрә исә өзләри бахсынлар. Бу јүкү онларла бирликдә дашы. Гој сәнин үчүн дә асан олсун.+ 23  Елә Аллаһын да бујурдуғу будур. Белә етсән, һәм өзүн давам ҝәтирәрсән, һәм дә ҹамаат разы галыб архајын евинә-ешијинә ҝедәр». 24  Муса гајынатасынын сөзүнә гулаг асыб дедији һәр шеји етди. 25  Исраиллиләрин арасындан баҹарыглы кишиләр сечиб онлары һәр мин, һәр јүз, һәр әлли вә һәр он нәфәрин үстүндә башчы гојду. 26  Беләликлә, лазым оланда онлар халгы мүһакимә едирдиләр. Чәтин ишләри Мусаја ҝөндәрирдиләр,+ хырда мәсәләләрә исә өзләри бахырды. 27  Бундан сонра Муса гајынатасыны јола салды+ вә о чыхыб өз өлкәсинә ҝетди.

Һашијәләр

Мәнасы: орада гәриб.
Мәнасы: Аллаһым көмәкдир.