Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 6:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Нәзирилик әһди (1—21)

  • Каһин хејир-дуасы (22—27)

6  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди:  «Исраиллиләрә белә де: “Әҝәр бир киши вә ја гадын Јеһова үчүн нәзири*+ кими јашамағы әһд едәрсә,  бу адам шәрабдан, јахуд башга кефләндириҹи ичкиләрдән узаг дурмалыдыр. О, дилинә шәрабдан вә ја башга кефләндириҹи ичкиләрдән+ дүзәлән сиркә, үзүмдән һазырланан һеч бир ички вурмамалы, нә үзүм, нә дә кишмиш јемәмәлидир.  Нәзири олдуғу бүтүн ҝүнләрдә нә мејнәдән һазырланмыш бир шеј, нә кал үзүм, һәтта үзүм габығы белә, ағзына алмамалыдыр.  Нәзирилик ҝүнләриндә онун башына үлҝүҹ дәјмәмәлидир.+ Бу ҝүнләр баша чатанаҹан о, сачыны узатмалыдыр, беләликлә, өзүнүн Јеһоваја хидмәт етмәјә һәср олундуғуну ҝөстәрмәлидир.  Јеһоваја хидмәт етмәјә һәср олундуғу бүтүн ҝүнләрдә мејитә јахын ҝетмәмәлидир.  Һәтта атасы, анасы, гардашы, јахуд баҹысы белә, өләрсә, о, өзүнү мурдарламамалыдыр,+ чүнки башында нәзирилијинин нишаны вар.  Бүтүн нәзирилик ҝүнләри әрзиндә о, Јеһова үчүн мүгәддәсдир.  Әҝәр онун јанында гәфләтән адам өләрсә+ вә о, башында нәзирилик рәмзи ола-ола өзүнү мурдарлајарса, пакландығы ҝүн — једдинҹи ҝүн башыны үлҝүҹләмәлидир.+ 10  Сәккизинҹи ҝүн Һүзур чадырынын ҝиришинә ики гумру гушу вә ја ики бала ҝөјәрчин ҝәтириб каһинә вермәлидир. 11  Каһин онлардан бирини ҝүнаһ гурбаны кими, диҝәрини исә јандырма гурбаны кими тәгдим етмәли, беләҹә, мејитә тохунуб ҝүнаһа батдығына ҝөрә онун үчүн кәффарә вермәлидир.+ Бундан сонра, елә һәмин ҝүн нәзири башыны пакламалыдыр. 12  О, Јеһова үчүн нәзири олдуғу ҝүнләри јенидән башламалыдыр вә ҝүнаһ гурбаны олараг бир еркәк тоғлу ҝәтирмәлидир. Әввәлки ҝүнләр сајылмајаҹаг, чүнки онун нәзирилији батил олуб. 13  Нәзириләрә даир ганун будур: нәзирилик+ ҝүнләри баша чатанда нәзири Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтирилмәлидир. 14  Бурада о, өзү үчүн Јеһоваја бунлары тәгдим етсин: јандырма гурбаны+ кими бир сағлам еркәк тоғлу, ҝүнаһ гурбаны+ кими бир сағлам диши тоғлу, үнсијјәт гурбаны+ кими бир сағлам гоч, 15  нарын уна јағ гатылараг јоғрулуб биширилмиш бир сәбәт һалгавары чөрәк, үстүнә јағ чәкилмиш мајасыз лаваш, еләҹә дә онларын јанында ҝәтирилән тахыл тәгдимәси+ вә шәраб тәгдимәси+. 16  Каһин бунлары Јеһованын өнүнә ҝәтирмәли вә ҝүнаһ гурбаны илә јандырма гурбаныны тәгдим етмәлидир. 17  Каһин гочу сәбәтдәки мајасыз чөрәкләрлә бирликдә Јеһоваја үнсијјәт гурбаны кими тәгдим етмәлидир. Һәмчинин гочун јанында тахыл тәгдимәсини+ вә шәраб тәгдимәсини дә тәгдим етмәлидир. 18  Сонра нәзири нәзирилик дөврүндә узанмыш сачларыны Һүзур чадырынын ҝиришиндә гырхмалыдыр+ вә онлары ҝөтүрүб үнсијјәт гурбанынын алтында јанан ода атмалыдыр. 19  Нәзири нәзирилик әламәти олан сачларыны гырхдыгдан сонра каһин гочун суда бишмиш+ күрәјини, еләҹә дә сәбәтдән бир һалгавары мајасыз чөрәк вә бир мајасыз лаваш ҝөтүрсүн вә бунлары онун әлинин ичинә гојсун. 20  Каһин бунлары Јеһованын өнүндә јелләтмә тәгдимәси кими јелләтсин.+ Бунлар да јелләтмә тәгдимәси олараг ҝәтирилән дөш вә мүгәддәс пај олараг ҝәтирилән ајаг кими мүгәддәсдир вә каһинә мәхсусдур.+ Бундан сонра нәзири шәраб ичә биләр. 21  Әҝәр нәзири Јеһоваја нәзиридән тәләб олунандан артыг тәгдимә ҝәтирмәји нәзир едәрсә вә буна ҝүҹү чатырса, онда нәзирилик ганунуна+ ҝөрә, нәзирини јеринә јетирмәлидир. Бу, нәзир едән нәзири илә бағлы ганундур”». 22  Сонра Јеһова Мусаја деди: 23  «Һарунла оғулларына де, исраиллиләрә бу сөзләрлә хејир-дуа версинләр:+ 24  “Јеһова сәни сахласын, сәни немәт саһиби етсин.+ 25  Јеһова үзүнә ҝүлсүн, сәнә лүтф ҝөстәрсин.+ 26  Јеһова үзүнә бахсын, сәнә саламатлыг версин”.+ 27  Онлар исраиллиләрә хејир-дуа верәндә Мәним адымы чәксинләр ки,+ Мән онлара немәтләр нәсиб едим».+

Һашијәләр

Ибр. назир. Мәнасы: сечилмиш, ајрылмыш, һәср олунмуш.