Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 14:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраиллиләр Гырмызы дәнизә чатыр (1—4)

  • Фирон исраиллиләрин далынҹа дүшүр (5—14)

  • Исраиллиләр Гырмызы дәнизи кечир (15—25)

  • Мисирлиләр дәниздә батыр (26—28)

  • Исраиллиләр Јеһоваја иман ҝәтирирләр (29—31)

14  Јеһова Мусаја деди:  «Исраиллиләрә де, дөнүб Мигдолла дәниз арасында јерләшән Фәһијрутун гаршысында, Баал-Сәфјунун јахынлығында дүшәрҝә салсынлар. Дүшәрҝәни дәниз кәнарында, үзү Баал-Сәфјуна тәрәф салын.+  Фирон: “Исраиллиләр азыб галыблар, сәһра онлары әсир едиб”, — дејә фикирләшәҹәк.  О вахт Мән фиронун үрәјини даша дөндәрәҹәјәм+ вә о, сизин далынызҹа дүшәҹәк. Онда Мән фиронла онун бүтүн гошунуну дармадағын едиб адымы уҹалдаҹағам.+ Мисирлиләр биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам».+ Неҹә дејилмишдисә, исраиллиләр елә дә етдиләр.  Бир мүддәт кечәндән сонра Мисир падшаһына хәбәр чатдырдылар ки, исраиллиләр гачыб. Фиронла адамлары халгы бурахдыгларына пешман олуб дедиләр:+ «Биз нә етдик, нијә өз әлләримизлә Исраили, гулларымызы бурахдыг?»  Фирон ҹәнҝ арабаларыны һазырлады вә дөјүшчүләрини ајаға галдырды.+  О, алты јүз сечмә араба, үстәлик, Мисирдә олан бүтүн башга арабалары да ҝөтүрдү. Һәр арабада дөјүшчүләр вар иди.  Беләликлә, Јеһова Мисир падшаһы фиронун үрәјини даш етди вә о, Мисирдән зәфәрлә чыхан исраиллиләрин далынҹа дүшдү.+  Мисирлиләр — фиронун бүтүн арабалары, сүвариләри вә гошуну исраиллиләри тәгиб едиб+ онларын дәниз кәнарында, Фәһијрут јахынлығында, үзү Баал-Сәфјуна тәрәф дүшәрҝә салдыглары јерә јетишдиләр. 10  Фирон јахынлашанда исраиллиләр бахыб ҝөрдүләр ки, мисирлиләр онларын үстүнә ҝәлир. Халг горхуја дүшүб Јеһоваја фәрјад етмәјә башлады.+ 11  Онлар Мусаја дедиләр: «Мәҝәр Мисирдә гәбиристанлыг јох иди ки, бизи бу сәһрада өлмәјә ҝәтирмисән?+ Ахы нә үчүн бизи Мисирдән чыхарыб башымыза бу ојуну ачдын? 12  Мисирдә оланда сәнә демирдик, әл чәк биздән, гој мисирлиләрә гуллуг едәк? Сәһрада өлмәкдәнсә, мисирлиләрә гул олсајдыг, бундан јахшы оларды».+ 13  Муса исә халга деди: «Горхмајын!+ Мәтин олун! Ҝөрүн Јеһова сизи бу ҝүн неҹә хилас едәҹәк.+ Ҝөрдүјүнүз бу мисирлиләри бир даһа ҝөрмәјәҹәксиниз.+ 14  Јеһова Өзү сизин уғрунузда дөјүшәҹәк,+ сиз исә сакит дуруб бахаҹагсыныз». 15  Јеһова Мусаја деди: «Нијә фәрјад едирсән? Исраиллиләрә де, дүшәрҝәни јығсынлар. 16  Сән исә әсаны галдыр, әлини дәнизин үзәринә узат, ону ики јерә ајыр ки, исраиллиләр дәнизин ортасындан гуру јолла кечә билсинләр. 