Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 5:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мурдар адам тәҹрид олунмалыдыр (1—4)

  • Ҝүнаһын етирафы вә әвәзинин өдәнмәси (5—10)

  • Зинада шүбһәли билинән гадынын су илә јохланмасы (11—31)

5  Јеһова Муса илә данышыб она белә деди:  «Исраиллиләрә әмр ет, гој ҹүзамлы+, бәдәниндән ифразат ахан+ вә өлүјә тохунуб мурдарланан һәр кәси дүшәрҝәдән кәнара чыхарсынлар.+  Истәр киши олсун, истәрсә дә гадын, һәр кәси дүшәрҝәдән кәнара чыхарын ки, мәскән салдығым дүшәрҝәни мурдарламасынлар».+  Исраиллиләр әмрә табе олуб беләләрини дүшәрҝәдән кәнара чыхардылар. Јеһова Мусаја неҹә әмр етмишдисә, исраиллиләр елә дә етдиләр.  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди:  «Исраиллиләрә белә сөјлә: “Әҝәр һансыса киши вә ја гадын бәшәри ҝүнаһлардан бирини едиб Јеһоваја хәјанәт едәрсә, һәмин адам ҝүнаһкардыр.+  Белә адам ҝүнаһыны етираф етмәли,+ ҝүнаһынын гаршылығы олараг тәләб олунан дәјәри, үстүнә бешдә бирини дә әлавә едәрәк, тамлығы илә өдәмәлидир.+ Дәјәри зәрәр вурдуғу адама вермәлидир.  Лакин зәрәрчәкән өлүбсә вә онун јахын гоһуму јохдурса, онда ҝүнаһын гаршылығы олан дәјәр Јеһоваја верилмәлидир. Бу дәјәр, еләҹә дә каһинин ҝүнаһкар үчүн тәгдим етдији кәффарә гочу каһинин олаҹаг.+  Исраиллиләрин каһинә тәгдим етдији мүгәддәс бәхшишләр+ каһинин олаҹаг.+ 10  Һәр кәсин ҝәтирдији мүгәддәс шејләр онун олаҹаг. Ким каһинә нә версә, һәмин шеј каһинә мәхсус олаҹаг”». 11  Јеһова јенә Мусаја деди: 12  «Исраиллиләрә белә сөјлә: “Киминсә арвады јолуну азар, әринә хәјанәт едиб 13  башга киши илә јахынлыг едәр,+ анҹаг о, бундан хәбәр тутмаз вә ишин үстү ачылмазса, гадын өзүнү ләкәләсә дә, һеч ким буна шаһид олмаз вә о, ҝүнаһ үстә тутулмазса, 14  амма ләкәләнән гадынын әриндә гысганҹлыг баш галдырар вә о, арвадынын сәдагәтинә шүбһә етмәјә башлајарса, јахуд да ола билсин, өзүнү ләкәләмәјән гадынын әриндә гысганҹлыг баш галдырар вә о, арвадынын сәдагәтинә шүбһә етмәјә башлајарса, 15  онда киши арвадыны каһинин јанына ҝәтирмәлидир. Һәмчинин онун үчүн ефанын* онда бири гәдәр арпа уну тәгдимә олараг ҝәтирмәлидир. Унун үстүнә нә јағ төкмәлидир, нә дә күндүр гојмалыдыр, чүнки бу, гысганҹлыг тәгдимәси, ҝүнаһы јада салан тахыл тәгдимәсидир. 16  Каһин гадыны Јеһованын өнүнә ҝәтирмәлидир.+ 17  Сонра сахсы габла мүгәддәс судан ҝөтүрмәли, ичинә бир гәдәр Мүгәддәс чадырын дөшәмәсиндәки торпагдан төкмәлидир. 18  Каһин гадыны Јеһованын өнүнә ҝәтирмәли, сачларыны ачмалы, хатырлатма үчүн олан тахыл тәгдимәсини вә гысганҹлыг тәгдимәсини онун овуҹларына гојмалыдыр.+ Каһинин әлиндә ләнәт ҝәтирән аҹы су олаҹаг.+ 19  Сонра каһин она анд ичдирмәли вә демәлидир: “Әҝәр сән әрдә олдуғун мүддәтдә башга киши илә јахынлыг етмәмисәнсә,+ јолуну азыб ләкәләнмәмисәнсә, гој ләнәт ҝәтирән бу аҹы судан сәнә зәрәр дәјмәсин. 20  Јох әҝәр, доғрудан да, әрин ола-ола јолуну азыб ләкәләнмисәнсә, әриндән башга киминләсә јахынлыг етмисәнсә...”+ 21  Сонра каһинин әмри илә гадын анд ичсин ки, әҝәр, доғрудан, да бу иши тутубса, гој она ләнәт олсун. Каһин гадына белә десин: “Гој Јеһованын һөкмү илә халгын ичиндә сәнин адынла ләнәт охунуб анд ичилсин. Әҝәр сән бу иши тутмусанса, гој Јеһова бәтнини* гурутсун вә гарныны шиширтсин. 22  Ләнәт ҝәтирән бу су бағырсагларына долуб гарныны шиширтсин вә бәтнини гурутсун”. Гадын исә “амин, амин” дејә ҹаваб версин. 23  Каһин бу ләнәт сөзләрини китаба јазсын вә китабы аҹы суја салыб јазыны јујуб силсин. 24  Сонра ләнәт ҝәтирән сују гадына ичиртсин. Су гадынын ичинә долуб она ағры верәҹәк. 25  Каһин гысганҹлыг тәгдимәсини гадынын әлиндән алыб Јеһованын өнүндә јелләтсин вә гурбанҝаһын јанына ҝәтирсин.+ 26  Каһин тахыл тәгдимәсиндән хатирә тәгдимәси олараг овуҹдолусу ҝөтүрүб гурбанҝаһда јандырсын,+ сонра исә сују гадына ичиртсин. 27  Әҝәр гадын ләкәләнибсә вә әринә хәјанәт едибсә, ләнәт ҝәтирән сују ичәндә су онун ичинә долуб, она ағры верәҹәк, гарны шишәҹәк вә онун бәтни гурујаҹаг. Бундан сонра халг онун ады илә ләнәт охујаҹаг. 28  Јох әҝәр гадын ләкәләнмәјибсә, тәмиздирсә, онда ҹәза ондан јан кечәҹәк. О һамилә галыб ушаг доға биләҹәк. 29  Гысганҹлыг һаллары илә бағлы ганун будур.+ Гадынын әри ола-ола јолуну азыб ләкәләндији заман, 30  јахуд әрдә гысганҹлыг баш галдырыб арвадынын сәдагәтинә шүбһә етдији вахт бу ганунла һәрәкәт едилмәлидир; әр арвадыны Јеһованын өнүнә ҝәтирмәли вә каһин онунла бу гануна әсасән давранмалыдыр. 31  Кишинин бојнуна һеч бир ҝүнаһ јазылмајаҹаг, гадын исә ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹаг”».

Һашијәләр

Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һәрфән: омбаны. Ҝөрүнүр, нәсилартырма органлары нәзәрдә тутулур.