Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Филиппилиләрә 1:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1, 2)

  • Аллаһа һәмд-сәна; Булусун дуасы (3—11)

  • Әнҝәлләр мүждәјә хидмәт едир (12—20)

  • Јашамаг Мәсиһин ардынҹа ҝетмәк, өлмәк исә газанҹ демәкдир (21—26)

  • Мүждәјә лајиг јашајын (27—30)

1  Мәсиһ Исанын гуллары Булус вә Тимутидән Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан Филиппидәки+ бүтүн мүгәддәсләрә, нәзарәтчиләрә вә јығынҹаг хидмәтчиләринә+ мәктуб.  Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф вә сүлһ сизә јар олсун.  Һәр дәфә сизи хатырлајанда Аллаһыма шүкүр едирәм  вә һамыныз үчүн јалварыб севинҹлә дуа едирәм.+  Ахы сиз илк ҝүндән башлајараг мүждәнин јајылмасына өз төһфәнизи верирсиниз.  Мән әминәм ки, аранызда јахшы иши башлајан Аллаһ ону Мәсиһ Исанын ҝүнүнәдәк+ баша чатдыраҹаг.+  Сизин барәниздә белә фикирләшмәјә там әсасым вар, чүнки сиз һәмишә үрәјимдәсиниз. Сиз һәм һәбсдә олдуғум мүддәтдә,+ һәм дә мүждәнин мүдафиәсиндә вә гануни танынмасында+ мәнимлә бирҝә Аллаһын лүтфүнә шәрик олмусунуз.  Һамыныздан өтрү неҹә дарыхдығыма бир Аллаһ шаһиддир, Мәсиһ Иса сизи неҹә севирсә, мән дә сизи елә севирәм.  Даима дуа едирәм ки, дәгиг билик+ вә там дәрракә+ илә бирликдә мәһәббәтиниз дә артдыгҹа артсын,+ 10  һәмчинин даһа ваҹиб шејләри ајырд етмәји баҹарасыныз+ вә беләҹә, гүсурсуз оласыныз, Мәсиһин ҝүнүнәдәк иман јолунда һеч кәси бүдрәтмәјәсиниз.+ 11  Буну да диләјирәм ки, Аллаһын шәрәфи вә мәдһи үчүн Иса Мәсиһ васитәсилә+ боллуҹа салеһ ишләр ҝөрәсиниз. 12  Гардашлар, истәјирәм биләсиниз ки, башыма ҝәләнләр мүждәнин јајылмасына хидмәт етмишдир. 13  Белә ки, Мәсиһ уғрунда һәбс олундуғум+ һамыја, о ҹүмләдән Император гвардијасына да мәлум олуб.+ 14  Һәмчинин гандалларым Ағанын хидмәтиндә дуран гардашларын чохуну үрәкләндириб, инди онлар Аллаһын сөзүнү ҹәсарәтлә, горхмадан тәблиғ едирләр. 15  Дүздүр, бәзиләри Мәсиһи пахыллыгдан, рәгабәтдән ирәли ҝәләрәк, диҝәрләри исә саф нијјәтлә тәблиғ едирләр. 16  Нијјәти саф оланлар Мәсиһи мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк мүждәләјир, чүнки билирләр ки, мән мүждәнин мүдафиәси үчүн тәјин едилмишәм.+ 17  О бириләринин исә нијјәти тәмиз дејил, онлар Мәсиһи һиккәләриндән тәблиғ едирләр, бу гандаллы һалымда мәнә зүлм етмәк истәјирләр. 18  Нә олсун? Истәр ријакарлыгла, истәрсә дә саф нијјәтлә олсун, елә дә, белә дә Мәсиһ һаггында тәблиғ едилир вә бу, мәни севиндирир. Мән бундан сонра да севинәҹәјәм. 19  Билирәм ки, бу, сизин јалварышларыныз+ вә Иса Мәсиһин вердији мүгәддәс руһун көмәји илә мәни хиласа чатдыраҹаг.+ 20  Мән буна әминәм вә үмидварам ки, һеч нәјә ҝөрә хәҹаләт чәкмәјәҹәјәм. Әксинә, алныачыглыгла данышмағым сајәсиндә Мәсиһ һәмишә олдуғу кими, инди дә, истәр сағлығымда, истәр мән өләндән сонра мәним* васитәмлә уҹалаҹаг.+ 21  Мәним үчүн јашамаг Мәсиһин ардынҹа ҝетмәк демәкдир,+ өлмәк исә газанҹдыр.+ 22  Әҝәр бир аз да бәдәндә јашамалы олсам, бу*, ишимин бәһрәси олаҹаг. Һәрчәнд нәјә үстүнлүк вердијими ачыгламајаҹағам. 23  Бу ики шеј арасында галмышам. Азад олуб Мәсиһлә бир јердә олмаг,+ әлбәттә ки, даһа јахшыдыр.+ Мән дә елә буну арзулајырам. 24  Анҹаг сизә ҝөрә бәдәндә јашамағым даһа ваҹибдир. 25  Буна әмин олдуғумдан билирәм ки, галаҹағам, ирәлиләјишиниз үчүн вә иманыныздан доған севинҹи дадмаг үчүн сизинлә олаҹағам ки, 26  мән тәкрарән јаныныза ҝәләндә Мәсиһ Иса илә бағлы севинҹиниз мәнә ҝөрә даһа да артсын. 27  Бирҹә буну истәјирәм ки, Мәсиһ һаггындакы мүждәјә лајиг јашајасыныз.+ Ҝәлиб сизи ҝөрсәм дә, јанынызда олмасам да сизин һаггынызда анҹаг буну ешидим ки, бир фикирдә, јекдиллик ичиндә+ мәтанәтлә дурараг мүждәјә ҝәтирдијиниз иман уғрунда чијин-чијинә мүбаризә апарырсыныз, 28  әлејһдарларыныздан әсла горхмурсунуз. Бу, онларын мәһвә уғрајаҹағына,+ сизин исә хилас олаҹағыныза сүбутдур.+ Бу да ки Аллаһдандыр. 29  Чүнки сизә Мәсиһә иман ҝәтирмәк шәрәфи илә јанашы, онун уғрунда әзијјәт чәкмәк шәрәфи дә нәсиб олуб.+ 30  Сиз мәним апардығым мүбаризәни ҝөрмүсүнүз вә бу мүбаризәнин инди дә давам етдијини ешидирсиниз. Өзүнүз дә һал-һазырда ејни мүбаризәни апарырсыныз.+

Һашијәләр

Һәрфән: бәдәним.
Јәни Мәсиһин уҹалмасы.