Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 10:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • 8-ҹи бәла: чәјирткәләр (1—20)

  • 9-ҹу бәла: зүлмәт гаранлыг (21—29)

10  Јеһова Мусаја деди: «Фиронун јанына ҝет. Мән онун вә хидмәтчиләринин үрәкләрини даш етмишәм ки,+ онун өнүндә бу әламәтләри ҝөстәрим,+  һәм дә сән Мисири неҹә сәрт ҹәзаландырдығымы, онлара һансы әламәтләри ҝөстәрдијими оғулларына вә нәвәләринә даныша биләсән.+ Беләҹә, биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам».  Муса илә Һарун фиронун һүзуруна ҝедиб дедиләр: «Ибраниләрин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Нә вахта гәдәр Мәнә бојун әјмәјәҹәксән?+ Халгымы бурах, ҝедиб Мәнә ибадәт етсин.  Әҝәр јенә дә халгымы бурахмасан, сабаһ өлкәнә чәјирткә ҝөндәрәҹәјәм.  Онлар јерин үзүнү елә өртәҹәк ки, торпаг ҝөрүнмәз олаҹаг. Сизин үчүн долудан нә галыбса јејиб гуртараҹаг, өлкәниздәки ағаҹлары тәләф едәҹәк.+  Онлар сәнин евләринә, хидмәтчиләринин евләринә, Мисирдәки бүтүн евләрә долаҹаглар. О гәдәр чох олаҹаглар ки, белә шеј ата-бабаларыныз бу өлкәдә јурд саландан индијәдәк ҝөрүнмәјиб”».+ Буну дејиб Муса фиронун һүзурундан чыхды.  Онда әјанлары фирона дедиләр: «Һачанаҹан бу адам бизә һәдә-горху ҝәләҹәк?* Гој ҝетсинләр, Аллаһлары Јеһоваја ибадәт етсинләр. Мәҝәр ҝөрмүрсән, Мисир виранәлијә чеврилир?»  Муса илә Һаруну фиронун јанына ҝәтирдиләр. Фирон онлара деди: «Ҝедин, Аллаһыныз Јеһоваја ибадәт един. Амма дејин ҝөрүм кимләр ҝедәҹәк?»  Муса ҹаваб верди: «Ҹаванлар да, јашлылар да, оғул-гызларымыз да бизимлә ҝедәҹәк, гојун-гузуларымызы вә мал-гарамызы да өзүмүзлә апараҹағыг,+ чүнки Јеһованын шәрәфинә бајрам кечирмәлијик».+ 10  Ҹавабында фирон деди: «Һә, демәк, Јеһова сизинләдир? Ај-һај, мән сизи ушагларынызла бир јердә бурахдым, сиз дә ҝетдиниз.+ Билирәм, сизин нә исә бир фырылдағыныз вар. 11  Јох, елә шеј јохдур! Јеһоваја ибадәт етмәк истәмирдиниз? Кишиләри ҝөтүрүн, ҝедин». Фирон буну дејиб онлары говду. 12  Јеһова Мусаја деди: «Әлини Мисирин үзәринә узат, гој Мисири чәјирткә бассын, бүтүн биткиләри, долудан галан һәр шеји јејиб гуртарсын». 13  Муса дәрһал әсасыны Мисирин үзәринә узатды вә Јеһованын һөкмү илә о ҝүн бүтүн ҝүнү вә бүтүн ҝеҹәни шәрг күләји әсди. Сәһәр ачыланда шәрг күләји чәјирткәләр ҝәтирди. 14  Чәјирткәләр Мисирә долуб өлкәнин һәр тәрәфинә јајылдылар.+ Бу, әсил фәлакәт иди.+ Әввәлләр Мисирдә бу гәдәр чәјирткә олмамышды, бундан сонра да олмајаҹагды. 15  Онлар јерин үзүнү елә өртдүләр ки, өлкә гара рәнҝә бојанды. Онлар долудан галан бүтүн биткиләри вә ағаҹларын мејвәләрини једиләр. Бүтүн Мисир торпағында нә ағаҹларда бир јашыл јарпаг галды, нә дә јердә бир от. 16  Фирон дәрһал Муса илә Һаруну чағырыб деди: «Мән Аллаһыныз Јеһоваја вә сизә гаршы ҝүнаһ етмишәм. 17  Нә олар, ахырынҹы дәфә ҝүнаһымдан кечин, Аллаһыныз Јеһоваја дуа един ки, бу бәланы мәндән узаглашдырсын». 18  Муса фиронун јанындан чыхыб Јеһоваја дуа етди.+ 19  Јеһова күләјин истигамәтини дәјишиб ҝүҹлү гәрб күләји әсдирди. Күләк чәјирткәләри совуруб Гырмызы дәнизә төкдү. Бүтүн Мисир өлкәсиндә бир дәнә дә олсун чәјирткә галмады. 20  Амма Јеһова фиронун үрәјини даша дөндәрди+ вә о, исраиллиләри бурахмады. 21  Сонра Јеһова Мусаја деди: «Әлини ҝөјә тәрәф узат, гој бүтүн Мисир өлкәси үзәринә гаранлыг чөксүн, зүлмәт гаранлыг». 22  Муса дәрһал әлини ҝөјә сары узатды вә бүтүн Мисир торпағында үч ҝүн гаты зүлмәт олду,+ 23  ҝөз-ҝөзү ҝөрмүрдү. Үч ҝүн һеч ким евдән бајыра чыхмады. Амма исраиллиләрин јашадығы јер ишыг иди.+ 24  Фирон Мусаны чағырыб деди: «Ҝедин, Јеһоваја ибадәтинизи еләјин.+ Ушагларынызы да апарын. Амма гојун-гузунуз, мал-гараныз бурада галсын». 25  Муса исә деди: «Гурбан ҝәтирмәк үчүн бизә һејванлары да вермәлисән ки, онлары Аллаһымыз Јеһоваја тәгдим едәк.+ 26  Сүрүләримизи өзүмүзлә апармалыјыг. Ҝәрәк бир һејван да галмасын, Аллаһымыз Јеһоваја ибадәт едәндә онлар лазымымыз олаҹаг. Ора чатмамыш исә билә билмәрик, Јеһоваја ибадәт едәндә нәји гурбан ҝәтирмәлијик». 27  Бу мәгамда Јеһова фиронун үрәјини даша дөндәрди вә о, исраиллиләри бурахмаға разы олмады.+ 28  Фирон Мусаја деди: «Рәдд ол ҝөзүмүн габағындан! Бир дә ҝөзүмә ҝөрүнсән, өзүнү өлмүш бил!» 29  Муса ҹавабында деди: «Јахшы, сән дејән олсун. Бир дә ҝөзүнә ҝөрүнмәјәҹәјәм».

Һашијәләр

Һәрфән: тәлә олаҹаг.