17  Мән мисирлиләрин үрәјини даша дөндәрәҹәјәм. Онлар сизин арханызҹа дүшәҹәкләр. Онда Мән фиронун, онун бүтүн гошунунун, ҹәнҝ арабаларынын вә сүвариләринин үзәриндә гәләбә чалыб адымы уҹалдаҹағам.+ 18  Мән фиронун, онун ҹәнҝ арабаларынын, сүвариләринин үзәриндә зәфәр чалыб адымы уҹалданда мисирлиләр биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам».+ 19  Исраиллиләрин өнүндә ҝедән Аллаһын мәләји+ онларын архасына кечди. Гаршыларында олан булуд сүтуну да ҝеријә кечиб онларын архасында дајанды.+ 20  Белә ки, о, мисирлиләрлә исраиллиләрин арасында дурду.+ Булуд бир тәрәфи гаранлыг едир, о бири тәрәфдә исә ҝеҹәни ишыгландырырды.+ Беләҹә, бүтүн ҝеҹәни мисирлиләр исраиллиләрә јахын дүшә билмәдиләр. 21  Муса әлини дәнизин үзәринә узатды.+ Јеһова бүтүн ҝеҹә гүввәтли шәрг күләји илә дәнизин сујуну говуб дибини гурутду.+ Сулар ики јерә ајрылды.+ 22  Исраиллиләр гуру јолла дәнизин ортасындан кечди.+ Сулар исә онларын сағ вә сол тәрәфиндә дивар кими дурурду.+ 23  Мисирлиләр онларын далынҹа дүшдү. Фиронун бүтүн атлары, ҹәнҝ арабалары вә сүвариләри исраиллиләрин архасынҹа дәнизин ортасына ҝирди.+ 24  Сәһәр нөвбәси* вахты Јеһова алов вә булуд сүтунундан+ мисирлиләрә бахыб араларына чахнашма салды. 25  О, арабаларын чархларыны чыхартды, буна ҝөрә дә арабалары сүрмәк чәтинләшди. Мисирлиләр дејирдиләр: «Ҝәлин исраиллиләрдән гачаг, чүнки Јеһова онларын тәрәфиндә мисирлиләрлә дөјүшүр».+ 26  Онда Јеһова Мусаја деди: «Әлини дәнизин үзәринә узат, сулар ҝеријә, мисирлиләрин, ҹәнҝ арабаларынын, сүвариләрин үстүнә гајытсын». 27  Муса дәрһал әлини дәнизин үзәринә узатды вә сәһәрә јахын дәниз әввәлки һалына гајытды. Мисирлиләр гачмаға үз тутдулар, амма Јеһова онлары сүпүрләјиб дәнизин ортасына атды.+ 28  Јеринә гајыдан сулар исраиллиләрин далынҹа дәнизә ҝирән ҹәнҝ арабаларыны, сүвариләри вә фиронун бүтүн гошунуну удду.+ Онлардан бир нәфәр дә олсун сағ галмады.+ 29  Исраиллиләр исә гуру јолла дәнизин ортасындан кечмишди.+ Онлар кечәндә сулар онларын сағ вә сол тәрәфиндә дивар кими дурурду.+ 30  Беләликлә, һәмин ҝүн Јеһова Исраили мисирлиләрин әлиндән хилас етди,+ онлар мисирлиләрин саһилә чыхмыш ҹәсәдләрини ҝөрдүләр. 31  Исраил Јеһованын мисирлиләрә гаршы неҹә бөјүк гүввәтлә галхмасына шаһид олду. Онда халг Јеһовадан горхмаға башлады. Онлар Јеһова илә гулу Мусаја иман ҝәтирдиләр.+

Һашијәләр

Ибраниләр ҝеҹәни үч «нөвбә»јә бөлүрдү. Ахырынҹы нөвбә олан сәһәр нөвбәси ҝеҹә саат икидән сәһәр саат алтыјадәк давам едирди.