Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Чыхыш 1:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраиллиләр Мисирдә чохалыр (1—7)

  • Фирон исраиллиләрә зүлм едир (8—14)

  • Аллаһдан горхан мамачалар (15—22)

1  Јагубла бирликдә аиләләри илә Мисирә ҝәлән Исраилин оғулларынын ады будур:+  Рубән, Шәмун, Лави, Јәһуда+,  Јәсакир, Зәбулун, Бинјамин,  Дан, Нифталы, Ҹад вә Ашир+.  Јагубдан төрәјәнләрин сајы јетмиш нәфәр иди. Јусиф артыг Мисирдә иди.+  Бир мүддәт сонра Јусиф дүнјадан көчдү.+ Һәмчинин онун гардашлары вә бүтүн о нәсил дә өлдү.  Исраил оғуллары исә доғуб-төрәјир, ҝүнү-ҝүндән чохалырдылар; онлар ҝөрүнмәмиш сүрәтлә артыр вә гүввәтләнирдиләр. Ахырда онлар бүтүн өлкәни бүрүдүләр.+  Бу арада Мисирдә Јусифи танымајан јени бир падшаһ тахта чыхды.  О, өз халгына деди: «Будур, исраиллиләр биздән чох, биздән ҝүҹлүдүрләр.+ 10  Ҝәлин бир тәдбир ҝөрәк, јохса онлар даһа да артыб чохалаҹаглар. Ишдир, мүһарибә олса, онлар дүшмәнләримизә гошулуб бизә гаршы дөјүшәҹәк, сонра да өлкәдән чыхыб ҝедәҹәкләр». 11  Беләҹә, мисирлиләр Исраил оғулларыны ағыр ишләрдә ишләдиб зүлм вермәк үчүн онларын үзәринә нәзарәтчиләр гојдулар.+ Исраил оғуллары фирон үчүн анбарлар јерләшән шәһәрләри, Фисум вә Раамсеси+ тикдиләр. 12  Лакин Исраил оғулларына нә гәдәр зүлм едирдиләрсә, онлар бир о гәдәр чохалыр, һәр тәрәфә јајылырдылар. Мисирлиләр исраиллиләрдән горхмаға башладылар.+ 13  Буна ҝөрә дә зор ҝүҹүнә онлары көлә етдиләр.+ 14  Онлара палчыг тапдалатдырыр, кәрпиҹ кәсдирир вә һәр ҹүр гул ишиндә ишләдәрәк һәјатларыны аҹы зәһәрә дөндәрдиләр. Онлары ағыр шәраитдә һәр ҹүр гул ишиндә ишләдирдиләр.+ 15  Бир ҝүн Мисир падшаһы, Шәфра вә Фуәһ адлы ибрани мамачалара 16  әмр етди: «Ибрани гадынлары доғуздуранда+ ҝөрсәниз, ушаг оғландыр, өлдүрүн, гыздырса, әл дәјмәјин». 17  Анҹаг мамачалар Аллаһдан горхурдулар, буна ҝөрә дә Мисир падшаһынын әмринә әмәл етмир, оғлан ушагларыны сағ сахлајырдылар.+ 18  Бир мүддәт кечәндән сонра Мисир падшаһы мамачалары чағыртдырыб сорушду: «Нијә белә едирсиниз? Нијә оғлан ушагларыны сағ сахлајырсыныз?» 19  Мамачалар фирона ҹаваб вердиләр: «Ибрани гадынлар Мисир гадынлары кими дејил, онлар ҝүҹлүдүрләр, мамача өзүнү јетирәнәҹән доғурлар». 20  Аллаһ мамачаларын јахшылығыны әвәзсиз гојмады; халг исә артмагда вә ҝүҹләнмәкдә иди. 21  Мамачалар Аллаһдан горхдугларына ҝөрә Аллаһ онлара аилә нәсиб етди. 22  Ахырда фирон бүтүн халгына белә бир әмр верди: «Јени доғулан һәр ибрани оғлан ушағыны Нил чајына атын, гыз ушагларына исә дәјмәјин».+

Һашијәләр