Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сәфәнја 2:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһоваја ҹан атын (1—3)

    • Салеһлијә, һәлимлијә ҹан атын (3)

    • Бәлкә гуртула билдиниз (3)

  • Әтраф халглара һөкм (4—15)

2  Топлашын, топлашын,+Еј абырсыз халг!+   Фәрман гүввәјә минмәмиш,Ҝүн саман чөпү кими учуб ҝетмәмиш,Јеһованын күкрәјән гәзәби үстүнүзә төкүлмәмиш,+Јеһованын гәзәб ҝүнү сизи јахаламамыш   Јеһоваја ҹан атын,+ еј дүнјанын һәлимләри*,Онун адил һөкмләрини иҹра едәнләр, Салеһлијә ҹан атын, һәлимлијә ҹан атын. Бәлкә Јеһованын гәзәб ҝүнүндә гуртула билдиниз.+   Гәззә бомбош галаҹаг,Ашкелон виран олаҹаг.+ Ашдод ҝүнүн ҝүнорта чағы јурдундан говулаҹаг,Екрон јерли-дибли јох олаҹаг.+   «Дәниз кәнарында јашајан халгын, кәритиләрин вај һалына!+ Јеһованын сизин әлејһинизә сөзү вар. Еј Кәнан, филиштлиләр* дијары, сәни дә мәһв едәҹәјәм,Бир нәфәр дә олсун сакинин галмајаҹаг.   Дәнизкәнары бөлҝә отлаға дөнәҹәк,Орада чобанлар үчүн су гујулары, гојунлар үчүн даш ағыллар олаҹаг.   Бура Јәһуда евиндән сағ галанларын мәскәни олаҹаг.+Онлар орада бәсләнәҹәк. Ахшамлар Ашкелондакы евләрдә раһат узаныб јатаҹаглар. Чүнки Аллаһлары Јеһова онлара нәзәр салаҹаг,Әсирләрини ҝери гајтараҹаг».+   «Муабын+ тәнәсини, әмуниләрин+ тәһгирини ешитдим.Онлар халгыма тәнә едир, торпагларыны алмагла һәдәләјиб ловғаланырдылар».+   Ордулар Аллаһы, Исраилин Аллаһы Јеһова бәјан едир: «Варлығыма анд олсун,Муаб Сәдум кими,+Әмуниләр Әмурә кими олаҹаг.+Ораны ҝиҹиткән басаҹаг, ора дуз чаласы олаҹаг, һәмишәлик виранә галаҹаг.+ Халгымын сағ галанлары онлары талан едәҹәк,Халгымын галығы ораја саһиб чыхаҹаг. 10  Онларын тәкәббүрүнүн әвәзи бу олаҹаг,+Чүнки онлар ордулар Аллаһы Јеһованын халгына тәнә едиб, гаршысында гүррәләндиләр. 11  Јеһова онлары дәһшәтә салаҹаг,Јер үзүндәки бүтүн аллаһлары һеч едәҹәк.Бүтүн адалардакы халглар,Һәрәси өз јериндә Она сәҹдә едәҹәк.+ 12  Еј һәбәшләр, сиз дә гылынҹыма јем олаҹагсыныз!+ 13  О, әлини шимала тәрәф узадаҹаг вә Ашшуру мәһв едәҹәк.О, Нејнәваны* виранәлијә, сусуз бир сәһраја чевирәҹәк. 14  Орада сүрүләр, һәр ҹүр вәһши һејван узанаҹаг. Гутан вә охлу кирпи онун сүтунлары башында ҝеҹәләјәҹәк. Пәнҹәрәдән сәс ҝәләҹәк. Кандар хараба галаҹаг,Сидрдән олан өртүкләр чылпаг галаҹаг. 15  “Јалныз мән варам, мәндән башгасы јохдур!” — үрәјиндә дејирди бу мәғрур шәһәр,Горху-һүркү билмәдән јашајырды. Ҝөр нә аҹынаҹаглы һала дүшдү,Вәһши һејван јувасына дөндү! Јанындан кечән һәр кәс фит чалыб әлини јелләјәҹәк».

Һашијәләр

Јахуд тәвазөкарлары.
Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.
Ниневија.