Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 7:1—89

МҮНДӘРИҸАТ

  • Чадырын ачылышында ҝәтирилән бәхшишләр (1—89)

7  Муса Мүгәддәс чадыры гуруб гуртардығы ҝүн+ ону вә ичиндәки бүтүн аваданлығы, гурбанҝаһы вә онун бүтүн ләвазиматыны мәсһ едиб мүгәддәс етди.+ Онлары мәсһ едиб мүгәддәс едән вахт+  һәр бири өз нәслиндә башчы олан Исраил ағсаггаллары+ бәхшишләр ҝәтирдиләр. Сијаһыјаалмаја нәзарәт едән бу гәбилә башчылары  ики нәфәрә араба, адамбашына өкүз олмагла Јеһованын өнүнә үстү өртүлү араба вә 12 өкүз ҝәтирдиләр. Бүтүн бунлары Мүгәддәс чадырын өнүндә тәгдим етдиләр.  Онда Јеһова Мусаја деди:  «Бу шејләри онлардан гәбул ет, чүнки Һүзур чадырында ибадәт заманы бунлар лазым олаҹаг. Онлары лавилиләрә вер, һәр кәсә ишиндә ҝәрәк олаҹаг шеји вер».  Муса арабалары вә һејванлары алыб лавилиләрә верди.  Һирсән оғулларына вәзифәләрини иҹра етмәк үчүн 2 араба вә 4 өкүз,+  Мерар оғулларына вәзифәләрини иҹра етмәк үчүн 4 араба вә 8 өкүз верди. Онлара каһин Һарунун оғлу Исамар рәһбәрлик едирди.+  Кәһат оғулларына исә һеч нә вермәди, чүнки онлар мүгәддәс мәканда ишләнән әшјалары чијинләриндә дашыјырдылар.+ 10  Гурбанҝаһ мәсһ олунанда башчылар онун ачылышы үчүн бәхшишләр ҝәтирдиләр.+ Онлар бәхшишләрини гурбанҝаһын габағына ҝәтирәндә 11  Јеһова Мусаја деди: «Гој гурбанҝаһын ачылышы үчүн ҝүндә бир башчы нөвбә илә өз бәхшишини ҝәтирсин». 12  Биринҹи ҝүн Јәһуда гәбиләсиндән олан Әминәдаб оғлу Нәһсун+ бәхшишини ҝәтирди. 13  Онун ҝәтирдији бәхшишләр бунлар иди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел* ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 14  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 15  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 16  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 17  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Әминәдаб оғлу Нәһсунун+ бәхшиши иди. 18  Икинҹи ҝүн Јәсакир гәбиләсинин башчысы, Суар оғлу Нәснаил+ бәхшишини ҝәтирди. 19  Онун ҝәтирдији бәхшишләр бунлар иди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 20  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 21  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 22  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 23  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Суар оғлу Нәснаилин бәхшиши иди. 24  Үчүнҹү ҝүн Зәбулун оғулларынын башчысы Һилун оғлу Әлјаб+ 25  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 26  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 27  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 28  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 29  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Һилун оғлу Әлјабын+ бәхшиши иди. 30  Дөрдүнҹү ҝүн Рубән оғулларынын башчысы, Шәдуир оғлу Әлисур+ 31  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 32  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 33  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 34  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 35  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Шәдуир оғлу Әлисурун+ бәхшиши иди. 36  Бешинҹи ҝүн Шәмун оғулларынын башчысы, Суришәддај оғлу Шәлумуил+ 37  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 38  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 39  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 40  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 41  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Суришәддај оғлу Шәлумуилин+ бәхшиши иди. 42  Алтынҹы ҝүн Ҹад оғулларынын башчысы Дәил оғлу Әлјасәф+ 43  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 44  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 45  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 46  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 47  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Дәил оғлу Әлјасәфин+ бәхшиши иди. 48  Једдинҹи ҝүн Әфраим оғулларынын башчысы Амиһуд оғлу Әлшама+ 49  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 50  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 51  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 52  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 53  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Амиһуд оғлу Әлшаманын+ бәхшиши иди. 54  Сәккизинҹи ҝүн Мәнәссә оғулларынын башчысы, Фәдһәсур оғлу Гәмлаил+ 55  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 56  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 57  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 58  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 59  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Фәдһәсур оғлу Гәмлаилин+ бәхшиши иди. 60  Доггузунҹу ҝүн Бинјамин оғулларынын башчысы, Ҝидони оғлу Абидан+ 61  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 62  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 63  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 64  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 65  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Ҝидони оғлу Абиданын+ бәхшиши иди. 66  Онунҹу ҝүн Дан оғулларынын башчысы Амишәддај оғлу Әхјәзәр+ 67  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 68  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 69  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 70  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 71  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Амишәддај оғлу Әхјәзәрин+ бәхшиши иди. 72  Он биринҹи ҝүн Ашир оғулларынын башчысы, Өһрән оғлу Фәгаил+ 73  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 74  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 75  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 76  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 77  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Өһрән оғлу Фәгаилин+ бәхшиши иди. 78  Он икинҹи ҝүн Нифталы оғулларынын башчысы, Еһнан оғлу Әхира+ 79  бу бәхшишләри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан шекели+ илә 130 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә, 70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл тәгдимәси үчүн нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирлә долу иди);+ 80  бухурла долу 10 шекел ағырлығында гызыл ҹам; 81  јандырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу; 82  ҝүнаһ гурбаны+ үчүн 1 ҹаван кечи; 83  үнсијјәт гурбаны+ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Еһнан оғлу Әхиранын+ бәхшиши иди. 84  Гурбанҝаһ мәсһ олунанда Исраил башчыларынын онун ачылышы+ үчүн ҝәтирдији бәхшишләр бунлар иди: 12 ҝүмүш нимчә, 12 ҝүмүш каса, 12 гызыл ҹам.+ 85  Ҝүмүш нимчәләрин һәр бири 130 шекел ағырлығында, касаларын һәр бири 70 шекел ағырлығында иди. Ҝүмүш габларын үмуми чәкиси мүгәддәс мәкан шекели+ илә 2400 шекелә бәрабәр иди. 86  Бухурла долу 12 гызыл ҹам. Онларын һәр бири мүгәддәс мәкан шекели илә 10 шекел ағырлығында иди. Ҹамларын гызылынын үмуми чәкиси 120 шекелә бәрабәр иди. 87  Јандырма гурбаны кими тәгдим етмәк үчүн һејванлар: 12 буға, 12 гоч, 12 еркәк тоғлу вә онларла бирликдә тәгдим олунан тахыл тәгдимәси. Ҝүнаһ гурбаны үчүн 12 ҹаван кечи. 88  Үнсијјәт гурбаны кими тәгдим етмәк үчүн һејванлар: 24 буға, 60 гоч, 60 тәкә, 60 еркәк тоғлу. Бунлар гурбанҝаһ мәсһ олунанда онун ачылышы үчүн ҝәтирилән бәхшишләр иди.+ 89  Һәр дәфә Муса Аллаһла данышмаг+ үчүн Һүзур чадырына ҝирәндә Шәһадәт сандығынын гапағынын+ үстүндән она хитаб едән сәс ешидирди. Аллаһ ики кәррубун+ арасындан онунла данышырды.

Һашијәләр

Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.