Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 16:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Халг јемәкдән өтрү ҝилејләнир (1—3)

  • Јеһова исраиллиләрин дејинмәјини ешидир (4—12)

  • Билдирчинләр вә манна (13—21)

  • Шәнбә ҝүнү манна олмајаҹаг (22—30)

  • Хатирә үчүн манна (31—36)

16  Сонра онлар Елимдән чыхдылар. Мисирдән чыхандан сонра икинҹи ајын он бешинҹи ҝүнүндә Исраил иҹмасы Елимлә Сина арасында јерләшән Тиһ сәһрасына+ ҝәлди.  Һәмин вахт сәһрада бүтүн Исраил иҹмасы Муса илә Һарундан ҝилејләнмәјә башлады.+  Исраиллиләр елә һеј дејирдиләр: «Сиз бүтүн бу ҹамааты она ҝөрә чыхарыб бу сәһраја ҝәтирмисиниз ки, һамысыны аҹындан гырасыныз. Каш ки Јеһова бизи елә Мисирдә, әтлә долу газанларымызын башында, дојунҹа чөрәк јејән јердә өлдүрәјди».+  Онда Јеһова Мусаја деди: «Ҝөјдән јағыш кими башыныза чөрәк јағдыраҹағам.+ Гој һәр кәс чыхыб һәр ҝүн өз пајыны јығсын.+ Беләҹә, сизи сынајаҹағам, ҝөрүм гојдуғум ганунла ҝедирсиниз, ја јох.+  Анҹаг алтынҹы ҝүн+ о бири ҝүнләрдә јығдығыныздан икигат артыг јығмалы вә габагҹадан биширмәлисиниз».+  Муса илә Һарун бүтүн исраиллиләрә дедиләр: «Ахшам биләҹәксиниз ки, сизи Мисирдән чыхаран Јеһовадыр.+  Сәһәр исә Јеһованын ҹалалыны ҝөрәҹәксиниз, чүнки О, сизин дејинмәјинизи ешидиб. Биз кимик ки биздән ҝилејләнирсиниз? Әслиндә, сиз Јеһовадан ҝилеј-ҝүзар едирсиниз».  Муса давам еләди: «Ахшам Јеһова сизә јемәјә әт верәҹәк, сәһәр исә боллуҹа чөрәк јетирәҹәк. Онда ҝөрәҹәксиниз ки, Јеһова Ондан етдијиниз ҝилеј-ҝүзары ешидиб. Биз кимик ки? Әслиндә, сиз биздән јох, Јеһовадан ҝилејләнирсиниз».+  Сонра Муса Һаруна деди: «Бүтүн Исраил иҹмасына белә сөјлә: “Јеһованын һүзурунда топлашын, чүнки О, сизин дејинмәјинизи ешидиб”».+ 10  Һарун Исраил иҹмасына бу сөзләри дејәндә онлар чеврилиб сәһраја тәрәф бахдылар вә Јеһованын ҹалалынын булудда пејда олдуғуну ҝөрдүләр.+ 11  Сонра Јеһова Мусаја деди: 12  «Исраиллиләрин дејинмәјини ешитдим.+ Онлара белә де: “Гаш гараланда әт јејәҹәксиниз, сәһәр исә дојунҹа чөрәк јејәҹәксиниз.+ Онда биләҹәксиниз ки, Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам”».+ 13  Һәмин ахшам билдирчинләр учуб ҝәлди вә бүтүн дүшәрҝәни бүрүдү.+ Сәһәр исә дүшәрҝәнин әтрафына шеһ дүшдү. 14  Шеһ бухарлананда сәһрада, торпағын үзүндә гырова бәнзәр, хырда лопалар ҝөрүндү.+ 15  Исраиллиләр ону ҝөрәндә бир-бириндән: «Бу нәдир белә?» — дејә сорушдулар, чүнки онун нә олдуғуну билмирдиләр. Муса онлара деди: «Бу, Јеһованын сизә вердији чөрәкдир.+ 16  Јеһова белә бујурур: “Һәр кәс нә гәдәр јејәҹәксә, о гәдәр јығсын. Чадырыныздакы адамларын сајына ҝөрә, адамбашына бир омер*+ јығын”». 