Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 15:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Муса илә исраиллиләрин гәләбә нәғмәси (1—19)

  • Мәрјәмин нәғмәси (20, 21)

  • Аҹы су ширин олур (22—27)

15  Онда Муса илә исраиллиләр Јеһованы тәрәннүм едәрәк бу нәғмәни охудулар:+ «Јеһованын шәнинә нәғмә дејирәм, зәфәр чалыб јүксәкләрә уҹалды.+ Аты да, атлыны да дәрјада батырды.+   Јаһ* ҝүҹүм, гүввәтимдир. Хиласымдыр О, мәним.+ Одур мәним Аллаһым, Ону тәриф едәрәм.+ Атамын Аллаһыдыр,+ Ону уҹалдарам.+   Јеһова, јенилмәз ҹәнҝавәр.+ Јеһовадыр Онун ады.+   Фиронун ҹәнҝ арабаларыны, гошунуну дәнизә атды.+Сај-сечмә әрләрини Гырмызы дәнизин суларына гәрг етди.+   Күкрәјән далғалар онлары өртдү, даш тәки дәрин суларын дибинә ҝетдиләр.+   Еј Јеһова, түкәнмәздир сағ әлинин гүдрәти.+Еј Јеһова, о сағ әлин ләрзә салыр јағыларын ҹанына.   Бөјүклүјүнлә, әзәмәтинлә Сәнә гаршы баш галдыранлары јерә вурурсан;+Од пүскүрән гәзәбин онлары көвшәнтәк јандырыб күл едир.   Нәфәсинлә* сулар ҹәмләшди,Бәнд олуб үмманларын гаршысына сәдд чәкди.Ҹошгун сулар дәнизин бағрында донуб галды.   Дүшмән деди: “Изләринә дүшүб һаглајым! Гәнимәти бөлүшдүрүб, көнлүмү шад ејләјим! Гылынҹымы сыјырым, онлары ганына гәлтан ејләјим!”+ 10  Нәфәсини үфүрдүн, дәниз онлары удду;+Гурғушун олуб әнҝин суларда гәрг олдулар. 11  Аллаһлар арасында Сәнә тај вармы, еј Јеһова?+ Ким Сәнинтәк мүгәддәслијин зирвәсиндә ола биләр?+ Еј харигәләр јарадан, еһтирама, һәмдә лајиг Аллаһ!+ 12  Сағ әлини узатдын, торпаг онлары удду.+ 13  Азад етдијин халга мәһәббәтинлә бәләдчилик едирсән.+ Гүдрәтинлә онларыӨз мүгәддәс мәскәнинә апараҹагсан. 14  Ешидәндә халглар+ ләрзәјә ҝәләҹәк;Филишт сакинләринин аманы кәсиләҹәк. 15  Әдум шејхләри тәшвишә дүшәҹәк;Муаб һөкмдарлары тир-тир әсәҹәк.+ Кәнан сакинләриндә үрәк-ҝөбәк галмајаҹаг.+ 16  Онлары горху, дәһшәт бүрүјәҹәк.+ Еј Јеһова, халгын кечиб ҝедәнә гәдәр,Сечдијин халг+ чыхыб ҝедәнә гәдәрГолунун гүдрәтиндән гурујуб даш кими һәрәкәтсиз галаҹаглар.+ 17  Еј Јеһова, халгыны ҝәтириб мүлкүн олан дағда,Өзүн үчүн һазырладығын мәскәндә,Еј Јеһова, әлләринлә гурдуғун мүгәддәс мәканында әкәҹәксән.+ 18  Јеһова әбәдијјәт бојунҹа, сонсузадәк һөкмранлыг едәҹәк.+ 19  Фиронун атлары, ҹәнҝ арабалары, сүвариләри дәнизә баш вуранда+Јеһова дәнизин суларыны онларын үстүнә ашырды.+Исраил халгы исә дәнизин ортасындан гуру јол илә кечди».+ 20  Онда Һарунун баҹысы пејғәмбәр Мәрјәм әлинә гавал алды, онун ардынҹа бүтүн гадынлар да әлләриндә гавал рәгс едә-едә чыхдылар. 21  Мәрјәм кишиләрә ҹаваб олараг охуду: «Јеһованын шәнинә нәғмә дејин, О зәфәр чалыб јүксәкләрә уҹалды.+ Аты да, атлыны да дәрјада батырды».+ 22  Сонра Муса Гырмызы дәнизин саһилиндән јола дүшүб Исраили Шур сәһрасына ҝәтирди. Онлар сәһра илә үч ҝүн јол ҝетдиләр, амма су тапа билмәдиләр. 23  Ҝәлиб Мараһа чатдылар,+ амма оранын сују аҹы олдуғундан ичә билмәдиләр. Буна ҝөрә дә һәмин јерин адыны Мараһ* гојдулар. 24  Онда халг: «Инди биз нә ичәк?» — дејә Мусадан ҝилеј-ҝүзар етмәјә башлады.+ 25  О, Јеһоваја јалварды+ вә Јеһова она балаҹа бир ағаҹ ҝөстәрди. Муса ону суја атды, су ширинләшди. Орада Аллаһ онлара ганун вә фәрман верди вә онлары сынады.+ 26  О деди: «Әҝәр сөзүмә диггәт кәсилсәниз, Мәнә мәгбул ишләр ҝөрсәниз, әмрләримә гулаг ассаныз вә ҹәми ганунларыма табе олсаныз,+ онда Мән, Аллаһыныз Јеһова сизи мисирлиләрә ҝөндәрдијим азарларын һеч биринә дүчар етмәјәҹәјәм.+ Чүнки Мән, Јеһова сизә шәфа верән Аллаһам».+ 27  Бундан сонра онлар Елимә ҝәлдиләр. Орада он ики булаг вә јетмиш хурма ағаҹы вар иди. Онлар һәмин јердә сујун јанында дүшәрҝә салдылар.

Һашијәләр

Јеһова адынын гыса формасы.
Һәрфән: бурун пәрләриндән чыхан нәфәслә.
Мәнасы: аҹылыг.