17  Исраиллиләр елә дә етдиләр. Ҝедиб јемәји јығдылар, кимиси чох јығды, кимиси аз. 18  Омерлә өлчәндә нә чох јығанларын артығы, нә дә аз јығанларын әскији олду.+ Һәр кәс јејә биләҹәји гәдәр јығмышды. 19  Бундан сонра Муса онлара деди: «Һеч ким бу јемәкдән сәһәрә сахламасын».+ 20  Амма онлар Мусаја гулаг асмадылар. Бәзиләри ондан сәһәрә сахлады вә сахладыглары јемәјә гурд дүшүб ијләнди. Бундан хәбәр тутанда Муса онлара һирсләнди. 21  Беләликлә, онлар һәр сәһәр, јејә биләҹәкләри гәдәр бу јемәкдән јығырдылар. Ҝүн гызанда исә о әријиб јох олурду. 22  Алтынҹы ҝүн јемәкдән икигат артыг,+ адамбашына ики омер јығдылар. Иҹманын бүтүн ағсаггаллары ҝәлиб Мусаја бу барәдә хәбәр вердиләр. 23  Муса онлара деди: «Јеһова белә дејиб: “Сабаһ истираһәт ҝүнүдүр, Јеһоваја һәср олунан мүгәддәс шәнбәдир.+ Нә бишир-дүшүрүнүз вар, бу ҝүн един.+ Артыг јемәји сәһәрә сахлајын”». 24  Онлар да Муса дејән кими, јемәкдән сәһәрә сахладылар; о нә ијләнди, нә дә ичинә гурд дүшдү. 25  Онда Муса деди: «Сахладығыныз јемәји бу ҝүн јејин, чүнки бу ҝүн Јеһоваја һәср олунан шәнбә ҝүнүдүр. Бу ҝүн торпағын үзүндә чөрәк олмајаҹаг. 26  Ону алты ҝүн јығаҹагсыныз. Једдинҹи ҝүн исә шәнбәдир,+ һәмин ҝүн ондан олмајаҹаг». 27  Буна бахмајараг, једдинҹи ҝүн бәзиләри чөрәк јығмаға чыхдылар, лакин һеч нә тапмадылар. 28  Онда Јеһова Мусаја деди: «Нә вахта гәдәр әмрләримдән чыхыб, ганунларымы позаҹагсыныз?+ 29  Баша дүшүн, Јеһова сизин үчүн шәнбәни тәсис едиб.+ Мәһз буна ҝөрә алтынҹы ҝүн сизә ики ҝүнлүк чөрәк верир. Једдинҹи ҝүн гој һеч кәс һеч јана ҝетмәсин, һәр кәс олдуғу јердә галсын». 30  Беләҹә, ҹамаат једдинҹи ҝүн шәнбә илә бағлы ҝөстәришләри иҹра етди.+ 31  Исраиллиләр јығдыглары чөрәјин адыны манна* гојдулар. О, кешниш тохуму кими ағ иди, өзү исә баллы көкә дадырды.+ 32  Сонра Муса деди: «Јеһова белә бујуруб: “Ондан бир омер јығын вә горујуб сахлајын. Гој ҝәләҹәк нәсилләриниз ҝөрсүнләр ки, сизи Мисир өлкәсиндән чыхаранда сәһрада сизә неҹә чөрәк вермишдим”».+ 33  Муса Һаруна деди: «Бир күпә ҝөтүрүб ичинә бир омер манна төк. О, нәсилдән-нәслә Јеһованын һүзурунда сахланмалыдыр».+ 34  Һарун Јеһованын Мусаја бујурдуғу кими, ону горујуб сахламаг үчүн сандығын* өнүнә гојду.+ 35  Исраиллиләр јашајыш олан торпаға+ ҝәләнә гәдәр гырх ил манна једиләр.+ Кәнан торпағынын сәрһәдинә чатанадәк онларын једији јемәк манна олду.+ 36  Бир омер ефанын* онда бир һиссәсидир.

Һашијәләр

Тәх. 2 литрлик габын тутдуғу гәдәр. Б14 әлавәсинә бах.
Чох еһтимал ки, бу ад бу нәдир? мәнасыны верән ибрани ифадәсиндән јараныб.
Һәрфән: шәһадәтин. Еһтимал ки, ваҹиб сәнәдләри сахламаг үчүн истифадә олунан гуту.
Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.